Kunnanvaltuusto, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kirkkonummen kunnan konserniohje 2017

KIRDno-2017-1093

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalaki 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on kuntakonsernin omistajaohjauksen keskeinen väline. Kuntakonserniin kuuluvat kunnan oma palvelutuotanto ja ne yhteisöt joissa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta (tytäryhteisöt). Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 3 ja 4 §:t ohjeistavat konsernijohdon tehtäviä.

Kunnan voimassa oleva konserniohje on vuodelta 2004. Konserniohje on laadittu kokonaisuudessaan uudestaan. Talousjohtaja Juha Hörkkö on laatinut ohjeen.

Konserniohjeen liitteenä on luettelo kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä syyskuun 2017 tilanteen mukaan. Konsernikokonaisuus vaihtelee omistusosuuksien mukaan ja vuosittainen tieto esitetään tilinpäätöksessä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan konserniohjeen liitteen mukaisena

2  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
 

Perustelut

Kunnanvaltuusto 9.10.2017

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan konserniohjeen liitteen mukaisesti.

 

Käsittely

 

Keskustelun aikana valtuutettu Hanna Haikonen ehdotti lisäystä kohtaan 10 Hankinnat, kappale 5: Tytäryhteisöjen tietojärjestelmähankinnoissa tulee noudattaa kunnan voimassaolevaa tietoturvapolitiikkaa.

Ehdotusta kannatettiin.

Valtuutettu Matti Kaurila ehdotti seuraavaa muutosta kohtaan 12.13.1 Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkiosta valtuuston hyväksymien määräytymisperusteiden mukaisesti. Korvauksena voidaan maksaa kokous ja/tai vuosipalkkioita siten, kun valtuusto on päättänyt.

Valtuutettu Hans Hedberg ehdotti, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty palautusehdotus, jota on kannatettu. Valtuusto äänestää asian jatkamisesta tai palauttamisesta. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä. Asian jatkamista kannattavat äänestävät Jaa ja palauttamista kannattavat äänestävät Ei. Jos Ei voittaa, kunnanvaltuusto päättää palauttaa asian valmisteluun. Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa-ääntä, 45 Ei -ääntä ja 1 tyhjä. Valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun.

 

Päätös

Valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 10%

    Elina Utriainen, Maarit Orko, Outi Saloranta-Eriksson, Tero Suominen, Antti Kilappa

  • Ei 45 kpl 88%

    Markku Viitanen, Jerri Kämpe-Hellenius, Kati Kettunen, Kim Männikko, Miika Engström, Tony Björk, Sanna Hartikainen, Anna Aintila, Pirkko Lehtinen, Mikko Kara, Anders Adlercreutz, Ulla Seppälä, Patrik Lundell, Ulf Kjerin, Sanna Andersen, Rita Holopainen, Hanna Haikonen, Veikko Vanhamäki, Vesa-Pekka Sainio, Petri Ronkainen, Kim Åström, Matti Kaurila, Hans Hedberg, Jukka Tammi, Marjut Frantsi-Lankia, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Linda Basilier, Raija Vahasalo, Carl-Johan Kajanti, Emmi Wehka-Aho, Krista Petäjäjärvi, Irja Bergholm, Erkki Majanen, Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Anni-Mari Syväniemi, Katarina Helander, Noora Piili, Anna-Mari Toikka, Antti Salonen, Reetta Hyvärinen, Riikka Purra, Pekka Sinisalo, Ari Harinen

  • Tyhjä 1 kpl 2%

    Minna Hakapää


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat