Kunnanvaltuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Rakennusjärjestyksen hyväksyminen MRL 15 § mukaisesti

KIRDno-2017-105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Daniel Grönroos, johtava rakennustarkastaja, daniel.gronroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanhallitus on kokouksessaan 4.6.2018 § 196 käsitellyt kunnan rakennusjärjestyksen päivittämistä ja päättänyt asettaa ehdotuksen MRA 6 § ja 32 § mukaisesti nähtäville ajalle 2.7.-23.8.2018. Rakennusjärjestysluonnos on ollut aiemmin nähtävillä ajalla  15.11.-15.12.2017.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestys ehdotuksesta. Liitteenä on saadut lausunnot ja muistutukset sekä vastineet niihin.
Maankäyttö- ja rakennuslain 15 § mukaan rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.

Liitteet:
- 2019 Uudistettu rakennusjärjestys, ehdotus hyväksyttäväksi
- 2019 rakennusjärjestysehdotus, tehdyt muutokset
- Rakennusvalvonnan vastine saatuihin lausuntoihin

Ehdotus

Esittelijä

Daniel Grönroos, johtava rakennustarkastaja, daniel.gronroos@kirkkonummi.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

1.
hyväksyy liitteen mukaiset rakennusvalvonnan vastineet rakennusjärjestysehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

2.
hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 15 §:n mukaisesti uudistetun rakennusjärjestyksen​ ja siihen liittyvät muutetut asiakirjat.
 

Käsittely

Jäsen Maija Lounamaa esitti seuraavan muutosehdotuksen: Rakennusjärjestyksen sivu 10, kohta 2 muutetaan muotoon: "Omakotitalon kerrosala saa olla enintään 400m2" ja tähän liittyvät muutokset korjataan muualle tekstiin.

Puheenjohtaja Saara Huhmarniemi kannatti Maija Lounamaan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei kannatettu yksimielisesti ja asiasta tulee äänestää.

Äänestys

Puheenjohtaja aloitti äänestyksen. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Maija Lounamaan muutosehdostusta äänestävät EI.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äänet jakautuivat seuraavasti: 5 kpl JAA-ääniä (Karlsson, Englund, Nyström, Juuti ja Virkki) sekä 3 kpl EI-ääniä (Lounamaa, Huhmarniemi ja Salminen), jolloin esittelijän pohjaehdotus voitti.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Daniel Grönroos, johtava rakennustarkastaja, daniel.gronroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liitteet:
- 2019 Uudistettu rakennusjärjestys, ehdotus hyväksyttäväksi
- 2019 rakennusjärjestysehdotus, tehdyt muutokset
- Rakennusvalvonnan vastine saatuihin lausuntoihin

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1.
hyväksyä liitteen mukaiset rakennusvalvonnan vastineet rakennusjärjestysehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

2.
hyväksyä ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 15 §:n mukaisesti uudistetun rakennusjärjestyksen​ ja siihen liittyvät muutetut asiakirjat. 

 

Kunnanhallitus 25.3.2019 käsittely: 

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, johtava rakennustarkastaja Daniel Grönroos ja kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen alustivat asiasta.   

Reetta Hyvärinen ehdotti asian jättämistä pöydälle siten, että kunnanhallituksen kokoukseen kutsutaan ELY-asiantuntija. Saara Huhmarniemi ja Kari Hujanen kannattivat ehdotusta. Sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten  asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: jatkokäsittely on JAA ja pöydällepanoehdotus on EI. Asiaa päätettiin jatkokäsitellä äänin 7-6. Jatkokäsittelyn puolesta äänestivät Matti Kaurila, Hans Hedberg, Anna Aintila, Anni-Mari Syväniemi, Pekka M. Sinisalo, Ari Harinen ja Timo Haapaniemi. Pöydällepanon puolesta äänestivät Kari Hujanen, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa ja Ulf Kjerin. 

