Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokeilu 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, lisämääräraha-anomus

KIRDno-2018-294

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019 ja siihen on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta. Avustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista.

Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi selvitetään vaikutuksia kunnille sekä pedagogiikan kehittämistarpeita.

Avustusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.

Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.
 
Mukaan valitut kunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan kokeilun yhteistyöverkostoon sekä kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään tutkimukseen.
Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

Huomioon otettavat reunaehdot

Kirkkonummella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5- vuotiaiden osallistumisaste on tammikuun 2018 tilaston mukaan on 82,5 % ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 63,5 %. Maksuttomalla 20 h varhaiskasvatuksella voidaan tavoitella ikäluokasta n. 95 % osallistumisastetta, joka tarkoittaisi n. 50 uutta suomenkielistä ja n. 30 uutta ruotsinkielistä lasta varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Arvion mukaan osallistumisasteen nousuun pystytään vastaamaan nykyisillä tilaresursseilla.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee pyrkiä, sillä varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan panostus sivistykseen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun luovat myös myönteistä kuntakuvaa.
Vaikka maksuttomalla varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia, liittyy sen järjestämiseen huomioon otettavia reunaehtoja.

Kunnan mahdollinen valikoituminen kokeiluun ja siihen osallistuminen luovat varhaiskasvatuspalvelun asiakasperheille odotusarvon maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumosta kokeilun jälkeenkin. Lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvien muutosten aikataulusta koskien 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ei tässä kohtaa ole tarkempaa tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan tulisi varautua seuraavien talousarviovuosien osalta maksuttomuuden aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemään ilman valtion kompensaatiota.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa 20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemästä. Arvio asiakasmaksukertymän alenemasta suomen- ja ruotsinkielisten lasten osalta yhteensä olisi vuosina 2018-2019 n. 343 000 e. Suomenkielisen jaoston osalta tämä tarkoittaa n. 120 000 e asiakasmaksukertymän alenemaa vuoden 2018 ja   n. 170 000 e vuoden 2019 osalta. Ruotsinkielisen asiakasmaksukertymän alenema olisi vuonna 2018 n. 22 000 e ja vuonna 2019 n. 31 000 e.

Valtionavustuksella kompensoidaan asiakasmaksuja n. 68 600 eurolla, suomenkielisen jaoston osalta kompensaatio olisi n. 58 000 e ja ruotsinkielisen n. 10 600 e. Edellä mainittuihin laskelmiin perustuen talousarviomuutokset vuoden 2018 osalta olisivat yhteensä n. 114 000 e, jaostoittain suomenkielisen osalta n. 96 000 e ja ruotsinkielisen n. 17600 e. Vuoden 2019 osalta vastaavat luvut olisivat n.136 000 e ja n. 24 800 e.

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston hyväksymät talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei ryhdytä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät toiminnan laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista talousarviovuoden aikana, ellei valtuustoon nähden sitova määräraha sitä mahdollista tai ellei valtuusto erikseen myönnä tarkoitukseen lisämäärärahaa. Talousarvioon tehtävät määrärahamuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana ja hyväksytettävä valtuustolla ennen muutosten tekemistä. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Vaikka asiakasmaksukertymän vähenemä ei talousarviovuosien 2018 ja 2019 osalta muodostu suureksi, ei uuden toiminnan aloittaminen talousarviovuoden aikana ole mahdollista ilman valtuuston siihen erikseen myöntämää lisämäärärahaa. Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

 

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää, että Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus ei hae valtionavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi.

 

Käsittely

Jäsen Vesa Tarkkanen ehdotti, että Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää osallistua Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja päättää hakea valtionavustusta. Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle haetaan lisämääraha kunnanvaltuustolta v 2018 toteutettavan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi. Jaosto kannatti ehdotusta yksimielisesti.

