Kunnanvaltuusto, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalon osakkeiden hankinta City Kauppapaikat Oy:ltä

KIRDno-2017-1087

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Pankkitalo (y-tunnus 0197166-9) hallinnoi Kirkkonummen liikekeskustassa osoittessa Kirkkotallintie 1 sijaitsevaa korttelin 110 tonttia nro 1 rakennuksineen. Kunta omistaa kiinteistöosakeyhtiön 3362 osakkeesta 1384 osaketta, jotka oikeuttavat 2. ja 3. kerroksen toimistohuoneistojen nro 3, 4 ja 6 hallintaan. Kunnan osakeomistus on siis nykyisin noin 41%. City Kauppapaikat Oy (y-tunnus 2442336-6) omistaa loput osakkeet.

Liikekeskustan kehittämiseen liittyen tonttipalvelut on neuvotellut kiinteistöosakeyhtiön loppujen osakkeiden hankinnasta City Kauppapaikat Oy:ltä. Velattomaksi kauppahinnaksi on neuvoteltu 425.000 euroa. Loput osakkeet oikeuttavat 1. kerroksen liikehuoneistojen nro 1 ja 2 sekä 2. kerroksen toimistohuoneiston nro 5 hallintaan. Osakekaupassa kunnalle siirtyisi viisi ostettaviin huoneistoihin kohdistuvaa vuokrasopimusta vakuuksineen, joiden vuokratulot ovat noin 134.000 euroa vuodessa (ALV 0%). Yhtiön tiloista on hakeuduttu ALV-velvolliseksi, ja 31.12.2016 päättyneen tilikauden lopussa ALV-hakeutumisaste oli noin 50%. Kiinteistön vuosittaiset huoltokulut ovat viimeisen kahden vuoden aikana olleet keskimäärin noin 97.000 euroa.

Rakennuksesta tehtiin 26.6.2017 oheismateriaalina oleva kuntoarvio, jonka kulut kaupan osapuolet maksoivat puoliksi. Yhteenvetona kohteen on arvioitu rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan osalta olevan vielä tyydyttävässä kunnossa eli kokonaisuutena kuntoluokassa KL 3. Kuntoarvioraportin kohdassa 2.4 mainituista välittömästi korjattavista puutteista on isännöitsijä tehnyt korjaustilauksen 21.9.2017.

Oheismateriaalina olevassa nykyarvolaskelmassa on arvioitu vuokratulot, hoitokulut ja yhtiön ottaman hoitolainan kulut seuraavan viiden vuoden aikana. Vuokratulojen on ennakoitu nousevan 0,8% vuodessa. Hoitolainan viitekorkona (Euribor 12 kk) on laskelmassa käytetty 0,5% nykyisen korkotason sijaan, jolloin lainan kokonaiskorkoksi tulee 3%. Inflaationa laskelmassa on käytetty 1,8%.

Laskelmassa on arvioitu rakennuksen purkukustannus 5. vuoden lopussa. Purkukustannukseksi on arvioitu 110 euroa per kokonaisala-m2.

Laskelmassa on arvioitu 5. vuoden loppuun saamatta jäämä maankäyttösopimuskorvaus, jonka on arvioitu olevan 50% kaavamuutoksen tuomasta lisäarvosta rakennuksen purkukustannus huomioiden.

Laskelmassa on arvioitu tontin luovutushinta 6. vuoden lopussa. Tontille kaavoitettavan asuinrakennusoikeuden määräksi on oletettu 2000 k-m2, ja luovutushinnan on arvioitu olevan nykyisen käyvän arvon mukaisessa hintatasossa.

Nykyarvolaskelmassa on esitetty kolme erilaista skenaariota eri vuokrausasteilla (välillä 85 - 95% kaupassa tulevien huoneistojen osalta) ja eri vuosittaisilla hoitokuluilla (välillä 97.000 - 115.000 euroa).

Hankinnan voidaan arvioida olevan kunnalle kannattava. Hankinta on kunnan kannalta tärkeä siksi, että hankinnan myötä kunta pääsee maanomistajana vaikuttamaan täysipainoisesti liikekeskustan keskeisellä paikalla olevan kiinteistön kehittämiseen.

