Kuntakehitysjaosto, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Hyvinvointiohjelma 2018-2021

KIRDno-2018-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista kunnassa laaditaan kevään 2018 aikana hyvinvointiohjelma vuosille 2018-2021. Hyvinvointiohjelmassa linjataan tarkempia strategisia tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kunnan palvelutuotannon kehittämiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Kehitysjohtaja esittelee hyvinvointiohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä ohjelman alustavan aikataulusuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaikataulun tiedokseen ja evästää viranhaltijoita valmistelussa.

 

Päätös

Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi (elin)ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit, jotka ovat jo talousarvioon kirjattu.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto keskustelee ja evästää viranhaltijoita hyvinvointiohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

 

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja siihen palataan 27.2. ylimääräisessä kuntakehitysjaoston kokouksessa. Kati Kettunen kannatti ehdotusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan uutta kuntastrategiaa toteuttavan hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kokouksessa pidetään ennalta valmisteltujen kysymysten pohjalta jaoston ideointikeskustelu, jossa jaosto antaa ohjeita ja evästystä ohjelman valmistelulle. Kuntakehitysjaosto keskustelee hyvinvointiohjelmasta, ja evästää viranhaltijoita hyvinvointiohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

Ennalta valmistellut kysymykset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus

Kuntakehitysjaosto ja merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästää viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästi viranhaltijoita jatkovalmistelua varten:

Kuntakehitysjaosto pitää tärkeänä toimialojen välistä yhteistyötä hyvinvointiohjelman valmistelussa. Toimenpiteitä tukemaan voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia ohjelmia. Kuntakehitysjaosto valmistelee hyvinvointiohjelman kunnanhallitukselle, jolloin aikatauluun tulee lisätä käsittely kuntakehitysjaostossa ryhmien kommentoinnin jälkeen. Lisäksi kuntakehitysjaosto pyytää lisäämään ensimmäisessä käsittelyssä pöytäkirjaan kirjatut kohdat hyvinvointiohjelmaluonnokseen.

Kuntakehitysjaosto pyytää jatkovalmistelemaan hyvinvointiohjelmaa niin, että hyvinvointi nähdään toimialarajat ylittävänä kokonaisuutena.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa vuosille 2018−2021 on valmisteltu toimialojen johtoryhmissä sekä johtoryhmien yhteisseminaarissa helmi-maaliskuun ajan. Toimialojen työskentelyn ja evästyksen pohjalta kunnan johtoryhmä on koostanut pohjaehdotuksen Kirkkonummen hyvinvointiohjelmaksi vuosille 2018−2021. Hyvinvointiohjelman käytännön toimenpiteitä on kuitenkin päätetty työstää vielä toimialoilla ennen kuin se lähetetään lausuntokierrokselle ja hyväksymiskäsittelyyn. Hyvinvointiohjelman tämänhetkinen pohjaehdotus on esityslistan oheismateriaalina.

Hyvinvointiohjelma on rakennettu kuntastrategian strategisten linjausten pohjalle. Ohjelmassa tuodaan esiin konkreettiset toimenpiteet, joita kunnassa tehdään tulevina vuosina kuntastrategian ja sen vision toteuttamiseksi. Toimenpiteet on ajoitettu toteutusvuosille, ja niille on määrätty vastuutahot kunnan viranhaltijaorganisaatiossa. Toimenpiteille ei ole määritelty ohjelmassa mittareita, vaan ne asetetaan kunkin vuoden talousarvion tarkempien tavoitteiden yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee tiedoksi Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelma 2018-2021:n valmistelutilanteen ja -aikataulun.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen ja valmisteluaikataulun tiedoksi. Jaosto evästi valmistelua seuraavasti:

Evästi viranhaltiojoita lisäämään ohjelman kommentoinnin osuuteen kaksi sähköistä kyselyä, jotka lähetetään kunnan henkilöstölle sekä asukkaille ja sidosryhmille.

Kuntakehitysjaosto päätti siirtää 22.5. kokousta hyvinvointiohjelman käsittelyä varten 29.5.2018.

Hyvinvointiohjelma lähetetään valtuustoryhmille kommentoitavaksi 27.4., kommentit palautettava kehitysjohtajalle viimeistään 14.5.2018.

Tavoitteena on, että hyvinvointiohjelma toimitetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 18.6. kokouksessaan.

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen hyvinvointiohjelmasta vuosille 2018–2021 laadittiin huhtikuun aikana toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän yhteistyössä valmistelema viranhaltijaesitys. Tämä ohjelmaehdotus lähetettiin kommentoitavaksi valtuustoryhmiin, työntekijöille sekä Kirkkonummen Yrittäjille ja Kirkkonummen vuokra-asunnoille. Lisäksi kuntalaisille tehtiin kunnan internetsivuille kysely, jossa he saivat kertoa avoimesti kehitysehdotuksia kunnan kehittämiseksi.

Valtuustoryhmien kannanotot, henkilöstön kommentit sekä asukkailta saadut palautteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kuntakehitysjaosto hyväksyi 17.4. kokouksessa hyvinvointiohjelman laadinnan aikataulun, jonka mukaan se viedään kuntakehitysjaoston jälkeen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja sen jälkeen edelleen 18.6.2018 kunnanvaltuustoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää

- tarkistaa hyvinvointiohjelman luottamushenkilökäsittelyä siten, että saatujen kommenttien pohjalta työstetty ohjelmaluonnos käsitellään seminaarityyppisesti kuntakehitysjaostossa 7.8.2018 ja ohjelman valtuustokäsittely on 3.9.2018

- kutsua 7.8.2018 seminaariin myös valtuustoryhmien puheenjohtajat

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi

- kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto kutsutaan myös seminaariin

- jaosto päätti muuttaa seminaarin päivämäärää 14.8.2018 klo 16, paikkana Kirkkonumisali.

Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmaa jatkokäsitellään kuntakehitysjaoston kokouksessa 21.8.2018.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.