 

Päätös

Kirkkonummen Suomenkielinen varhaiskasvatus päättää osallistua Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja päättää hakea valtionavustusta. Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle haetaan lisämääraha kunnanvaltuustolta v 2018 toteutettavan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi.

 

Valmistelija

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 22.2.2018 § 13

Valmistelija

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019 ja siihen on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta. Avustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista.

Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi selvitetään vaikutuksia kunnille sekä pedagogiikan kehittämistarpeita.

Avustusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.

Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.
 
Mukaan valitut kunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan kokeilun yhteistyöverkostoon sekä kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään tutkimukseen.
Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

Huomioon otettavat reunaehdot

Kirkkonummella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5- vuotiaiden osallistumisaste on tammikuun 2018 tilaston mukaan on 82,5 % ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 63,5 %. Maksuttomalla 20 h varhaiskasvatuksella voidaan tavoitella ikäluokasta n. 95 % osallistumisastetta, joka tarkoittaisi n. 50 uutta suomenkielistä ja n. 30 uutta ruotsinkielistä lasta varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Arvion mukaan osallistumisasteen nousuun pystytään vastaamaan nykyisillä tilaresursseilla.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee pyrkiä, sillä varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan panostus sivistykseen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun luovat myös myönteistä kuntakuvaa.
Vaikka maksuttomalla varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia, liittyy sen järjestämiseen huomioon otettavia reunaehtoja.

Kunnan mahdollinen valikoituminen kokeiluun ja siihen osallistuminen luovat varhaiskasvatuspalvelun asiakasperheille odotusarvon maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumosta kokeilun jälkeenkin. Lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvien muutosten aikataulusta koskien 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ei tässä kohtaa ole tarkempaa tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan tulisi varautua seuraavien talousarviovuosien osalta maksuttomuuden aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemään ilman valtion kompensaatiota.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa 20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemästä. Arvio asiakasmaksukertymän alenemasta suomen- ja ruotsinkielisten lasten osalta yhteensä olisi vuosina 2018-2019 n. 343 000 e. Suomenkielisen jaoston osalta tämä tarkoittaa n. 120 000 e asiakasmaksukertymän alenemaa vuoden 2018 ja   n. 170 000 e vuoden 2019 osalta. Ruotsinkielisen asiakasmaksukertymän alenema olisi vuonna 2018 n. 22 000 e ja vuonna 2019 n. 31 000 e.

Valtionavustuksella kompensoidaan asiakasmaksuja n. 68 600 eurolla, suomenkielisen jaoston osalta kompensaatio olisi n. 58 000 e ja ruotsinkielisen n. 10 600 e. Edellä mainittuihin laskelmiin perustuen talousarviomuutokset vuoden 2018 osalta olisivat yhteensä n. 114 000 e, jaostoittain suomenkielisen osalta n. 96 000 e ja ruotsinkielisen n. 17600 e. Vuoden 2019 osalta vastaavat luvut olisivat n.136 000 e ja n. 24 800 e.

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston hyväksymät talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei ryhdytä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät toiminnan laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista talousarviovuoden aikana, ellei valtuustoon nähden sitova määräraha sitä mahdollista tai ellei valtuusto erikseen myönnä tarkoitukseen lisämäärärahaa. Talousarvioon tehtävät määrärahamuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana ja hyväksytettävä valtuustolla ennen muutosten tekemistä. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Vaikka asiakasmaksukertymän vähenemä ei talousarviovuosien 2018 ja 2019 osalta muodostu suureksi, ei uuden toiminnan aloittaminen talousarviovuoden aikana ole mahdollista ilman valtuuston siihen erikseen myöntämää lisämäärärahaa. Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

 

Päätösehdotus

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. että Kirkkonummen ruotsinkielinen varhaiskasvatus ei hae valtionavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi.

