Kuntakehitysjaosto, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Elinvoimaohjelma 2018-2021

KIRDno-2018-72

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista kunnassa laaditaan kevään 2018 aikana elinvoimaohjelma vuosille 2018-2021. Elinvoimaohjelmassa linjataan tarkempia strategisia tavoitteita elinvoiman kasvattamiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehitysjohtaja esittelee elinvoimaohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä ohjelman alustavan aikataulusuunnitelman.

Ehdotus

Kuntakehitysjaosto merkitsee elinvoimaohjelman valmisteluaikataulun tiedokseen ja evästää viranhaltijoita valmistelussa.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi valmisteluaikataulun tiedokseen.

Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi (elin)ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit, jotka ovat jo talousarvioon kirjattu.

Kuntakehitysjaosto kehottaa näkemään sivistys- ja kulttuuripalvelut osana elinvoimaohjelman sisältöä.

Lisäksi kuntakehitysjaosto toivoo jatkossa kaikki päätöksentekoon vaikuttavat liitteet näkyviin myös julkiselle verkkosivulle.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli elinvoimaohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto keskustelee ja evästää viranhaltijoita elinvoimaohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

 

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja siihen palataan 27.2. ylimääräisessä kuntakehitysjaoston kokouksessa. Kati Kettunen kannatti ehdotusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan uutta kuntastrategiaa toteuttavan elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli elinvoimaohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kokouksessa pidetään ennalta valmisteltujen kysymysten pohjalta jaoston ideointikeskustelu, jossa jaosto antaa ohjeita ja evästystä ohjelman valmistelulle. Kuntakehitysjaosto keskustelee elinvoimaohjelmasta, ja evästää viranhaltijoita elinvoimaohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

Ennalta valmistellut kysymykset ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus

Kuntakehitysjaosto ja merkitsee elinvoimaohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästää viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi elinvoimaohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästi viranhaltijoita jatkovalmistelua varten:

Kuntakehitysjaosto pitää tärkeänä toimialojen välistä yhteistyötä elinvoimaohjelman valmistelussa. Toimenpiteitä tukemaan voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia ohjelmia, kuten asunto- ja ilmastopoliittinen ohjelma. Kuntastrategian väestönkasvun tavoite vaatii harkittua, mutta määrätietoista ja ennakkoluulotonta kehittämistä. Kirkkonummelainen elinvoimaisuus on kokonaisuus ja tulevaisuuden tuoma muutos työhön on ennakoitava myös elinvoimaohjelmassa. Kuntakehitysjaosto katsoo, että liikenneyhteydet ovat erittäin suuressa roolissa kunnan elinvoiman kannalta ja niitä tulee kehittää aktiivisesti. Kuntaa pitää kehittää niin, että asuminen, työpaikat ja palvelut kehittyvät kokonaisuutena.

Kuntakehitysjaosto valmistelee elinvoimaohjelman kunnanhallitukselle, jolloin aikatauluun tulee lisätä käsittely kuntakehitysjaostossa ryhmien kommentoinnin jälkeen. Lisäksi kuntakehitysjaosto pyytää lisäämään ensimmäisessä käsittelyssä pöytäkirjaan kirjatut kohdat elinvoimaohjelmaluonnokseen.

 

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelmaa vuosille 2018−2021 on valmisteltu toimialojen johtoryhmissä sekä johtoryhmien yhteisseminaarissa helmi-maaliskuun ajan. Toimialojen työskentelyn ja evästyksen pohjalta kunnan johtoryhmä on koostanut pohjaehdotuksen Kirkkonummen elinvoimaohjelmaksi vuosille 2018−2021. Elinvoimaohjelman käytännön toimenpiteitä on kuitenkin päätetty työstää vielä toimialoilla ennen kuin se lähetetään lausuntokierrokselle ja hyväksymiskäsittelyyn. Elinvoimaohjelman tämänhetkinen pohjaehdotus on esityslistan oheismateriaalina.

Elinvoimaohjelma on rakennettu kuntastrategian strategisten linjausten pohjalle. Ohjelmassa tuodaan esiin konkreettiset toimenpiteet, joita kunnassa tehdään tulevina vuosina kuntastrategian ja sen vision toteuttamiseksi. Toimenpiteet on ajoitettu toteutusvuosille, ja niille on määrätty vastuutahot kunnan viranhaltijaorganisaatiossa. Toimenpiteille ei ole määritelty ohjelmassa mittareita, vaan ne asetetaan kunkin vuoden talousarvion tarkempien tavoitteiden yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee tiedoksi Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelma 2018-2021:n valmistelutilanteen ja -aikataulun.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen ja valmisteluaikataulun tiedoksi. Jaosto evästi valmistelua seuraavasti:

Evästi viranhaltiojoita lisäämään ohjelman kommentoinnin osuuteen kaksi sähköistä kyselyä, jotka lähetetään kunnan henkilöstölle sekä asukkaille ja sidosryhmille.

Kuntakehitysjaosto päätti siirtää 22.5. kokousta elinvoimaohjelman käsittelyä varten 29.5.2018.

Elinvoimaohjelma lähetetään valtuustoryhmille kommentoitavaksi 27.4., kommentit palautettava kehitysjohtajalle viimeistään 14.5.2018.

Tavoitteena on, että elinvoimaohjelma toimitetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 18.6. kokouksessaan.

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen elinvoimaohjelmasta vuosille 2018–2021 laadittiin huhtikuun aikana toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän yhteistyössä valmistelema viranhaltijaesitys. Tämä ohjelmaehdotus lähetettiin kommentoitavaksi valtuustoryhmiin, työntekijöille sekä Kirkkonummen Yrittäjille ja Kirkkonummen vuokra-asunnoille. Lisäksi kuntalaisille tehtiin kunnan internetsivuille kysely, jossa he saivat kertoa avoimesti kehitysehdotuksia kunnan kehittämiseksi.

Valtuustoryhmien kannanotot, henkilöstön kommentit sekä asukkailta saadut palautteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kuntakehitysjaosto hyväksyi 17.4. kokouksessa elinvoimaohjelman laadinnan aikataulun, jonka mukaan se viedään kuntakehitysjaoston jälkeen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja sen jälkeen edelleen 18.6.2018 kunnanvaltuustoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää

- tarkistaa elinvoimaohjelman luottamushenkilökäsittelyä siten, että saatujen kommenttien pohjalta työstetty ohjelmaluonnos käsitellään seminaarityyppisesti kuntakehitysjaostossa 7.8.2018 ja ohjelman valtuustokäsittely on 3.9.2018

- kutsua 7.8.2018 seminaariin myös valtuustoryhmien puheenjohtajat

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi

- kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto kutsutaan myös seminaariin

- jaosto päätti muuttaa seminaarin päivämäärää 14.8.2018 klo 16, paikkana Kirkkonumisali.

Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmaa jatkokäsitellään kuntakehitysjaoston kokouksessa 21.8.2018.

Jaosto evästi viranhaltijoita kiittämään viestinnän kanavissa ohjelmien asukas- ja henkilöstökyselyihin vastanneita aktiivisuudesta ja osallistumisesta.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.