Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2017: Kirkkonummelle mahdollisuus oppia vieraita kielin varhaiskasvatuksessa

KIRDno-2018-280

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 22.05.2017 § 194

Kunnanvaltuustossa 13.3.2017 § 23 valtuutettu Minna Hakapää ensimmäisenä allekirjoittajana jätti valtuuston kokouksessa 13.3.2017 seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummella mahdollistetaan vieraiden kielten oppiminen varhaiskasvatuksessa tasapuolisesti eri puolilla Kirkkonummea sekä selvitetään mahdollisuus aloittaa vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla.

Pienellä lapsella on valmius oppia kieltä jo varhain. Varhaisesta vieraan kielen oppimisesta on osoitettu olevan useita hyötyjä. Se kehittää muistia, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Uuden kielen varhainen oppiminen lisää myös kiinnostusta muita kieliä ja kulttuureja kohtaan.

Kielen kehityksen herkkyyskausi on kuitenkin jo ennen kuin kielten oppiminen kolmannella luokalla yhdeksän vuoden iässä alkaa. Herkkyyskauden päättyessä saman asian oppiminen voi olla työläämpää. Tämä tarkoittaa inhimillisten resurssien hukkaamista.

Kirkkonummella on Gesterbyn koulussa ruotsinkielinen kielikylpyluokka, jonka oppilaat aloittavat Neidonkallion päiväkodissa 5-vuotiainen ryhmässä. Lisäksi Kirkkonummella on kaksi kielikylpykerhoa. Muiden alueiden lähikouluissa tai päiväkodeissa on vain satunnaisesti mahdollista päästä joko yleensä maksulliseen tai harvemmin maksuttomaan kielikerhoon tai –suihkuun. Kielisuihku tarkoittaa kielirikasteista toimintaa, jossa vierasta kieltä käytetään vähintään 25% ajasta usein laulun, leikin tai liikunnan kautta ja kielikylpy tapahtuu kokonaan kohdekielellä.

Kirkkonummella on korkeasti koulutettu väestö ja vahva kaksikielisyys kunnassa. Kielitaito on merkittävä resurssi työ- ja muussa elämässä. Kielen omaksumisen herkkyyskausia kannattaa hyödyntää ja antaa lapsille mahdollisuus omaksua perusteita muistakin kuin omasta äidinkielestään."

Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä 32 valtuutettua.

Vieraiden kielten opetuksen varhentamisen mahdollisuus Kirkkonummella on selvitelty ja sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen 13.3.3017 'Kirkkonummelle mahdollisuus oppia vieraita kieliä varhaiskasvatuksessa' on liitteenä.

Valmistelijat: opetustoimen johtaja Leila Kurki p. 050 337 0479 ja vs. varhaiskasvatuksen johtaja Tarja Kotamäki, p. 040 581 2958

Esityslistan liitteet:

- Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen

- Kielihanke

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1

antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen

2

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Käsittely

Anders Adlercreutz ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seuraavalla evästyksellä:

Palautuksen aikana selvitetään kielisuihkutuksen aloittamisen mahdollisuuksia jo 4. ikävuodesta lähtien, molemmissa kieliryhmissä, kustannuksineen. Selvitetään myös mahdollisuuksia toisen kotimaisen kielisuihkutuksen totetuttamiseksi olemassa olevan henkilökunnan turvin esim. niin, että toisen kieliryhmän työntekijä vierailee toisen kieliryhmän päiväkodissa, ja päinvastoin.

Outi Saloranta-Eriksson ja Michaela Lindholm kannattivat palautusehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun seuraavalla evästyksellä:

Palautuksen aikana selvitetään kielisuihkutuksen aloittamisen mahdollisuuksia jo 4. ikävuodesta lähtien, molemmissa kieliryhmissä, kustannuksineen. Selvitetään myös mahdollisuuksia toisen kotimaisen kielisuihkutuksen totetuttamiseksi olemassa olevan henkilökunnan turvin esim. niin, että toisen kieliryhmän työntekijä vierailee toisen kieliryhmän päiväkodissa, ja päinvastoin.

