Kunnanvaltuusto, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vastaus valtuustoaloitteeseen 9/2016: Projektiluonteisen hissiasiamiehen toimen perustaminen

KIRDno-2018-413

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ansa Virtanen, rakennus- ja asuntoasiantuntija, ansa.virtanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 9/2016
Hissiasiamiehen toimen perustaminen


Kirkkonummen Vasemmisto, valtuutettu Irja Bergholm on jättänyt kunnanvaltuuston kokouksessa 14.11.2016 seuraavan aloitteen:
”Ehdotan projektiluonteisen hissiasiamiehen toimen perustamisen kuntaan. Kirkkonummella ja etenkin keskustassa on huomattava määrä kiinteistöjä ilman hissiä. Asuinympäristöjen esteetön kulku tulisi tarkastella tässä yhteydessä tarkemmin. Väestön ikääntyminen, vammaiset ja pienten lasten perheet eivät käytännössä voi hyödyntää näitä asuntoja.” 


 Taustaa
Kaikista Suomen kunnista ainoastaan Helsinki on palkannut hissiasiamiehen, mutta hissittömiä kerrostaloja Helsingissä onkin noin 3500. Kirkkonummella hissittömiä kerrostaloja on tilastojen mukaan noin 220 kappaletta. Näistä 118 kappaletta omistaa yleishyödyllinen taho esim. Kirkkonummen vuokra-asunnot Oy, joille hissien rakennuttaminen on tuttua ja peruskorjauksien yhteydessä hissit yleensä rakennetaankin.

 
Hissin hankinnan valmistelu ja päätöksenteko taloyhtiössä
Taloyhtiön osakkaista kuka tahansa voi tehdä aloitteen hissin hankkimisesta. Aloite tehdään taloyhtiön hallitukselle.
Hissin rakentamisesta kiinteistöön päättää aina taloyhtiön yhtiökokous. Päätös tehdään hallituksen teettämien suunnitelmien, kustannusarvioiden sekä rahoituslaskelmien ja -vaihtoehtojen pohjalta. Realistisen kustannusarvion saamiseksi hissihankkeen toteuttajilta pyydetään ennakkotarjouksia.
Hallituksen olisi teetettävä tarvittavat suunnitelmat pätevillä suunnittelijoilla ja asiantuntijoilla, jotta varmistetaan haluttu lopputulos. Hankkeessa on huomioitava mm. arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnitelmat.
Päätös voidaan tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, pääsääntöisesti perustuen enemmistöpäätökseen. Enemmistöpäätös sitoo kaikki osakkeenomistajat osallistumaan hissirakentamisen kustannuksiin.
Hissihankkeen toteuttaminen kiinteistössä on aina taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuulla. Taloyhtiön hallitus hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella rakennusluvan, järjestää tarvittavan rahoituksen ja hakee ARAlta hissiavustusta, joka on tällä hetkellä enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Hallitus valitsee hankkeelle vastuullisen valvojan tai muun vastuuhenkilön. Hallitus myös pyytää lopulliset tarjoukset toteuttajilta ja huolehtii vakuutukset hankkeen toteutukselle.
Hissin rakentaminen kiinteistöön edellyttää aina rakennuslupaa. Hankkeen alkuvaiheessa otetaan yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan rakennusluvan saamiseksi.
Luvan ennakkokäsittelyssä käydään läpi hankkeen toteutettavuus ja ehdot sekä varmistetaan suunnittelijoiden ja rakentajien pätevyys. Rakennuslupaa käsiteltäessä selvitetään paloturvallisuus ja pelastustoimenpiteitä koskevien määräysten ja ohjeiden toteutuminen.
Ennen hissin käyttöönottoa kohteeseen tehdään viranomaisten turvatarkastus, työn luovutus sekä taloyhtiön vastaanottotarkastus. Tarkastuksissa on käytävä läpi takuuehdot sekä sovittava kirjallisesti määräaikaishuollosta.

     
 Loppupäätelmä
Asuntoyhtiöiden omistamien hissittömien kerrostalojen määrä on Kirkkonummella verrattain pieni, joten hissiasiamiehen toimen perustaminen ei liene tarkoituksenmukaista.
Tiedottamista asuntoyhtiöille kuitenkin tulisi lisätä ja jakaa esim. ”Hissillä kotiin” –tiedotetta kunnantalon aulassa. Myös netistä osoitteesta www.hissiin.fi löytyy lisätietoa ja tämä linkki on mainittu Kirkkonummen kunnan nettisivuilla osiossa: Asuntojen korjaus- ja energia-avustukset.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

 Kunnanhallitus päättää

 1
esittää kunnanvaltuustolle annettavaksi, aloitteeseen hissiasiamiehen toimen perustaminen, esittelytekstin mukaisen vastauksen.

2.
esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta ei tässä vaiheessa jatka selvitystyötä ja valmistelua hissiasiamiehen toimen perustamiseksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto pitää esittelytekstin mukaisen vastauksen riittävänä, ja toteaa että Kirkkonummen kunta ei tässä vaiheessa jatka selvitystyötä ja valmistelua hissiasiamiehen toimen perustamiseksi ja pitää aloittetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.