Kunnanvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Hyvinvointiohjelman 2018-2021 hyväksyminen

KIRDno-2018-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista kunnassa laaditaan kevään 2018 aikana hyvinvointiohjelma vuosille 2018-2021. Hyvinvointiohjelmassa linjataan tarkempia strategisia tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kunnan palvelutuotannon kehittämiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Kehitysjohtaja esittelee hyvinvointiohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä ohjelman alustavan aikataulusuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaikataulun tiedokseen ja evästää viranhaltijoita valmistelussa.

 

Päätös

Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi (elin)ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit, jotka ovat jo talousarvioon kirjattu.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto keskustelee ja evästää viranhaltijoita hyvinvointiohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

 

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja siihen palataan 27.2. ylimääräisessä kuntakehitysjaoston kokouksessa. Kati Kettunen kannatti ehdotusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan uutta kuntastrategiaa toteuttavan hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kokouksessa pidetään ennalta valmisteltujen kysymysten pohjalta jaoston ideointikeskustelu, jossa jaosto antaa ohjeita ja evästystä ohjelman valmistelulle. Kuntakehitysjaosto keskustelee hyvinvointiohjelmasta, ja evästää viranhaltijoita hyvinvointiohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

Ennalta valmistellut kysymykset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus

Kuntakehitysjaosto ja merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästää viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja evästi viranhaltijoita jatkovalmistelua varten:

Kuntakehitysjaosto pitää tärkeänä toimialojen välistä yhteistyötä hyvinvointiohjelman valmistelussa. Toimenpiteitä tukemaan voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia ohjelmia. Kuntakehitysjaosto valmistelee hyvinvointiohjelman kunnanhallitukselle, jolloin aikatauluun tulee lisätä käsittely kuntakehitysjaostossa ryhmien kommentoinnin jälkeen. Lisäksi kuntakehitysjaosto pyytää lisäämään ensimmäisessä käsittelyssä pöytäkirjaan kirjatut kohdat hyvinvointiohjelmaluonnokseen.

Kuntakehitysjaosto pyytää jatkovalmistelemaan hyvinvointiohjelmaa niin, että hyvinvointi nähdään toimialarajat ylittävänä kokonaisuutena.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa vuosille 2018−2021 on valmisteltu toimialojen johtoryhmissä sekä johtoryhmien yhteisseminaarissa helmi-maaliskuun ajan. Toimialojen työskentelyn ja evästyksen pohjalta kunnan johtoryhmä on koostanut pohjaehdotuksen Kirkkonummen hyvinvointiohjelmaksi vuosille 2018−2021. Hyvinvointiohjelman käytännön toimenpiteitä on kuitenkin päätetty työstää vielä toimialoilla ennen kuin se lähetetään lausuntokierrokselle ja hyväksymiskäsittelyyn. Hyvinvointiohjelman tämänhetkinen pohjaehdotus on esityslistan oheismateriaalina.

Hyvinvointiohjelma on rakennettu kuntastrategian strategisten linjausten pohjalle. Ohjelmassa tuodaan esiin konkreettiset toimenpiteet, joita kunnassa tehdään tulevina vuosina kuntastrategian ja sen vision toteuttamiseksi. Toimenpiteet on ajoitettu toteutusvuosille, ja niille on määrätty vastuutahot kunnan viranhaltijaorganisaatiossa. Toimenpiteille ei ole määritelty ohjelmassa mittareita, vaan ne asetetaan kunkin vuoden talousarvion tarkempien tavoitteiden yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee tiedoksi Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelma 2018-2021:n valmistelutilanteen ja -aikataulun.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen ja valmisteluaikataulun tiedoksi. Jaosto evästi valmistelua seuraavasti:

Evästi viranhaltiojoita lisäämään ohjelman kommentoinnin osuuteen kaksi sähköistä kyselyä, jotka lähetetään kunnan henkilöstölle sekä asukkaille ja sidosryhmille.

Kuntakehitysjaosto päätti siirtää 22.5. kokousta hyvinvointiohjelman käsittelyä varten 29.5.2018.

Hyvinvointiohjelma lähetetään valtuustoryhmille kommentoitavaksi 27.4., kommentit palautettava kehitysjohtajalle viimeistään 14.5.2018.

Tavoitteena on, että hyvinvointiohjelma toimitetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 18.6. kokouksessaan.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen hyvinvointiohjelmasta vuosille 2018–2021 laadittiin huhtikuun aikana toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän yhteistyössä valmistelema viranhaltijaesitys. Tämä ohjelmaehdotus lähetettiin kommentoitavaksi valtuustoryhmiin, työntekijöille sekä Kirkkonummen Yrittäjille ja Kirkkonummen vuokra-asunnoille. Lisäksi kuntalaisille tehtiin kunnan internetsivuille kysely, jossa he saivat kertoa avoimesti kehitysehdotuksia kunnan kehittämiseksi.

Valtuustoryhmien kannanotot, henkilöstön kommentit sekä asukkailta saadut palautteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kuntakehitysjaosto hyväksyi 17.4. kokouksessa hyvinvointiohjelman laadinnan aikataulun, jonka mukaan se viedään kuntakehitysjaoston jälkeen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja sen jälkeen edelleen 18.6.2018 kunnanvaltuustoon.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää

- tarkistaa hyvinvointiohjelman luottamushenkilökäsittelyä siten, että saatujen kommenttien pohjalta työstetty ohjelmaluonnos käsitellään seminaarityyppisesti kuntakehitysjaostossa 7.8.2018 ja ohjelman valtuustokäsittely on 3.9.2018

- kutsua 7.8.2018 seminaariin myös valtuustoryhmien puheenjohtajat

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi

- kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto kutsutaan myös seminaariin

- jaosto päätti muuttaa seminaarin päivämäärää 14.8.2018 klo 16, paikkana Kirkkonumisali.

Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmaa jatkokäsitellään kuntakehitysjaoston kokouksessa 21.8.2018.

 

Valmistelija

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hyvinvointiohjelman valmistelua on jatkettu kuntakehitysjaoston kokouksessa 29.5. § 44 sovitun mukaisesti, oheismateriaalina hyväksyttäväksi esitettävä versio.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointiohjelman.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti

- valtuuttaa viranhaltijat tekemään evästyksen mukaisia vähäisiä täsmennyksiä aikataluluihin ja sisältöihin

- hyväksyä täsmennysten myötä hyvinvointiohjelman esitettäväksi kunnanhallitukselle 27.8.2018 ja edelleen kunnanvaltuustolle

Valmistelija

Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille 2018-2021. Osana strategian toimeenpanoa päätettiin laatia ns. hyvinvointiohjelma, jossa linjataan, vastuutetaan ja aikataulutetaan strategiaa toteuttavia toimenpiteitä. Ko. toimenpiteet konkretisoituvat valtuustokauden talousarvioissa ja edelleen toimielinten käyttösuunnitelmissa sekä muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.

Hyvinvointiohjelman valmistelu on ollut poikkihallinnollista, osallistavaa ja vuorovaikutteista niin viranhaltija- kuin luottamushenkilötasolla ja siinä on kuultu myös kuntalaisia ja henkilöstöä. Hyvinvointiohjelma ja sen linjaukset tarjoavat yhteisesti hyväksytyt toimenpiteet Kirkkonummen kunnan kehittämiseksi kuluvalla valtuustokaudella.

 

Oheismateriaali:

- yhteenveto kommenteista

- kuntastategia

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelman 2018-2021 liitteen mukaisena.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 27.8.2018 käsittely: 

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa 12.9.2018. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa 12.9.2018.

Valmistelija

Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelman 2018-​2021 liitteen mukaisena.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelman 2018-​2021 liitteen mukaisena. 

 

Kunnanvaltuusto 15.10.2018 käsittely:  

Antti Salonen ehdotti muutosta kohtaan 8.6 seuraavasti: kirjaus "Kulttuuristrategian laatiminen ja toimeenpano" muutetaan muotoon "kulttuuri- ja liikuntastrategian sekä liikuntapaikkastrategian laatiminen ja toimeenpano". Ehdotus ei saanut kannatusta. 

Reetta Hyvärinen ehdotti muutosta kohtaan 8.6 seuraavasti: kirjaus "Kulttuuristrategian laatiminen ja toimeenpano" muutetaan muotoon "Kulttuuri- ja liikuntapaikkastrategian sekä liikunta- ja liikuntapaikkastrategian laatiminen ja toimeenpano". Leila Preisfreund, Bodil Lindholm ja Ulf Kjerin kannattivat ehdotusta.   

Katarina Helander ehdotti muutosta kohtaan 8.6 seuraavasti: "Liikunta - ja virkistysstrategia. Liittyy oleellisesti kunnan brändin ja imagon kehitykseen, vetovoimatekijöihin ja nostaa esiin useita eri paikkoja muutaman sijaan --> tasoittaa ruuhkia". Ehdotusta kannattivat Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Sanni Jäppinen, Kim Åström, Fredrik Pelin, Markku Viitanen, Anna-Mari Toikka, Hanna Haikonen ja Leila Preisfreund.  

Kim Åström ehdotti muutosta kohtaan 8.6 seuraavasti: "Uusi kohta 8.7: Laaditaan liikunta- ja virkistysstrategia. Kohta 8.6 jäisi ennalleen". Markku Viitanen, Pekka M. Sinisalo, Hanna Haikonen, Tony Björk, Matti Kaurila, Anna-Mari Toikka, Carl-Johan Kajanti, Antti Kilappa ja Leila Preisfreund kannattivat ehdotusta.  

Käsittelyn aikana Antti Salonen ilmoitti vetävänsä oman ehdotuksensa pois ja yhdistävänsä ehdotuksensa Reetta Hyvärisen tekemään ehdotukseen. 

Käsittelyn aikana Katarina Helander ilmoitti vetävänsä oman ehdotuksensa pois ja yhdistävänsä ehdotuksensa Kim Åströmin tekemään ehdotukseen. 

Puheenjohtaja totesi, että jäljelle on jäänyt kaksi kannatettua ehdotusta: Reetta Hyvärisen ehdotus, joka sisältää myös Antti Salosen tekemän ehdotuksen sekä Kim Åströmin ehdotus, joka sisältää myös Katarina Helanderin tekemän ehdotuksen. 

Reetta Hyvärinen ilmoitti, että hän vetää oman ehdotuksensa pois, koska hänen ja Antti Salosen ehdotus sisältyy myös Åströmin/Helanderin ehdotukseen.   

Puheenjohtaja totesi, että jäljelle on jäänyt yksi kannatettu ehdotus, eli Kim Åströmin tekemä ehdotus. Se hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: hyvinvointiohjelmaan lisätään uudeksi kohdaksi 8.7 seuraava teksti: Laaditaan liikunta- ja virkistysstrategia. 


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.