Tiedoksi

Sivistystoimenjohtaja

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua (valmistelu kesken)

_____

 

Kunnanhallitus 26.2.2018

Opetushallitus myönsi Kirkkonummelle valtion erityisavustusta kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen 2017-2018. Varhaiskasvatus ja opetustoimi ovat korostaneet hankkeen kokeiluluonteisuutta, jonka kautta saadaan palautetta ja kokemuksia varhennetun kielenopetuksen käytännön järjestämisen kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi kunnassa. Hankkeesta saatu myönteinen palaute ja hyvät kokemukset  ovat innoittaneet hakemaan jatkorahoitusta. Päätöstä mahdollisesta jatkorahoituksesta ei ole vielä saatu. Esiopetuksessa varhennettua kieliopetusta on annettu kielisuihkutuksena yhden vuosiviikkotunnin laajuisena/kieli/oppilas.

Valtuustoaloitteen palauttamisessa pyydettiin selvittämään kielisuihkutuksen aloittamisen mahdollisuuksia jo 4. ikävuodesta lähtien molemmissa kieliryhmissä kustannuksineen.

Varhennetussa kielihankkeessa kielisuihkutusmenetelmällä annetun kielenopetuksen kustannukset ovat esiopetuksen osalta 2017-2018 18.270 e. Mukana on kolme esiopetusyksikköä yhteensä 74 lasta. Lapsikohtaiseksi kustannukseksi muodostuu 246 e/toimintavuosi. Jos vieraan kielen kielisuihkutus aloitettaisiin jo 4. ikävuodesta alkaen olisivat kustannukset perustuen lasten määrään ikäluokittain suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa yht. n. 231 000 e/toimintavuosi (10 kk), joka jakautuisi kahteen talousarviovuoteen. Vastaava kustannus ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa oli n. 45 000 e/toimintavuosi.

Varhaiskasvatuksessa on selvitetty myös mahdollisuutta toisen kotimaisen kielen kielisuihkutuksen toteuttamiseksi olemassa olevan henkilöstön turvin. Kielisuihkutusta edellä kuvatulla tavalla on mahdollista kokeilla lähinnä fyysisesti toisiaan lähellä sijaitsevissa päiväkodeissa kuten esim. Liinaharjan päiväkoti ja Hommas daghem, mutta laajamittaisen toteuttamisen haasteeksi nousee suomen- ja ruotsinkielisten päiväkotien määrällinen eroavuus. Suomenkielisiä päiväkoteja on 16 ja ruotsinkielisiä 3. Lasten yhdenvertainen kohtelu ei toteudu, koska olemassaolevaa ruotsinkielistä henkilöstöresurssia ei voida kohdentaa riittävästi suomenkielisten lasten kielikylvetykseen.

Mikäli vieraan kielen kielisuihkutuksen antaminen halutaan vakiinnuttaa ja aloittaa sen antaminen 4. ikävuodesta alkaen tulee tähän varautua varhaiskasvatuksessa vuoden 2019 talousarvion valmistelussa edellä esitettyyn kustannusarvioon perustuen. Toimintavuoden 2018-2019 osalta kielisuihkutusta annetaan esiopetuksessa mikäli kunta saa Opetushallituksen myöntämää erityisavustusta jatkohakemukseen perustuen.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1. antaa selostusosassa olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen

2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 26.2.2018 käsittely: 

Reetta Hyvärinen teki seuraavan muutosehdotuksen: "kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää kokeilla kielisuihkua pilottina 4-vuotiaista lähtien lähellä sijaitsevien päiväkotien Hommas daghemin ja Liinaharjan päiväkodin välillä sekä Ravalsin ja Prästgårdsbackenin välillä. Kokeilu aloitetaan vuoden 2018 syksyllä ja se ei aiheuta kustannusvaikutuksia". Hanna Haikonen, Katarina Helander ja Saara Huhmarniemi kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää kokeilla kielisuihkua pilottina 4-vuotiaista lähtien lähellä sijaitsevien päiväkotien Hommas daghemin ja Liinaharjan päiväkodin välillä sekä Ravalsin ja Prästgårdsbackenin välillä. Kokeilu aloitetaan vuoden 2018 syksyllä ja se ei aiheuta kustannusvaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1

merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä

2

kokeilla kielisuihkua pilottina 4-​vuotiaista lähtien lähellä sijaitsevien päiväkotien Hommas daghemin ja Liinaharjan päiväkodin välillä sekä Ravalsin ja Prästgårdsbackenin välillä. Kokeilu aloitetaan vuoden 2018 syksyllä ja se ei aiheuta kustannusvaikutuksia.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.