2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Käsittely

Keskustelun aikana puheenjohtaja Tony Björk ehdotti, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää hakea osallistujaksi opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja että jaosto päättää hakea valtionavustusta. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto hakee valtuustolta lisämäärärahaa vuodelle 2018 voidakseen osallistua kokeiluun. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

 

Päätös

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti

1. hakea osallistumista opetus- ja kulttuuriministeriöön kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja hakea valtionavustusta. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto hakee valtuustolta lisämäärärahaa vuodelle 2018 voidakseen osallistua kokeiluun.

2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 26.2.2018:

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 14.2.2018.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto käsittelee asian 22.2.2018.

SVOJ:n ja SFUS:n käsittelyiden taustalla olevia laskelmia on tarkistettu siten, että niissä on nyt huomioitu myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä. Tarkistuksen vaikutukset tulevat ilmi lähinnä 5- vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisasteessa – etenkin ruotsinkielisten osalta muutos on selkeä, arvio maksuttomuuden kustannusvaikutuksista ei muuttunut olennaisesti.

Kirkkonummella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5- vuotiaiden osallistumisaste on tammikuun 2018 tilaston mukaan on 86 % ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 96%. Maksuttomalla 20 h varhaiskasvatuksella voidaan tavoitella ikäluokasta n. 95 % osallistumisastetta, joka tarkoittaisi n. 35 uutta suomenkielistä lasta varhaiskasvatukseen – ruotsinkielisten varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä ei välttämättä kasvaisi. Arvion mukaan osallistumisasteen nousuun pystytään vastaamaan nykyisillä henkilöstö- ja tilaresursseilla.
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa 20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemästä. Arvio asiakasmaksukertymän alenemasta suomen- ja ruotsinkielisten lasten osalta yhteensä olisi vuosina 2018-2019 n. 377 966 e. Suomenkielisen jaoston osalta tämä tarkoittaa n. 124 780 e asiakasmaksukertymän alenemaa vuoden 2018 ja   n. 174 692 e vuoden 2019 osalta. Ruotsinkielisen asiakasmaksukertymän alenema olisi vuonna 2018 n. 32 706 e ja vuonna 2019 n. 45 788 e.

Valtionavustuksella kompensoidaan asiakasmaksuja n. 75 593 eurolla, suomenkielisen jaoston osalta kompensaatio olisi n. 59 894 e ja ruotsinkielisen n. 15 698 e. Edellä mainittuihin laskelmiin perustuen talousarviomuutokset vuoden 2018 osalta olisivat yhteensä n. 125 989 e, jaostoittain suomenkielisen osalta n. 99 824 e ja ruotsinkielisen n. 26 165 e. Vuoden 2019 osalta vastaavat luvut olisivat n.139 754 e ja n. 36 631 e. 5- vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutukset kahdelle talousarviovuodelle jakautuen ovat yhteensä n. 302 373 e.

Jotta Kirkkonummen varhaiskasvatus voisi osallistua 5-vuotiaiden 20 h maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018-31.7.2019, tarvittaisiin sivistys- ja vapaa-aikatoimen talousarvioon 2018 lisämäärärahaa 126 000 euroa (SVOJ 99 824 e ja SFUS 26 165 e). Talousarvion 2018 arvio asiakasmaksutulokertymästä on suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa suuruusluokaltaan yht. 3,4 miljoona ja tilinpäätöksen 2017 mukaan asiakasmaksutulokertymä oli 3,3 miljoona euroa. Vuoden 2018 alussa toteutuneet asiakasmaksumuutokset vähentävät arvioitua tulokertymää, siksi 5-vuotiaiden 20 h maksutonta varhaiskasvatuksen kokeilua ei voida toteuttaa ilman kunnanvaltuuston erikseen osoittamaa lisämäärärahaa. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston hyväksymät talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia.

