Kuntakehitysjaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat; pyyntö kunnanhallitukselle avointen yleisöluentojen järjestämiseksi

Perustelut

Puheenjohtaja viittasi kuntakehitysjaoston kokouksen 16.8.2017 § 7  päätöksen kohtaan "1) Selvitetään avointen yleisöluentojen järjestämistä luottamushenkilöille ja kuntalaisille" ja esitti kokouksessa seuraavasti:

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. (KL 22 §). Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti esimerkiksi:
- järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
- suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
- tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Hallintosäännön mukaan kuntakehitysjaoston toimivaltaan kuuluu suunnitella kunnan kehittämistä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Kuntakehitysjaosto katsoo, että kunnan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämisessä kolmannen sektorin toimijat ja asukkaat ovat voimavara ja heidän mahdollisuuksia osallistua kunnan kehittämiseen tulee vahvistaa. Asiaa on syytä kiinnittää huomiota myös Kirkkonummen asukaskyselyn tuloksien valossa, joiden mukaan vain kolmannes vastaajista koki Kirkkonummen avoimeksi tai vastuulliseksi.

Suunnitellakseen kunnan kehittämistä kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa kuntakehitysjaosto esittää kunnanhallitukselle järjestävänsä avoimen työpajan ja luentosarjan, jonne kutsutaan niin kuntapäättäjät kuin asukkaat. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteistyön merkityksestä ja löytää keinoja kunnan kehittämiseksi yhteistyössä. Kuntakehitysjaosto on alustavasti luonnostellut kolmea tilaisuutta, joista yhteen kuuluisi asukkaiden ja kunnan vuorovaikutusta käsittelevä asiantuntija-alustus ja fasilitoidut työryhmät sekä työryhmien työn tuloksista tehty koonti. Toinen ja kolmas tilaisuus olisi kaikille avoin asiantuntijaluento kunnan kehittämiseen ja elinvoimaan liittyvistä teemoista. Kuntakehitysjaosto tarkentaa luentojen teemoja myöhemmin niin, että ne tukevat Kirkkonummen valmisteilla olevaa kuntastrategiaa.

 

Ehdotus

Kuntakehitysjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle edelliseen perusteluun pohjautuen, että se:

1) valtuuttaa kuntakehitysjaoston jatkovalmistelemaan tilaisuuksia

2) osoittaa luentojen ja työpajan fasilitointiin edellyttämän määrärahan (enintään 5000 euroa).

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi kuntakehitysjaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.