Kunnanvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Eron myöntäminen ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston varajäsenyydestä (O S-E)

KIRDno-2017-165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Outi Saloranta-Eriksson on anonut eroa ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kunnanvaltuusto valitsee ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenet ja varajäsenet.

Kunnanvaltuusto päätti valita ruotsinkieliseen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-​2019 sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaoston jäsenten keskuudessa jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-​2019 seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Tony Björk,​ puheenjohtaja                        Maj Åberg-​Hildén                           
Stig Nyberg,​ varapuheenjohtaja Mikael Gerkman
Michaela Kartano Outi Saloranta-​Eriksson
Jesper Eklund Annika Korolainen
Thorolf Sjölund Teresa Wikström
Rita Holopainen Martin Valtonen
Pia Furu Alexander Munck

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1

myöntää eron Outi Saloranta-Erikssonille ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston varajäsenyydestä

2

valitsee uuden varajäsenen Outi Saloranta-Erikssonin tilalle ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon toimikauden loppuun.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto

1

myöntää eron Outi Saloranta-​Erikssonille ruotsinkielisen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaoston varajäsenyydestä

2

valitsee uuden varajäsenen Outi Saloranta-​Erikssonin tilalle ruotsinkieliseen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaostoon toimikauden loppuun. 

 

Kunnanvaltuusto 15.10.2018 käsittely:  

Outi Saloranta-Eriksson ilmoitti olevansa esteellinen, ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

Elina Utriainen ehdotti, että uudeksi varajäseneksi valitaan Anna Kylmänen. 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti 

1

myöntää eron Outi Saloranta-Erikssonille ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston varajäsenyydestä ja 

2

valita uudeksi varajäseneksi Anna Kylmäsen ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon toimikauden loppuun. 

Esteellisyys

  • Outi Saloranta-Eriksson

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.