Hans Hedberg teki seuraavat muutosehdotukset: 

- §18. "Texten 'A1 ja AT' avlägsnas". Motivering: Om byggplatsen kan anslutas till vatten och avloppsnät, då är inte byggplatsens areal avgörande. Kyrkslätts generalplan är 19 år gammal och är i behov av uppdatering. Pekka M. Sinisalo, Matti Kaurila, Anni-Mari Syväniemi, Timo Haapaniemi, Anna Aintila ja Ari Harinen kannattivat ehdotusta. Sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Hedbergin muutosehdotus on EI. Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 7-5, yksi tyhjä. Muutosehdotuksen puolesta äänestivät Anna Aintila, Hans Hedberg, Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin, Timo Haapaniemi, Anni-Mari Syväniemi ja Matti Kaurila. Pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Kari Hujanen, Antti Kilappa ja Reetta Hyvärinen. 

- §22. "ELY keskusen vaatimusta poistaa suorien rakennuslupien poisto ei huomioida". Perustelut: Kirkkonumella ei ole vuosiin ollut rakentamispaineita asemakaavojen ulkopuolella. Tällöin ei voida viitata MRL §16. Kunnassa on osayleiskaavoja joka on odottanut pitkään rakentamista. Maanomistajien tasapuolista kohtelua on myöntää suorat luvat alueille AO, AO/1 tai AO nr. (MRL § 43). Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Hedbergin muutosehdotus on EI. Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 8-5. Muutosehdotuksen puolesta äänestivät Matti Kaurila, Anni-Mari Syväniemi, Pekka M. Sinisalo, Hans Hedberg, Anna Aintila, Timo Haapaniemi, Ulf Kjerin ja Ari Harinen. Pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Kari Hujanen, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Reetta Hyvärinen ja Antti Kilappa.   

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin:  

- § 18: poistetaan teksti 'A1 ja AT' ja 

- § 22: ei huomioida ELY-keskuksen vaatimusta poistaa suorien rakennuslupien poisto 

Reetta Hyvärinen, Kari Hujanen ja Saara Huhmarniemi jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä. 

 

 

Eriävä mielipide

Reetta Hyvärinen, Kari Hujanen ja Saara Huhmarniemi

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 54%

  Matti Kaurila, Hans Hedberg, Anna Aintila, Anni-Mari Syväniemi, Pekka Sinisalo, Ari Harinen, Timo Haapaniemi

 • Ei 6 kpl 46%

  Kari Hujanen, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Ulf Kjerin

 • Jaa 5 kpl 38%

  Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Kari Hujanen, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen

 • Ei 7 kpl 54%

  Anna Aintila, Hans Hedberg, Pekka Sinisalo, Ulf Kjerin, Timo Haapaniemi, Anni-Mari Syväniemi, Matti Kaurila

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Ari Harinen

 • Jaa 5 kpl 38%

  Kari Hujanen, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa

 • Ei 8 kpl 62%

  Matti Kaurila, Anni-Mari Syväniemi, Pekka Sinisalo, Hans Hedberg, Anna Aintila, Timo Haapaniemi, Ulf Kjerin, Ari Harinen

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä MRL 15 §:n mukaisesti uudistetun rakennusjärjestyksen ja siihen liittyvät muutetut asiakirjat. 

 

Käsittely:

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, johtava rakennustarkastaja Daniel Grönroos ja kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen esittelivät asiaa ja vastasivat valtuutettujen kysymyksiin.

Valtuutettu Noora Piili poistui kokouksesta tämän pykälän aikana.

Keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi tarkensi, että rakennusjärjestys korjataan teknisesti vastaamaan kunnanhallituksen tekemää päätöstä. Korjattu rakennusjärjestys liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 

Keskustelun aikana valtuutettu Saara Huhmarniemi teki seuraavan pöydällepanoehdotuksen: Pöydällepanon aikana selvitetään, mikä on ollut kunnanhallituksen päätös ja asia valmistellaan kunnanvaltuustolle tämän päätöksen mukaisesti.

