Kunnanvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen

KIRDno-2018-1345

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Espoon sivistystoimen johtaja ja kuntayhtymän johtaja saivat tehtäväkseen yhteistyössä elinkeinojohtajan kanssa valmistella kokonaisselvityksen Omnia-konsernin tulevasta rakenteesta, vaihtoehdoista yhtiöittämisen mahdolliseksi ratkaisemiseksi, Omnian ja Espoon kaupungin yhteistyön syventämisestä, Omnian kansainvälisen roolin rakentumisesta ja korkeatasoisen, koulutus- ja työelämän tarpeita palvelevan koulutus- ja ohjausjärjestelmän varmistamisesta.

Asian valmistelua on ohjannut työryhmä, jossa ovat olleet Espoosta sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä ja elinkeinojohtaja Tuula Antola, Kirkkonummelta opetustoimen johtaja Leila Kurki ja elinkeinojohtaja Risto Nikunlaakso, Kauniaisista sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, kuntayhtymästä kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko ja hallintojohtaja Tapio Siukonen.

Espoo on käynyt muiden jäsenkuntien johdon kanssa neuvottelut perussopimuksen muutoksista ja jäsenkunnat vievät perussopimusta koskevan muutoksen valtuustojensa käsittelyyn syys-lokakuun aikana.

Kuntayhtymän tehtävä määritellään jäsenkuntien valtuustojen päättämässä perussopimuksessa. Kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan 1.1.2015. Kuntayhtymän jäsenkunnat (suluissa osuudet peruspääomasta) ovat Espoon kaupunki (86,89 osuutta), Kirkkonummen kunta (11,46 osuutta) ja Kauniaisten kaupunki (1,65 osuutta).

Viimeisten kolmen vuoden aikana ovat sekä lainsäädäntö että toimintaympäristö oleellisesti muuttuneet ja se tulee ottaa huomioon perussopimuksessa. Perussopimuksessa tulisi huomioida: kuntalain uudistus, opetukseen ja koulutukseen liittyvä lainsäädäntö (erityisesti ammatillisen koulutuksen reformi), koulutuksen valtionosuuden leikkaukset, Espoon kaupungin konserniohje, julkisen sektorin rakennemuutokset ml. kasvupalveluiden järjestäminen, elinkeinoelämän ja ammattiosaamisen muutokset sekä kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen.

Perussopimuksen muutoksella Omnian tarjonta sisältää jatkossa järjestämis- ja ylläpitämislupien mukaisen opetuksen ohella elinkeinoelämää ja alueen elinvoimaisuutta koskevat seuraavat palvelut: jäsenkunnille kohdistettavat, nuorten ja aikuisten osallisuutta edistävät, kansalaisten hyvinvointia edistävät, innovaatiopalvelut sekä suomalaisen koulutusosaamisen välittämisen kansainvälisille markkinoille.

Perussopimuksen muutosesitys on liitteenä ja kuntayhtymän palvelurakenne (Omnia-konsernin rakenne 1.1.2019) on oheismateriaalina.

Koulutuksen rahoitus ja sitä ohjaavaa lainsäädäntö ovat muuttuneet merkittävästi vuoden 2016 jälkeen. Keskeisimmiksi tavoitteiksi on asetettu toiminnan vaikuttavuuden (tuloksellisuus ja tehokkuus) lisääminen sekä kilpailuneutraliteetin varmistaminen markkinaehtoisessa toiminnassa. Lähtökohtana on, että markkinaehtoinen toiminta tulee eriyttää yleishyödyllisestä toiminnasta. Hankinta-, vero- ja kilpailuviranomaiset sekä valtionhallinto ovat lisänneet merkittävästi viranomaisvalvontaa ja tarkastusta kyseisten tavoitteiden varmistamiseksi.

Valtionosuusrahoituksen perustana on 1.1.2018 voimaan astunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoituslaki asetuksineen. Rahoitus määräytyy siten, että perusrahoituksen osuus on 50 %, suoritusrahoituksen osuus 35 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 %. Uudistettu rahoitusjärjestelmä on voimassa kokonaisvaltaisesti vasta vuonna 2022 siirtymäsäännösten vuoksi.

Valtionosuusrahoituksen ja muun koulutusta tukevan erillisrahoituksen määräytymisperusteet tulevat mahdollisesti jatkossa laaja-alaisemminkin kannustamaan toiminnan tehostamiseen, nopeuttamaan opiskelijoiden valmistumista sekä lisäämään tuloksellisuutta.

Jäsenkuntien sopimuspalvelut muodostavat tärkeän osan Omnian koulutustarjonnasta. Omnian palveluista työväenopisto, nuorten työpajat, aikuislukio sekä aikuisten perusopetus toteutetaan sopimuspalveluina jäsenkuntien/jäsenkunnan kanssa. Palveluiden kattamat tehtävät, tavoitteet ja rahoitus on määritelty ao. sopimuksissa. Osaamiskeskuksen käynnistymisestä valmistellaan vastaavanlaista sopimusta 2019 alusta lukien.

Palvelujen myyntiä jäsenkunnille toteutetaan jäsenkuntien sidosyksikkönä puitesopimusten mukaisesti.

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista tulee siirtämään valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen vastuuta perustettavalle kuntayhtymälle Uudenmaan maakunnassa. Kuntayhtymä tuottaisi palvelut joko itse tai kilpailuttaisi ne tarpeen mukaan; toimittaessa kilpailutilanteessa markkinoilla, on palvelun tuottajan tuotanto yhtiöitettävä.

Markkinaehtoisessa toiminnassa Omnian tavoitteena on maltillinen kasvu työvoimakoulutuksessa (lähinnä kotoutumiskoulutus) sekä osuus kasvupalvelumarkkinoista tulevan maakuntauudistuksen myötä. Tavoitteena on lisäksi tarjota enenevässä määrin alueen yrityksille kokonaisvaltaisia koulutuspalveluratkaisuja työelämälähtöisesti määrittämällä avainasiakkuudet ja kumppanuudet.

Hankerahoitusta haetaan ensisijaisesti tuotteistamista ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tukeviin hankkeisiin.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1.1

hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimukseen muutokset liitteen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

1.2

valtuuttaa kunnanjohtajan tarvittaessa tekemään sopimukseen teknisluonteisia korjauksia.

1.3

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kuntayhtymän muut jäsenkunnan ovat tehneet vastaavansisältöisen päätöksen.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto

1

hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimukseen muutokset liitteen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

2

valtuuttaa kunnanjohtajan tarvittaessa tekemään sopimukseen teknisluonteisia korjauksia.

3

toteaa, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on,​ että kuntayhtymän muut jäsenkunnan ovat tehneet vastaavansisältöisen päätöksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.