Esityslistan liitteet:

 • kauppakirjaluonnos

Esityslistan oheismateriaali:

 • kuntoarvioraportti 26.6.2017
 • nykyarvolaskelma 6 vuoden ajalle (3 skenaariota), yhtiön keskimääräiset hoitokulut viimeisen kahden vuoden aikana ja lista kaupassa tulevista vuokrasopimuksista

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1.1

hankkia Kiinteistö Oy Pankkitalon (y-tunnus 0197166-9) osakkeet nro:t 1 - 1812 ja 2623 - 2788, jotka oikeuttavat 1. kerroksen liikehuoneistojen nro 1 ja 2 sekä 2. kerroksen toimistohuoneiston nro 5 hallintaan velattomaan kauppahintaan 425.000 euroa liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin siten, että kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

1.2

oikeuttaa kunnanjohtajan laatimaan allekirjoitettava osakekauppakirja.

1.3

korottaa investointiosan hankeryhmän 'Osakkeet ja osuudet' määrärahaa tämän kaupan johdosta 425.000 eurolla.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä olivat kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

 • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto 9.10.2017

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1

hankkia Kiinteistö Oy Pankkitalon (y-tunnus 0197166-9) osakkeet nro:t 1 - 1812 ja 2623 - 2788, jotka oikeuttavat 1. kerroksen liikehuoneistojen nro 1 ja 2 sekä 2. kerroksen toimistohuoneiston nro 5 hallintaan velattomaan kauppahintaan 425.000 euroa liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin siten, että kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

2

oikeuttaa kunnanjohtajan laatimaan allekirjoitettava osakekauppakirja.

3

korottaa investointiosan hankeryhmän 'Osakkeet ja osuudet' määrärahaa tämän kaupan johdosta 425.000 eurolla.

 

Käsittely

Kuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli hanketta.

Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström ehdotti, että valtuusto päättää, että kauppaa ei toteuteta. Päätösehdotuksen kohdat 1.1-1.3 poistetaan. Ändringsförslag: Kommunfullmäktige besluter att affären inte genomförs. Beslutsförslagets moment 1.1 - 1.3 stryks. Perustelut: Kaupassa on parhaimmillaan vähän voitettavaa mutta paljon enemmän hävittävää. Kannattavuuslaskelma perustuu korjauskustannuksiin 6000€/vuosi kun Raksystems arvion mukaan tarve tuleville vuosille on keskimäärin 23000€/vuosi. Erotus siis 17000€/vuosi. Pintapuolinen kuntoarvio ei sulje pois piileviä korjaustarpeita. Arviosta lisäksi puuttuu kokonaan pikaisesti jatkoselvitettävien tarpeiden (julkisivu, salaojat) kustannukset. Kannattavuuslaskelman vuokrausasteodote on myös huomattavan optimistinen. Myyjä pääsee kaikista vastuista, jolloin myös kaikki ennakomattomat, esim. sisäilmaongelmien aiheuttamat, kustannukset kaatuvat kokonaisuudessaan kunnalle. Kunnan tilahallinto on aliresursoitu sekä määrärahojen että henkilöresurssien osalta eikä kaipaa lisää ongelmakiinteistöjä hoitaakseen. Ylimääräinen velka on myös haitallista. Kaavoituksen edistäminen ei edellytä 100% omistusosuutta kiinteistöistä. Kiinteistön valuaatiosta 80% on luovutusvoittoa. Oli omistaja mikä hyvänsä niin intressi rakennuksen purkamiseen ja tontin myyntiin heti kun se on mahdollista on täten vahva. Jos näin ei olisi, nykyarvolaskelma on perinpohjaisesti virheellinen.

Ehdotusta kannatettiin.

Valtuutettu Linda Basilier ehdotti, että kauppakirjaan tehdään seuraava muutos: Alkuperäinen 9. Huoneistojen kunto Ostaja hyväksyy ne siinä kunnossa, kun ne myytäessä ovat. Ostaja sitoutuu olemaan esittämästä millään perusteella mitään vaatimuksia myyjää kohtaa huoneistojen kunnon perusteella. Muutos kohta 9 poistetaan kokonaan, tai: 9. Huoneistojen kunto Ostaja hyväksyy ne siinä kunnossa, kun ne myytäessä ovat. Alkuperäien 13. Virhevastuu Myyjä ei vastaa huoneistojen laatuvirheestä. Muutos kohta 13 poistetaan kokonaan.

