Kunnanvaltuusto, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Konsernihallinnon lisämäärärahaesitys talousarviovuodelle 2017

KIRDno-2017-672

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston 14.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2018 - 2019 on määritetty yleishallinnon määrärahat sekä toiminnan painopistealueet vuodelle 2017.

Yleishallinnolle annetut määrärahat uhkaavat ylittyä, mikäli kuluvan vuoden talouden kehitys jatkuu ennakoidulla tavalla. Ylitysuhka on 870 000 euroa.

Ylitysuhka muodostuu seuraavista osa-alueista:

1 Työllisyyden edistäminen; talousarvion sitovaksi tavoitteeksi asetettiin, että työllisyyden keskittämisen koordinaatio keskitetään konsernihallintoon. Samalla konsernihallintoon siirrettiin perusturvan toimialalta 1,6 miljoonan euron määräraha, joka on kohdennettu työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Työttömyys on kuitenkin pysynyt korkealla tasolla, ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan olevan vuoden lopussa 2,18 miljoonaa euroa. Lisämäärärahatarve: 580 000 euroa.

2 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut sekä kokousjärjestelyt; ulkopuolisia asiantuntijapalveluita on käytetty arvioitua enemmän (atk, taloushallinto, yrityspalvelut, muut selvitykset). Uudistuneesta toimielinrakenteesta ja menettelytavoista johtuen kokouspalkkioiden ja kokousjärjestelyjen kustannukset ovat olleet kuluvan vuoden aikana myös ennakoitua suuremmat. Ostopalveluiden kiinteisiin kustannuksiin on talousarvioissa varattu liian pieni määräraha. Lisämäärärahatarve: 245 000 euroa. 

3 Suomi 100 - juhlavuoden järjestelyt ja yleisötapahtumat; kunnanhallitus päätti 30.5.2016, että Kirkkonummen kunta osallistuu Suomi 100 - juhlavuoteen ja sen valmisteluun 85 000 euron budjetilla. Lisämäärärahatarve 45 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää myöntää yleishallinnolle 870 000 euron lisämäärärahan talousarviovuodelle 2017

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely

Keskustelun aikana jäsen Antti Kilappa ehdotti että osa-aluekohta 3 muutetaan seuraavaksi: Suomi 100 hankerahat. Kunnanhallitus myöntää 25 000 € lisämäärärahan hankkeelle alkuperäisen esityksen mukaisesti ei 45 000 €. Mikäli muita hankkeita Suomi 100 hankkeisiin liittyen tulee, ne tuodaan avoimesti kunnanhallituksen käsittelyyn. Kirkkonummen kunta ei ole tukenut rahallisesti Suomi 100 hankkeita jotka ei ole kunnan järjestämiä. Tuki on materiaalista ja markkinointiin kohdistuvaa.

Ehdotusta kannatettiin.

Varajäsen Anni-Mari Syväniemi kannatti pohjaehdotusta.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että jäsen Kilappa on tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksista on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kilapan muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää Kilapan ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 4 Jaa ja 9 ei ääntä.

Kunnanhallitus hyväksyi Kilapan muutosehdotuksen.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

että valtuustolle tehtävää määrärahaehdotusta muutetaan Suomi 100 hankerahojen osalta: lisämääräraha-anomus 25 000 €, ei 45 000 €. Mikäli muita hankkeita Suomi 100 hankkeisiin liittyen tulee, ne tuodaan avoimesti kunnanhallituksen käsittelyyn. Kirkkonummen kunta ei ole tukenut rahallisesti Suomi 100 hankkeita jotka ei ole kunnan järjestämiä. Tuki on materiaalista ja markkinointiin kohdistuvaa.

2

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää myöntää yleishallinnolle 850 000 euron lisämäärärahan talousarviovuodelle 2017

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 31%

    Hans Hedberg, Anni-Mari Syväniemi, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen

  • Ei 9 kpl 69%

    Saara Huhmarniemi, Pekka Sinisalo, Pirkko Lehtinen, Ari Harinen, Antti Kilappa, Ulf Kjerin, Antti Salonen, Rita Holopainen, Noora Piili

Perustelut

Kunnanvaltuusto 9.10.2017

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää myöntää yleishallinnolle 850 000 euron lisämäärärahan talousarviovuodelle 2017.

 

Ennen käsittelyn alkamista valtuutetut Kati Kettunen ja Katarina Helander ilmoittivat omaavansa liian läheiset suhteet Kide ry:hin ja ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa ja poistuivat kokouksesta. Varavaltuutetut Ralf Grönberg ja Susan Honka olivat läsnä kokouksessa valtuutettuina tämän pykälän ajan.  

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

  • Kati Kettunen, Katarina Helander

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat