Kunnanvaltuusto, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vastaus valtuustoaloitteeseen 8/2016 - Pyöräkatoksen rakentaminen ja pyörille lukitusjärjestelmä

KIRDno-2017-1326

Perustelut

KIRDno-2017-1326

Aikaisempi käsittely

Kuntatekniikan lautakunta, 14.12.2017 § 78

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

 

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 13.12.2016 § 56

Kirkkonummen Vasemmisto, valtuutettu Irja Bergholmin johdolla, jätti kunnanvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Ehdotan pyöräkatoksen rakentamista kunnan liikekeskukseen ja pyörille uutta modernia lukitusjärjestelmää. Tällaiset tulisi rakentaa kummallekin puolelle rataa".

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta päättää lähettää valtuustoaloitteen yhdyskuntatekniikan toimialalle valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikan toimiala

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua (valmistelua)

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 8/2016

Kirkkonummen Vasemmisto, valtuutettu Irja Bergholmin johdolla, on jättänyt 16.11.2016 valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti: ”Ehdotan pyöräkatosten rakentamista kunnan liikennekeskukseen ja pyörille uusi moderni lukitusjärjestelmä. Tällaiset tulisi rakentaa kummallekin puolelle rataa.”

Kuntatekniikan lautakunta antaa seuraavan vastauksen aloitteeseen 8/2016:

”Valtuustoaloitteen nimikkeellä liikennekeskus tarkoitetaan Kirkkonummen liikekeskustassa sijaitsevaa matkakeskusta (asia tarkastettu Irja Bergholmilta 30.10.2017), joka käsittää rautatieaseman, bussiterminaalin sekä niihin liittyvät liityntäpysäköintialueet molemmin puolin rautatietä.

Kunnallistekniikkapalvelut on pannut vireille matkakeskukseen kytkeytyvän alueen rakentamisen loppukesällä 2017 hyväksytyn Asemapuiston asemakaavan sekä hyväksytyn katu- ja puistosuunnitelman mukaisesti. Rakennettava alue sijaitsee rautatien pohjoispuolella käsittäen mm. Asemankaari-kadun ja Nummitien risteysalueen, jonka tuntumaan rakennetaan mm. maantasoiset pysäköintialueet noin 150 autolle palvelemaan ensisijaisesti liityntäliikennettä. Edellisen lisäksi rakennetaan merkittävä määrä eli noin 80 polkupyöräpaikkaa liityntäliikenteen käyttäjille. Kyseiset paikat ovat katettuja ja pyörien lukitusjärjestelmä on telineisiin runkolukittavia, kuten valtuustoaloitteessa peräänkuulutetaan (ts. moderni lukitusjärjestelmä). Edellisen lisäksi matkakeskuksen itäpäässä on tällä hetkellä katettuja ja runkolukittavia pyöräpaikkoja lähes 50.

Rautatien eteläpuolella, asematunnelin eteläisen sisäänkäynnin länsipuolelle kunta uudisti vuonna 2015 pyöräpysäköintiä niin, että alueella on noin 40 pyöräpysäköintipaikkaa, jotka ovat katettuja ja runkolukittavia. Kyseiset paikat eivät ole kunnan omistamalla maalla. Alueelle laadittavassa Munkinmäenpuiston asemakaavahankkeessa tullaan turvaamaan riittävä määrä pyöräpysäköintiä asematunnelin eteläisen sisäänkäynnin läheisyydessä.

Matkakeskuksen keskeisin alue, jolla tarkoitetaan asemarakennuksen ja bussiterminaalin itäpuolista välistä aluetta, ei ole kunnan omituksessa. Tällä hetkellä alue on luonteeltaan hahmoton ja varattu pääosin pyöräpysäköintiin. Pyöräpaikat ovat kattamattomia ja ilman runkolukitusmahdollisuutta. Alueen kehittäminen odottaa päätöksestä asematunnelin jatkamisesta pohjoiseen Asemankaari-kadun ali Asematielle. Kunta käynnistää nykyisen terveyskeskuskorttelin suunnittelun vuonna 2018 ja sen yhteydessä on määrä ratkaista mm. Asematieltä yhteys em. tunneliin.

Rautatien alittavan Asemankaari-kadun toteutuksen yhteydessä saadaan lisää katettuja ja runkolukittavia pyöräpaikkoja matkakeskuksen länsipuolelle. Hanke ajoittunee 2020-luvun alkuun. Alustavien suunnitelmien mukaisesti noin 60 uutta pyöräpaikkaa tullaa sijoittamaan molemmille puolille rataa (yht. 120 pp). Molemmilla alueilla paikat on määrä kattaa ja varustaa runkolukitusmahdollisuudella.

Vuonna 2017 matkakeskuksen alueella on noin 90 katettua ja runkolukittavaa pyöräpaikkaa. Kun rautatien pohjoispuoliset liikennejärjestelyt Asemankaari-kadun ja Nummitien alueella ovat valmiit vuonna 2019, nousee edellä kuvatun mukaisten pyöräpaikkojen määrä noin 170. Kun Asemankaari-katu rautatien ali on rakennettu 2020-luvun alkupuolella, nousee edellä kuvattujen mukaisten pyöräpaikkojen määrä liki 300. Edellisen lisäksi myös asemarakennuksen välittömään läheisyyteen toteutetaan arviolta vähintään 200 pyöräpaikkaa siinä vaiheessa kun asematunnelin jatkaminen Asemantielle on valmis 2020-luvulla.

Arviolta vuoteen 2025 mennessä matkakeskuksen yhteyteen on toteutettu vähintään 500 katettua ja runkolukittavaa pyöräpaikkaa.”

Ehdotus

Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

 

Kuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se toteaa vastauksen valtuustoaloitteeseen olevan riittävä ja toimittaa sen edelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi poistui klo 19.29 § 77 käsittelyn jälkeen.
 

 

Kunnanhallitus 12.3.2018 § 86

Valmistelija: Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

 

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

 

Kunnanhallitus päättä ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

 

 Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

 

Kunnanvaltuusto 9.4.2018

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.