Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite 4/2018: Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen ja käyttöönotto Kirkkonummen kunnassa (lisäpykälä)

KIRDno-2018-436

Perustelut

Valtuutettu Pekka M. Sinisalo jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:

"Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa on sitoumus tasa-arvon toteuttamiseksi kunnassa. Allekirjoittamalla peruskirjan kunta vahvistaa sitoutumistaan tasa-arvon edistämiseen tasa-arvonlainsäädäntömme mukaisesti. Peruskirja on laadittu yhteistyössä Euroopan kuntajärjestöjen kanssa. Suomen Kuntaliitto suosittelee kunnille ja maakunnille sen hyväksymistä. Uudenmaan Liitto on hyväksynyt peruskirjan.

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja kattaa kunnan

  • poliittisen roolin ja demokraattisen vastuun
  • palvelujen tarjoan roolin
  • työnantajaroolin
  • roolin kestävän kehityksen edistäjänä
  • roolin sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisijänä

Kunnan palvelut vaikuttavat suoraan asukkaiden tasa-arvon ja hyvinvoinnin toteutumiseen, ja sen vuoksi eri-ikäisten naisten ja miesten tarpeet on otettava huomioon palveluja koskevissa päätöksissä. Peruskirja antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten naisten ja miesten välistä tasa-arvoa voidaan edistää käytännössä esimerkiksi asumisen, terveyden, sosiaalipalveluiden, vapaa-ajan, liikenteen ja julkisten hankintojen näkökulmasta.

Peruskirjan allekirjoittamisen myötä kunta sitoutuu laatimaan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman, jossa tulee esittää tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit peruskirjan tavoitteiden toteuttamiseksi.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kunta

  • hyväksyisi Eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan,
  • tekisi sen mukaisesti päätöksen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja
  • kirjaisi suunnitelmaan selkeät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä määrittelyt tavoitteiden arvioinnista ja seurannasta sekä vastuutahoista.

Maaliskuun 5. päivänä 2018

Pekka M. Sinisalo"

Aloitteen olivat Pekka M. Sinisalon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Bodil Lindholm ja Linda Basilier.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.