Kunnanvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Vastaus valtuustoaloitteeseen 9/2017 kirkkonummelaisten seniorien digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi

KIRDno-2017-442

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Anneli Granström, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Piia Aallonharja, Miika Engström, Patrik Lundell ja Kari Hujanen jättivät valtuuston kokouksessa 19.6.2017 seuraavan aloitteen:

"

Osallistuin 1.6. Diginummi tapahtumaan Kirkkonummen kunnantalolla. Siellä todettiin: Kirkkonummella on digitalisaatio hoidettu Suomen keskivertoa paremmin, digitalisaatio on otettu oppimisen tueksi varhaiskasvatuksesta jatkuen yo-kokeisiin asti. Samoin osa kuntalaisten lupa-asioista hoituu digitaalisesti (Lupapiste.fi). Voidaan sanoa, että lasten, nuorten ja työikäisen väestön digiasiat ovat Kirkkonummella hoidettu kohtuullisen hyvin.

Toisaalta dokumentista:

”Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2014-2017”, käy ilmi, että internetiä säännöllisesti tai silloin tällöin käyttäviä yli 75 –vuotiaita on 51%. Se ei tarkoita vielä, että he käyttäisivät digitaalisia palveluita.

 

Eläkeläisten digitaalisen palvelujen käytön edut ovat:

 1. eläkeläinen pystyy hoitamaan itsenäisesti omia asioitaan, joka ehkäisee syrjäytymistä

 2. terveyspalvelut ja terveyden seuranta siirtyy nettiin ja on tärkeää, että eläkeläinen pystyy hoitamaan omat terveysasiansa mahdollisimman pitkään itsenäisesti

 3. tuo säästöjä ajassa ja rahan henkilölle itselleen

 4. parantaa elämänlaatua sosiaalisten kontaktien kautta

Eläkeläisten digitaalisen palvelujen käytön esteet ovat:

 • tietoteknisten taitojen puute

 • ei ole varaa hankkia päätelaitetta

 • kynnys käyttää internetiä on korkea – uuden tekniikan pelko, varovaisuus turvallisuuden suhteen

 • iän tuomat rajoitteet, huonontunut näkö ja motoriikka

Edellä todetun perusteella Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta

 1. ryhtyy selvittämään kuinka moni yli 65 vuotias kuntalainen ei käytä internetiä ja siellä olevia julkisia- ja yksityisiä palveluita
   

 2. ryhtyy selvittämään mitä mahdollisuuksia kunnalla on avustaa pienituloisia eläkeläisiä päätelaitehankinnassa, esim.
  - kunta kustantaa päätelaitteen pienituloisille eläkeläisille joilla on vaikea liikkua
  - kunnalla olisi tablettilainaamo eläkeläisille
   

 3. ryhtyy selvittämään miten eläkeläiset saadaan opastettua internetiin ja sen palveluiden käyttöön, esim.
  - työttömät nuoret eläkeläisten opastajina
  - Enter ry mallinen vertaistukineuvonta
  - tietoiskut palvelutaloihin, kerhoihin, kirjastoon, harrastusryhmiin joilla eläkeläiset liikkuvat
   

 4. laatii toimenpidesuunnitelman mahdollisimman monen yli 65 vuotiaan kuntalaisen internetin ja digitaalisten palvelujen käyttämisen edesauttamiseksi
   

 5. allokoi resurssit hankkeelle

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanhusneuvosto käsitteli  kokouksessa 12.4.2018 valtuustoaloitetta seniorien digisyrjäytymisestä, jolloin asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Asiasta keskustellaan kokouksessa ja annetaan vanhusneuvoston näkemykset tiedoksi perusturvalautakunnalle.  

 

 

Päätös

Vanhusneuvosto puoltaa aloitetta ja on aloitteen kannalla.

Valmistelija

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää 

1

ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja pitää aloitetta loppuun käsiteltynä ja 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja pitää aloitetta loppuun käsiteltynä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.