Kuntakehitysjaosto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Hyvinvointiohjelma 2018-2021

KIRDno-2018-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista kunnassa laaditaan kevään 2018 aikana hyvinvointiohjelma vuosille 2018-2021. Hyvinvointiohjelmassa linjataan tarkempia strategisia tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kunnan palvelutuotannon kehittämiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Kehitysjohtaja esittelee hyvinvointiohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä ohjelman alustavan aikataulusuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaikataulun tiedokseen ja evästää viranhaltijoita valmistelussa.

 

Päätös

Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi (elin)ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit, jotka ovat jo talousarvioon kirjattu.

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan uutta kuntastrategiaa toteuttavan hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kokouksessa pidetään ennalta valmisteltujen kysymysten pohjalta jaoston ideointikeskustelu, jossa jaosto antaa ohjeita ja evästystä ohjelman valmistelulle. Kuntakehitysjaosto keskustelee hyvinvointiohjelmasta, ja evästää viranhaltijoita hyvinvointiohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

Ennalta valmistellut kysymykset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus

Kuntakehitysjaosto ja merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästää viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästi viranhaltijoita jatkovalmistelua varten:

Kuntakehitysjaosto pitää tärkeänä toimialojen välistä yhteistyötä hyvinvointiohjelman valmistelussa. Toimenpiteitä tukemaan voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia ohjelmia. Kuntakehitysjaosto valmistelee hyvinvointiohjelman kunnanhallitukselle, jolloin aikatauluun tulee lisätä käsittely kuntakehitysjaostossa ryhmien kommentoinnin jälkeen. Lisäksi kuntakehitysjaosto pyytää lisäämään ensimmäisessä käsittelyssä pöytäkirjaan kirjatut kohdat hyvinvointiohjelmaluonnokseen.

Kuntakehitysjaosto pyytää jatkovalmistelemaan hyvinvointiohjelmaa niin, että hyvinvointi nähdään toimialarajat ylittävänä kokonaisuutena.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.