Kunnanvaltuusto, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 2017-2021 - tarkennukset lukumäärään ja toimikauteen

KIRDno-2017-235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston ja Kirkkonummen kunnan yhteistyöneuvotteluissa on aiemmin todettu, että lain edellyttämä kuuden henkilön vähimmäismäärä on Kirkkonummen kunnalle liian pieni. Määräksi on vakiintunut neljätoista (14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Luottamushenkilövalinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain säännöksiä. Valittavista uskotuista miehistä tulee olla vähintään 40 % naisia tai miehiä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää valita neljätoista (14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksenosalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää valita neljätoista (14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita neljätoista (14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä  kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:

Jukka Heikkinen
Jarmo Mahkonen
Rose-Marie Fager-Pintilä
Leena Riipinen
Juha Blomfelt
Markku Viitanen
Ari Liuhta
Toni Ohvo
Tuomo Tiitinen
Timo Kallioinen
Hans Holopainen
Simon Lindberg
Erik Lundqvist
Ann Lönnberg

 

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Käräjäoikeuslaki 6 §: "Lautamiehen on oltava Suomen kansalainen ja hänen tulee asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa. Lautamies ei saa olla konkurssissa, eikä sellainen jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Hänen tulee olla sopiva toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka valintahetkenä on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehen on oltava puolueeton maallikko. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa tai joka toimii virallisena syyttäjänä tai harjoittaa asianajoa. Lautamiehenä ei myöskään saa toimia ulosottotehtäviä hoitava henkilö tai henkilö, joka huolehtii rikosten esitutkinnasta tai tulli- tai poliisivalvonnasta. 

Kunnanvaltuusto päätti 19.6.2017 valita neljätoista (14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä  kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:

Jukka Heikkinen
Jarmo Mahkonen
Rose-Marie Fager-Pintilä
Leena Riipinen
Juha Blomfelt
Markku Viitanen
Ari Liuhta
Toni Ohvo
Tuomo Tiitinen
Timo Kallioinen
Hans Holopainen
Simon Lindberg
Erik Lundqvist
Ann Lönnberg

Uskottujen miesten perehdytystilaisuudessa 26.9.2017 Espoossa kävi ilmi, että  uskottu mies Tuomo Tiitinen ei vastaa ikärajaedellytyksiä. Valtuuston tulee nimetä uusi uskottu mies Tiitisen sijaan.

Maanmittauslaitos toimitti 28.9.2017 kuntaan uuden pyynnön, jossa pyytää kunnanvaltuustoa joko valitsemaan hänen tilalleen uuden uskotun miehen tai harkitsemaan, riittävätkö jäljelle jäävät 13 uskottua miestä. Maanmittaushallitus ilmoittaa, että 13 henkilöä riittää heille. Valinnat tulee tehdä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi ts. 2017 - 2021 eikä kaksivuotiskaudeksi.  

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1.1

että maanmittauslaitokselle ilmoitetaan, että valtuusto ei valitse Tuomo Tiitisen sijaan uutta kiinteistötoimitusten uskottua miestä

1.2.

nimetä valtuuston kokouksessa 19.6.2017 § 19 muut 13 uskottua miestä koko valtuustokaudelle 2017 - 2021

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely

Kunnanhallitus pyysi tarkistamaan onko selostusosassa käytetty "lautamies" - sana oikein tässä yhteydessä. Maanmittauslaitoksen kirjeessä, joka on oheismateriaalina, todetaan, että "Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten kelpoisuusvaatimuksen on kirjattu Kiinteistönmuodostamislakiin (12.4.1995/554) ja lakiin käräjäoikeuden lautamiehistä (25.8.2016/675). Suorassa lainauksessa laista käytetään sanaa lautamies ja lakia noudatetaan myös uskottujen miesten valinnassa.  

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Perustelut

Kunnanvaltuusto 9.10.2017

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1

että maanmittauslaitokselle ilmoitetaan, että valtuusto ei valitse Tuomo Tiitisen sijaan uutta kiinteistötoimitusten uskottua miestä

2

nimetä valtuuston kokouksessa 19.6.2017 § 19 muut 13 uskottua miestä koko valtuustokaudelle 2017 - 2021

 

Käsittely

Keskustelun aikana valtuutettu Ari Harinen totesi, että valtuuston 19.6.2017 § 27 valitsemista uskotuista miehistä Toni Ohvo ei vastaa ikäedellytyksiä ja ehdotti, että Ohvon sijaan valitaan Hannu Väliviita.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1

että maanmittauslaitokselle ilmoitetaan, että valtuusto ei valitse Tuomo Tiitisen sijaan uutta kiinteistötoimitusten uskottua miestä

2

valita Toni Ohvon sijaan uudeksi kiinteistötoimituksen uskotuksi mieheksi Hannu Väliviidan koko valtuustokaudelle 2017 - 2021

3

nimetä valtuuston kokouksessa 19.6.2017 § 19 muut 12 uskottua miestä koko valtuustokaudelle 2017 - 2021

 


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat