Kuntakehitysjaosto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Elinvoimaohjelma 2018-2021

KIRDno-2018-72

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista kunnassa laaditaan kevään 2018 aikana elinvoimaohjelma vuosille 2018-2021. Elinvoimaohjelmassa linjataan tarkempia strategisia tavoitteita elinvoiman kasvattamiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehitysjohtaja esittelee elinvoimaohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä ohjelman alustavan aikataulusuunnitelman.

Ehdotus

Kuntakehitysjaosto merkitsee elinvoimaohjelman valmisteluaikataulun tiedokseen ja evästää viranhaltijoita valmistelussa.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi valmisteluaikataulun tiedokseen.

Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi (elin)ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit, jotka ovat jo talousarvioon kirjattu.

Kuntakehitysjaosto kehottaa näkemään sivistys- ja kulttuuripalvelut osana elinvoimaohjelman sisältöä.

Lisäksi kuntakehitysjaosto toivoo jatkossa kaikki päätöksentekoon vaikuttavat liitteet näkyviin myös julkiselle verkkosivulle.

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan uutta kuntastrategiaa toteuttavan elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli elinvoimaohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kokouksessa pidetään ennalta valmisteltujen kysymysten pohjalta jaoston ideointikeskustelu, jossa jaosto antaa ohjeita ja evästystä ohjelman valmistelulle. Kuntakehitysjaosto keskustelee elinvoimaohjelmasta, ja evästää viranhaltijoita elinvoimaohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

Ennalta valmistellut kysymykset ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus

Kuntakehitysjaosto ja merkitsee elinvoimaohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästää viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi elinvoimaohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästi viranhaltijoita jatkovalmistelua varten:

Kuntakehitysjaosto pitää tärkeänä toimialojen välistä yhteistyötä elinvoimaohjelman valmistelussa. Toimenpiteitä tukemaan voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia ohjelmia, kuten asunto- ja ilmastopoliittinen ohjelma. Kuntastrategian väestönkasvun tavoite vaatii harkittua, mutta määrätietoista ja ennakkoluulotonta kehittämistä. Kirkkonummelainen elinvoimaisuus on kokonaisuus ja tulevaisuuden tuoma muutos työhön on ennakoitava myös elinvoimaohjelmassa. Kuntakehitysjaosto katsoo, että liikenneyhteydet ovat erittäin suuressa roolissa kunnan elinvoiman kannalta ja niitä tulee kehittää aktiivisesti. Kuntaa pitää kehittää niin, että asuminen, työpaikat ja palvelut kehittyvät kokonaisuutena.

Kuntakehitysjaosto valmistelee elinvoimaohjelman kunnanhallitukselle, jolloin aikatauluun tulee lisätä käsittely kuntakehitysjaostossa ryhmien kommentoinnin jälkeen. Lisäksi kuntakehitysjaosto pyytää lisäämään ensimmäisessä käsittelyssä pöytäkirjaan kirjatut kohdat elinvoimaohjelmaluonnokseen.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.