Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 14/2017 - Jerikon kuntoportaiden lisäkaiteen sekä liukuesteiden asennus

KIRDno-2017-1558

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2017 seuraavan aloitteen:

"Jerikon kuntoportaat avattiin käyttöön juhlallisesti 07.09.2017. Kuntalaisten kannalta vallan hieno rakennelma hyvän kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Pitkiin portaisiin saatiin jopa toiselle puolelle ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet. Mutta jostain täysin käsittämättömästä syystä vain toiselle puolelle. Myöskään portailla ei ole talvikunnossapitoa, no se on ymmärrettävää. Myös osa SDP:n valtuustoryhmästä on tutustunut portaisiin ja todennut erittäin suuria turvallisuuteen liittyviä puutteita. Alhaalta päin katsottaessa oikealla puolella siis ei ole kaidetta. Paikka paikoin pudotus mahdollisen kompastumisen sattuessa on yli 1,2 metriä. Siinä voi sattua tosi pahasti! Myöskään ei portaiden askelmien etureunassa ole minkäänlaisia liukuesteitä, vaikka juuri näillä keleillä askelmat saattavat olla erittäin liukkaat. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunta aloittaa välittömästi valmistelut portaiden toisenkin puolen kaiteiden rakentamiseksi (eikä ehkä välttämättä tarvitse olla ruostumattomasta teräksestä), sekä valmistelee luikuesteiden asennuksen. Markkinoilla on olemassa erittäin hyviä juuri ulkokäyttöön tarkoitettuja liukuesteitä."

Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Tero Suominen, Markus Myllyniemi, Johanna Fleming, Pirkko Lehtinen, Pekka Jäppinen, Irja Bergholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Tony Björk, Miika Engström, Antti Salonen, Patrik Lundell, Rita Holopainen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Matti Kaurila, Markku Viitanen, Kim Åström, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi ja Anders Adlercreutz

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniiikan kunnossapitopalveluiden mukaan valtuustoaloitteessa esitetyn toisen kaiteen rakentaminen edellyttää, että portaat tulee leventää, mikäli asennetaan kaide toiselle puolelle, jotta portaissa kohtaaminen onnistuu ongelmitta. Kuntoportaiden käyttöturvallisuuden parantamiseksi kunnossapitopalvelut ehdottaa maan pinnan nostamista hakkeella. Toimenpide suoritetaan ennen kuntoportaiden käyttökauden alkua.

Hyväksytyn liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokituksen mukaisesti kuntoratojen ja kuntoportaiden käyttökausi on 15.5. - 31.10, eli hoitoluokka 1:ssä olevilla Jerikon portailla ei ole talvikunnossapitoa. Portaiden talvikunnossapito on erittäin haastaavaa, koska kunnossapito tulee tehdä käsityönä. Nykyisin talvikunnossapidettävät portaat ovat metalliset ritiläportaat tai lämmitettävät portaat.

Kunnallistekniikkapalvelut on päättänyt hankkia joulukuussa 2017 kuntoportaiden valaistuksen, joka asennetaan alkuvuonna 2018. Erityisesti pimenevien iltojen osalta tämä on koettu portaiden käyttöturvallisuuden kannalta tarpeelliseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

antaa kunnanvaltuustolle edelläolevan vastauksen valtuustoaloitteeseen.

2

ehdottaa, että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa,​ että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

 

Käsittely:

Keskustelun aikana valtuutettu Jukka Tammi teki palautusehdotuksen, eli ehdotti että aloite on palautettava uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuutetut Johanna Fleming ja Markus Myllyniemi kannattivat valtuutettu Jukka Tammen palautusehdotusta.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättäneeksi ja totesi että valtuutettu Jukka Tammi on tehnyt palautusehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt palautusehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka kannattavat asian jatkokäsittelyä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jukka Tammen palautusehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Tammen palautusehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 40 JAA -ääntä, 10 EI -ääntä ja 1 tyhjä ääni. Asian jatkokäsittely oli voittanut ehdotus.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

  • Jaa 40 kpl 78%

    Hans Hedberg, Tony Björk, Sanni Jäppinen, Outi Saloranta-Eriksson, Anders Adlercreutz, Antti Kilappa, Riikka Purra, Maarit Orko, Kim Åström, Jarmo Uimonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Pirjo Salmi, Pekka Rehn, Ulla Seppälä, Matti Kaurila, Patrik Lundell, Raija Vahasalo, Noora Piili, Miika Engström, Anneli Granström, Mikko Kara, Piia Aallonharja, Bodil Lindholm, Ari Harinen, Emmi Wehka-Aho, Linda Basilier, Krista Petäjäjärvi, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Antti Salonen, Pekka Sinisalo, Minna Hakapää, Fredrik Pelin, Erkki Majanen, Saara Huhmarniemi, Marjut Frantsi-Lankia, Reetta Hyvärinen, Jerri Kämpe-Hellenius, Katarina Helander

  • Ei 10 kpl 20%

    Markus Myllyniemi, Elina Utriainen, Irja Bergholm, Jukka Tammi, Johanna Fleming, Pekka Oksanen, Tero Suominen, Petri Ronkainen, Veikko Vanhamäki, Timo Haapaniemi

  • Tyhjä 1 kpl 2%

    Pirkko Lehtinen


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.