Kunnanvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kirkkonummen kunnan vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma vuosille 2018-2021

KIRDno-2018-1174

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen ikäihmisten palveluita koskeva strategia hyväksyttiin vuonna 2005. Strategia päivitettiin vuonna 2011 ikäihmisten palveluiden strategiaksi ajalle 2012 - 2025, ja kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn strategian kokouksessaan 3.10.2011 § 88 . 

 

Vanhuspalvelulailla (980/2012) säädettiin kunnille velvollisuus laatia 1.1.2014 alkaen valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan tulee laatia osana strategista suunnitteluaan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Tämän suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

 

Suunnitelman vähimmäissisältö

 

Vanhuspalvelulain 5.2 §:n mukaan suunnitelmassa on vähintään:

  1. arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
  2. määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
  3. määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
  4. määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
  5. määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa. Näitä yhteistyötahoja ovat kunnassa toimivat julkiset tahot, yritykset sekä ikääntynyttä väestöä edustavat järjestöt ja muut yleishyödylliset yhteisöt, joiden kanssa kunnan on tehtävä yhteistyötä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tueksi.

 

Suunnitelman huomioiminen päätöksenteon valmistelussa

 

Kunnan on vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 12.1 §:ssä tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.

 

Suunnitelman päivittäminen

 

Suunnitelman päivitti työryhmä, johon kuuluivat:

Jukka Tammi, vanhusneuvoston puheenjohtaja, perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Kaj Sjöblom, vanhusneuvoston varapuheenjohtaja

Eila Karjalainen, vanhusneuvoston jäsen

Urban Fellman, vanhusneuvoston jäsen

Kaija Hannula, johtava ylilääkäri

Sari Ahola, osastonhoitaja

Tiina Paalanen, osastonhoitaja

Sari Suurjoki-Niemi, vanhuspalveluiden koordinaattori

Gun-Lis Wollsten, hoitotyön johtaja, Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosaluejohtaja

 

Liite:

- Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2018–2021

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuosia 2018–2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman hyväksymistä liitteen mukaan.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuosia 2018–2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman hyväksymistä liitteen mukaan.

 

Arja Liinavuori poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn alkaessa klo 19.30.

Valmistelija

Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta päätti 30.8.2018 § 71 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuosia 2018-2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman hyväksymistä liitteen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

osaltaan hyväksyä vuosia 2018-2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman liitteen mukaisesti ja 

2

esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuosia 2018-2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman liitteen mukaisesti  ja

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää hyväksyä vuosia 2018-​2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman liitteen mukaisesti. 

 

Kunnanvaltuusto 15.10.2018:  

Krista Petäjäjärvi teki seuraavan muutosehdotuksen: "(kohta) 6.2. Palvelurakenteeseen liittyvät tavoitteet; Lisätään tavoite: Palvelutarveiden kehittämisen kartoitus myös niiden ikäihmisten osalta, jotka eivät ole kunnan tarjoamien vakituisten palveluiden piirissä". Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Sanni Jäppinen, Ulf Kjerin, Anna-Mari Toikka, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Maarit Orko, Markus Myllyniemi, Noora Piili, Irja Bergholm, Antti Salonen ja Timo Haapaniemi kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä kohtaan 6.2: Palvelutarveiden kehittämisen kartoitus myös niiden ikäihmisten osalta, jotka eivät ole kunnan tarjoamien vakituisten palveluiden piirissä.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.