Ehdotusta kannatettiin.

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi edellä esitetyt ehdotukset, joita molempia oli kannatettu. Myös pohjaehdotusta oli kannatettu, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksista on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää ensin päätösehdotuksen ja Åströmin ehdotusten kesken.

Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Åströmin ehdotusta, äänestävät Ei. Jos Ei voittaa, valtuusto päättää Åströmin ehdotuksen mukaan ja kauppaa ei toteuteta. Jos Jaa voittaa, valtuusto äänestää päätösehdotuksen ja Basilierin muutosehdotuksen kesken. Valtuusto hyväksyi järjestyksen.

Äänestys pohjaehdotus - Åströmin ehdotus

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 38 Jaa- ja 13 ei- ääntä. Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestys pohjaehdotus - Basilierin ehdotus

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 27 Jaa- ja 18 ei- ääntä ja 6 tyhjää.

Valtuutettu Ulf Kjerin totesi äänestyksen vielä ollessa käynnissä, että hän oli painanut väärää äänestysnappia. Puheenjohtaja totesi, että Kjerinin osalta sähköisen äänestyksen tulos oikaistaan manuaalisesti seuraavasti: äänestystuloksessa hänen Ei -äänensä siirretään Jaa -ääniin.

Oikaistu äänestystulos on 28 Jaa- ja 17 ei- ääntä ja 6 tyhjää. Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Pöytäkirjan liite:

- Kauppakirja Citykauppapaikat - Kirkkonummen kunta kv 9.10.2017 (salassa pidettävä)
 

Äänestystulokset

 • Jaa 38 kpl 75%

  Anni-Mari Syväniemi, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Kim Männikko, Pekka Sinisalo, Ulf Kjerin, Pirkko Lehtinen, Raija Vahasalo, Anna Aintila, Pekka Oksanen, Anders Adlercreutz, Irja Bergholm, Patrik Lundell, Jukka Tammi, Elina Utriainen, Linda Basilier, Saara Huhmarniemi, Tony Björk, Noora Piili, Markku Viitanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Maarit Orko, Ari Harinen, Minna Hakapää, Carl-Johan Kajanti, Antti Salonen, Emmi Wehka-Aho, Outi Saloranta-Eriksson, Krista Petäjäjärvi, Petri Ronkainen, Vesa-Pekka Sainio, Reetta Hyvärinen, Sanna Hartikainen, Rita Holopainen, Anna-Mari Toikka, Markus Myllyniemi, Antti Kilappa

 • Ei 13 kpl 25%

  Matti Kaurila, Mikko Kara, Veikko Vanhamäki, Ulla Seppälä, Kati Kettunen, Kim Åström, Sanna Andersen, Riikka Purra, Katarina Helander, Miika Engström, Marjut Frantsi-Lankia, Erkki Majanen, Hanna Haikonen

 • Jaa 27 kpl 52%

  Hans Hedberg, Johanna Fleming, Markku Viitanen, Anna Aintila, Irja Bergholm, Pirkko Lehtinen, Tero Suominen, Patrik Lundell, Anders Adlercreutz, Jukka Tammi, Saara Huhmarniemi, Elina Utriainen, Minna Hakapää, Sanna Andersen, Raija Vahasalo, Maarit Orko, Noora Piili, Kim Männikko, Anna-Mari Toikka, Antti Salonen, Emmi Wehka-Aho, Krista Petäjäjärvi, Pekka Oksanen, Antti Kilappa, Erkki Majanen, Ari Harinen, Markus Myllyniemi

 • Ei 19 kpl 37%

  Katarina Helander, Hanna Haikonen, Linda Basilier, Miika Engström, Riikka Purra, Kim Åström, Matti Kaurila, Petri Ronkainen, Pekka Sinisalo, Vesa-Pekka Sainio, Ulf Kjerin, Sanna Hartikainen, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen, Marjut Frantsi-Lankia, Jerri Kämpe-Hellenius, Veikko Vanhamäki, Reetta Hyvärinen, Ulf Kjerin

 • Tyhjä 6 kpl 12%

  Anni-Mari Syväniemi, Mikko Kara, Tony Björk, Ulla Seppälä, Outi Saloranta-Eriksson, Kati Kettunen


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat