Kuntakehitysjaosto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Avointen yleisöluentojen järjestäminen

KIRDno-2017-1249

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntakehitysjaosto 26.9.2017 § 30

Puheenjohtaja viittasi kuntakehitysjaoston kokouksen 16.8.2017 § 7  päätöksen kohtaan "1) Selvitetään avointen yleisöluentojen järjestämistä luottamushenkilöille ja kuntalaisille" ja esitti kokouksessa seuraavasti:

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. (KL 22 §). Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti esimerkiksi:

- järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

- suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

- tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Hallintosäännön mukaan kuntakehitysjaoston toimivaltaan kuuluu suunnitella kunnan kehittämistä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Kuntakehitysjaosto katsoo, että kunnan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämisessä kolmannen sektorin toimijat ja asukkaat ovat voimavara ja heidän mahdollisuuksia osallistua kunnan kehittämiseen tulee vahvistaa. Asiaa on syytä kiinnittää huomiota myös Kirkkonummen asukaskyselyn tuloksien valossa, joiden mukaan vain kolmannes vastaajista koki Kirkkonummen avoimeksi tai vastuulliseksi.

Suunnitellakseen kunnan kehittämistä kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa kuntakehitysjaosto esittää kunnanhallitukselle järjestävänsä avoimen työpajan ja luentosarjan, jonne kutsutaan niin kuntapäättäjät kuin asukkaat. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteistyön merkityksestä ja löytää keinoja kunnan kehittämiseksi yhteistyössä. Kuntakehitysjaosto on alustavasti luonnostellut kolmea tilaisuutta, joista yhteen kuuluisi asukkaiden ja kunnan vuorovaikutusta käsittelevä asiantuntija-alustus ja fasilitoidut työryhmät sekä työryhmien työn tuloksista tehty koonti. Toinen ja kolmas tilaisuus olisi kaikille avoin asiantuntijaluento kunnan kehittämiseen ja elinvoimaan liittyvistä teemoista. Kuntakehitysjaosto tarkentaa luentojen teemoja myöhemmin niin, että ne tukevat Kirkkonummen valmisteilla olevaa kuntastrategiaa.

Kuntakehitysjaosto päätti tehdä asiaa koskevan ehdotuksen kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus 30.10.2017

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

valtuuttaa kuntakehitysjaoston jatkovalmistelemaan tilaisuuksia

 

2

varata luentojen ja työpajan fasilitointiin edellyttämän määrärahan vuonna 2018, enintään 5000 euroa.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti

1 valtuuttaa kuntakehitysjaoston jatkovalmistelemaan tilaisuuksia ja

2 varata luentojen ja työpajan fasilitointiin edellyttämän määrärahan vuonna 2018, enintään 5000 euroa.

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanhallitus päätti 30.10.2017 § 194 valtuuttaa kuntakehitysjaoston jatkovalmistelemaan avoimia työpajoja ja luentosarjoja, joihin kutsutaan sekä kuntapäättäjät että asukkaat. Jaostolle myönnettiin vuoden 2018 yleishallinnon käyttösuunnitelmassa 5 000 euroa luentojen ja työpajojen fasilitointiin.

Avoimien luento- ja työpajatilaisuuksien tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteistyön merkityksestä ja löytää keinoja kunnan kehittämiseksi yhteistyössä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kesken. Kuntakehitysjaoston puheenjohtaja on alustavasti luonnostellut tämän vuoden kaksi ensimmäistä tilaisuutta. Tilaisuudet pitävät sisällään asiantuntijoiden alustusluennot sekä osallistujien yhteisen työpajan, joissa tarkastellaan alustusluentojen teemoja Kirkkonummen näkökulmasta. Tilaisuuksista ensimmäinen (20.3.2018) käsittelee tulevaisuusnäkökulmaa kuntien kehittämiseen sekä maankäytön suunnittelun merkitystä kuntien elinvoimalle. Toinen tilaisuus (27.3.2018) käsittelee vuorovaikutusta kuntien kehittämisen voimavarana sekä kulttuurin merkitystä aluekehittämiselle.

Kuntakehitysjaostoa pyydetään keskustelemaan ja suunnittelemaan tulevien luento- ja työpajatilaisuuksien tarkempaa sisältöä ja organisointia.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus:

Kuntakehitysjaosto sopii luento- ja työpajatilaisuuksien käytännön järjestelyistä ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään tarvittavat valmistelut.

Päätös:

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.