Valtuutetut Sanni Jäppinen, Maarit Orko, Krista Petäjäjärvi ja Reetta Hyvärinen kannattivat pöydällepanoehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Saara Huhmarniemi on tehnyt pöydällepanoehdotuksen jota oli kannatettu. Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt pöydällepanoa yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että pöydällepanoehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka kannattavat asian jatkokäsittelyä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian pöydällepanoa äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Saara Huhmarniemen pöydällepanoehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

42 JAA -ääntä, 7 EI -ääntä ja 2 poissa.

Asian jatkokäsittely sai enemmän ääniä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Jatkokäsittelyn aikana valtuutettu Saara Huhmarniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan rakennusjärjestyksen 22 § Suunnittelutarvealueet lause: ”Niiden yleiskaavan ja osayleiskaavojen kyläkeskusalueilla AT tai erillispientalojen alueilla, joissa rakennuspaikat on selkeästi yksilöity (AO, AO/1 tai AO/nro), voidaan myöntää suoria rakennuslupia, mikäli kaavamääräyksissä ei ole rajoittavia tekijöitä.” Perustelu: Rakennusjärjestyksellä ei voida ohittaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Valtuutetut Krista Petäjäjärvi ja Reetta Hyvärinen kannattivat muutosehdotusta. 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Saara Huhmarniemi oli tehnyt kannatetun muutosehdotuksen. 

Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että muutosehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Saara Huhmarniemen muutosehdotusta äänestävät EI.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

34 JAA -ääntä, 14 EI -ääntä ja 3 poissa.

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti. 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti korjattu rakennusjärjestys on pöytäkirjan liitteenä.

Vihreä valtuustoryhmä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä. 

Äänestystulokset

 • Jaa 42 kpl 86%

  Hanna Haikonen, Ulla Seppälä, Kim Männikko, Piia Aallonharja, Kati Kettunen, Markus Myllyniemi, Tony Björk, Patrik Lundell, Maj-Britt Hellström, Raija Vahasalo, Miika Engström, Pirkko Lehtinen, Timo Haapaniemi, Anni-Mari Syväniemi, Eero Lankia, Ville Salminen, Outi Saloranta-Eriksson, Matti Kaurila, Leena Virkki, Susan Honka, Carl-Johan Kajanti, Noora Piili, Elina Utriainen, Pekka Oksanen, Anneli Granström, Antti Salonen, Antti Kilappa, Sanna Andersen, Linda Basilier, Erkki Majanen, Jerri Kämpe-Hellenius, Ulf Kjerin, Tero Suominen, Ari Harinen, Hans Hedberg, Johanna Fleming, Pekka Sinisalo, Veikko Vanhamäki, Irja Bergholm, Jukka Tammi, Kim Åström, Rita Holopainen

 • Ei 7 kpl 14%

  Sanni Jäppinen, Maarit Orko, Saara Huhmarniemi, Krista Petäjäjärvi, Minna Hakapää, Reetta Hyvärinen, Anna Kylmänen

 • Jaa 34 kpl 71%

  Ulla Seppälä, Piia Aallonharja, Kati Kettunen, Matti Kaurila, Hans Hedberg, Tony Björk, Pekka Sinisalo, Raija Vahasalo, Ville Salminen, Miika Engström, Anneli Granström, Eero Lankia, Kim Männikko, Hanna Haikonen, Carl-Johan Kajanti, Maj-Britt Hellström, Rita Holopainen, Susan Honka, Leena Virkki, Minna Hakapää, Erkki Majanen, Veikko Vanhamäki, Kim Åström, Linda Basilier, Sanna Andersen, Antti Salonen, Anni-Mari Syväniemi, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Timo Haapaniemi, Patrik Lundell, Jerri Kämpe-Hellenius, Ulf Kjerin

 • Ei 14 kpl 29%

  Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Anna Kylmänen, Outi Saloranta-Eriksson, Sanni Jäppinen, Krista Petäjäjärvi, Johanna Fleming, Maarit Orko, Elina Utriainen, Reetta Hyvärinen, Pekka Oksanen, Pirkko Lehtinen, Antti Kilappa, Jukka Tammi


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-​oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.