Vuoden 2019 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksiin voidaan varautua talousarvion valmistelussa yht. n. 177 000 eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuodelle 2018:

- suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 100.000 euron lisämäärärahan ja

- ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 26.000 euron lisämäärärahan

5 -vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksiin.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 26.2.2018 käsittely: 

 

Reetta Hyvärinen teki seuraavan muutosehdotuksen: päätökseen lisätään maininta "...mikäli kunta valikoituu kokeilun kohdekunnaksi". Ari Harinen, Timo Haapaniemi ja Saara Huhmarniemi kannattivat ehdotusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Antti Salonen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Rahat tulee löytyä toimialan sisältä vuoden 2018 osalta". Ari Harinen kannatti ehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Salosen muutosehdotus on EI. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 7-6.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuodelle 2018:

- suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 100.000 euron lisämäärärahan ja

- ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 26.000 euron lisämäärärahan

5 -vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksiin, mikäli Kirkkonummen kunta valikoituu kokeilun kohdekunnaksi.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 54%

  Anna Aintila, Hans Hedberg, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Pekka Sinisalo, Katarina Helander, Reetta Hyvärinen

 • Ei 6 kpl 46%

  Antti Kilappa, Antti Salonen, Ari Harinen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Ulf Kjerin

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,​ että valtuusto myöntää vuodelle 2018:

-​ suomenkieliselle varhaiskasvatus-​ ja opetusjaostolle 100.000 euron lisämäärärahan ja

-​ ruotsinkieliselle varhaiskasvatus-​ ja opetusjaostolle 26.000 euron lisämäärärahan

5 -​vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksiin,​ mikäli Kirkkonummen kunta valikoituu kokeilun kohdekunnaksi.

 

Käsittely:

Keskustelun aikana valtuutettu Antti Salonen teki seuraavan muutosehdotuksen:

Vuoden 2018 osalta määräraha tulee löytyä toimialan sisältä. Tulevien vuosien määräraha käsitellään talousarviokäsittelyiden yhteydessä.

Valtuutettu Pekka Rehn teki myös käsittelyn aikana muutosehdotuksen, jonka hän muutti Antti Salosen muutosehdotuksen kannatukseksi.

Seuraavat valtuutetut kannattivat Antti Salosen muutosehdotusta: Pekka Rehn, Matti Kaurila, Mikko Kara, Marjut Frantsi-Lankia, Kati Kettunen, Antti Kilappa, Anni-Mari Syväniemi, Kim Åström, Ulla Seppälä, Jarmo Uimonen ja Anneli Granström.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Antti Salonen on tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antti Salosen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Antti Salosen muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 32 JAA -ääntä ja 18 EI -ääntä ja 1 tyhjä ääni. Kunnanhallituksen pohjaehdotus oli voittanut ehdotus.

 

Todettiin, että valtuutettu Raija Vahasalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.14, ennen äänestyksen aloittamista.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 32 kpl 63%

  Pirkko Lehtinen, Raija Vahasalo, Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Bodil Lindholm, Johanna Fleming, Anders Adlercreutz, Elina Utriainen, Pekka Sinisalo, Rita Holopainen, Outi Saloranta-Eriksson, Tony Björk, Emmi Wehka-Aho, Linda Basilier, Tero Suominen, Hans Hedberg, Petri Ronkainen, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Erkki Majanen, Carl-Johan Kajanti, Minna Hakapää, Reetta Hyvärinen, Noora Piili, Pirjo Salmi, Irja Bergholm, Jerri Kämpe-Hellenius, Katarina Helander, Fredrik Pelin, Jukka Tammi, Ari Harinen, Pekka Oksanen

 • Ei 18 kpl 35%

  Anni-Mari Syväniemi, Antti Kilappa, Kati Kettunen, Mikko Kara, Pekka Rehn, Marjut Frantsi-Lankia, Ulla Seppälä, Maarit Orko, Antti Salonen, Patrik Lundell, Piia Aallonharja, Matti Kaurila, Anneli Granström, Veikko Vanhamäki, Miika Engström, Jarmo Uimonen, Kim Åström, Timo Haapaniemi

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Riikka Purra


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.