Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Palvelutuotannon jaoston ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2017

KIRDno-2018-121

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Esa Lindell, talouspäällikkö, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto 8.2.2018 § 14:

Kunnanhallituksen vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaan toimielimen tulee raportoida kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4. ja 31.8., talousarviossa vahvistettujen toimintatavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lisäksi on annettava toimintakertomus koko vuodesta.

Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuoden 2017 talousarvioon liittyvästä raportoinnista siten, että talousarvion toteutumista koskevat tiedot toimitetaan lautakunnalle osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen yhteydessä.

Palvelutuotannon jaosto raportoi toimintakertomuksen jaoston vastuualueella 1.6.2017 alkaen olevien tehtävien osalta (jaoston hallinto, tilahallinnon investointipalvelut ja kunnossapitopalvelut, puhtauspalvelut ja ruokapalvelut). Talousarvion toteumatiedot 1.1.-31.12.2017 (käyttötalousosa sekä investointiosa) on esitetty liitteessä.

Vuoden 2017 talousarviossa palvelutuotannon lautakuntaa/jaostoa sitovana tasona on lautakunnalle/jaostolle talousarviossa osoitetut toimintamenot sekä toimintakate (talousarviossa lautakunnalle osoitettujen tuloarvioiden ja määrärahojen erotus).

Valtuuston talousarviossa jaostolle päättämä alkuperäinen toimintakate (valtuuston päätös 9.10.2017 § 48 talousarviorakenteen muutoksesta talousarviovuonna 2017) oli 4 489 096 euroa ja toimintamenot 20 499 437 €. Palvelutuotannon jaosto pyysi kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa toimintamenoihin 600 000 € ja toimintakatteeseen 1,0 milj. euroa, jotka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 § 

Vuoden 2017 tilinpäätösennusteen 1.2.2018 tilanteen mukainen toimintakate on 2 593 089  ja toimintamenot -21 773 994 euroa. Siten jaoston toimintamenot ovat noin 675.000 euroa suuremmat ja toimintakatteen toteuma on noin 896.000 euroa valtuuston päättämää toimintakatetta pienempi. Poikkeama valtuuston päättämään toimintakatteeseen nähden johtuu pääosin tilahallinnon toimintamenojen (rakennuskannan ylläpito, korjaaminen sekä vuokrakulut) ylittymisestä. Mahdollisesti joitakin vuodelle 2017 kuuluvia toimintakuluja ja -tuloja ei toimintakertomuksen lautakuntakäsittelyvaiheessa ole vielä kirjattu ja ne saattavat hieman muuttaa selostusosassa ja liitteessä esitettyjä vuoden 2017 talousarvion toteutumista koskevia tietoja.

Kuntatekniikan toimialan muut toimielimet alittavat tilanteessa 29.1.2018 toimintakatteensa enemmän kuin palvelutuotannon jaosto hakee ylitysoikeutta.

Esityslistan liitteenä olevasta toimintakertomuksesta ilmenevät palvelutuotannon jaoston vastuualueella olevien tehtävien osalta arviot toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tunnusluvut ja suoritteet sekä tuloarvioiden, määrärahojen ja toimintakatteen toteutuminen.

Liitteet:
- palvelutuotannon jaoston toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen

Päätösehdotus

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen sekä antaa sen tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,

2.
merkitä tiedoksi talousarvion toteumavertailut ajalta 1.1.-31.12.2017.

3.
esittää kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen ylistysoikeuden 675.000 euroa.

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

_____

Ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki, kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström ja talouspäällikkö Esa Lindell poistuivat tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 19.03.
 

Kuntatekniikan lautakunta 15.2.2018 § 23:

Jaostossa oli esillä Sjökullan koulun hankkeen vuodelle 2017 osoitetun määrärahan toteutunut ylitys. Käyttösuunnitelmassa oli osoitettu -1 925 000 € ja toteutunut kustannus -2 364 560 €. Ylitys johtuu siitä, 2016 vuoden viivästykset aiheuttivat laskuerien siirtymistä vuodelle 2017.

Hanke on valmistunut ja toiminta on käynnissä. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 7,1 M€. Taloudellinen loppuselvitys tuodaan palvelutuotannon jaostoon huhtikuun kokoukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymä määräraha hankkeelle on 6 989 476 euroa.

Ylitystä käsiteltiin palvelutuotannon jaostossa, mutta ylitysoikeuden hakeminen jäi kirjaamatta.

 

Liitteet:
- palvelutuotannon jaoston toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen
- rakennuskannan korjausohjelma, toimintakertomuksen liite

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
hyväksyä liitteenä olevan palvelutuotannon jaoston toimintakertomuksen sekä antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,

2.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen ylistysoikeuden 675.000 euroa.

3.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää investointiosan hankkeelle 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus 440.000 ylityksen vuodelle 2017 ja koko rakennushankkeelle 110.000 euron ylitysoikeuden.

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Asia päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Esa Lindell, talouspäällikkö, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oheismateriaali:
Palvelutuotannon jaoston toimintakertomus 2017

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1.
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää palvelutuotannon jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen ylistysoikeuden 675.000 euroa.

2.
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää investointiosan hankkeelle 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus 440.000 ylityksen vuodelle 2017 ja koko rakennushankkeelle 110.000 euron ylitysoikeuden.

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 26.2.2018 käsittely: 

Saara Huhmarniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: päätökseen lisätään lause  "Kunnanhallitus pyytää kirjallisena tarkemman erittelyn toimintamenojen ja käyttötalouden ylityksistä jatkokäsittelyä varten". Timo Haapaniemi, Reetta Hyvärinen ja Katarina Helander kannattivat ehdotusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää palvelutuotannon jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen ylistysoikeuden 675.000 euroa.

2. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää investointiosan hankkeelle 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus 440.000 ylityksen vuodelle 2017 ja koko rakennushankkeelle 110.000 euron ylitysoikeuden.

3. pyytää kirjallisena tarkemman erittelyn toimintamenojen ja käyttötalouden ylityksistä jatkokäsittelyä varten ja

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1. kunnanvaltuusto myöntää palvelutuotannon jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen ylistysoikeuden 675.000 euroa.

2. kunnanvaltuusto myöntää investointiosan hankkeelle 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus 440.000 ylityksen vuodelle 2017 ja koko rakennushankkeelle 110.000 euron ylitysoikeuden.

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.