Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2016 - Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

KIRDno-2017-268

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Linnakylä, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 22.05.2017 § 195
 
Kunnanvaltuustossa 07.11.2016 § 114 valtuutettu Erkki Majanen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti valtuuston kokouksessa 7.11.2016 seuraavan aloitteen:

"Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus. Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen.

Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 prosenttia nuorista (alle 29-vuotiaat) on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Nuorista enää hieman reilu puolet kokee kiinnittyvänsä suomalaiseen yhteiskuntaan, kun vielä 2012 luku oli 76 prosenttia. Harrastustoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Harrastustoiminta luo myös yhteenkuuluvuutta.

Harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastusten kustannukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt harrastamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti liikuntaharrastusten näkökulmasta. Selvityksessä nostettiin esille muun muassa lajiliittojen yhteiset lisenssijärjestelmät sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoaminen. Lisäksi selvityksessä esitettiin kuntatason toimenpiteeksi liikuntapaikkojen maksutonta tai nimellisiin korvauksiin pohjautuvaa käyttöä erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.

Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että kunta tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastamista.

Edellä olevan perusteena ME ALLEKIRJOITTANEET  esitämme, että KUNNASSA kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että KUNTA käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen."

Aloitteen olivat allekirjoittanut yhteensä 35 valtuutettua.


Sivistystoimessa on kartoitettu aloitteeseen liittyviä toimintoja kunnan alueella. Vastaus valtuustoaloitteeseen on liitteessä.


Esityslistan liite:
- sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä, puh. 0405884926
 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää


antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen.


ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Käsittely

Matti Kaurila ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun seuraavalla evästyksellä:

Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen nro 7/2016 Harrastustakuu -jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus - vastaus on virheellinen kolmanneksi viimeisen kappaleen osalta. 

Outi Saloranta-Eriksson kannatti palautusehdotusta Matti Kaurilan evästyksellä ja ehdotti lisäksi, että tavoitteen toteutumisen seuranta kytketään lapsiystävällinen kunta -työryhmän seurattavaksi. Raija Vahasalo kannatti palautusehdotusta molemmilla tehdyillä evästyksillä. 

Palautusehdotus Matti Kaurilan ja Outi Saloranta-Erikssonin evästyksillä hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus: 

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun seuraavilla evästyksillä:

Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen nro 7/2016 Harrastustakuu -jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus - vastaus on virheellinen kolmanneksi viimeisen kappaleen osalta ja tavoitteen toteutumisen seuranta kytketään lapsiystävällinen kunta -työryhmän seurattavaksi.  


Muutoksenhakuohje
ei muutoksenhakua (valmistelu kesken)

__________________

 

Kunnanhallitus 26.06.2017

Kunnanhallitus päätti 22.5.2017 palauttaa asian uuteen valmisteluun seuraavilla evästyksillä:

Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen nro 7/2016 Harrastustakuu -jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus - vastaus on virheellinen kolmanneksi viimeisen kappaleen osalta ja tavoitteen toteutumisen seuranta kytketään lapsiystävällinen kunta -työryhmän seurattavaksi. 


Todetaan kunnanhallituksen evästyksiin seuraavaa:
Kolmanneksi viimeisen kappaleen osalta vastaus on kunnanhallituksen 26.9.2016 § 286 päätöksen mukainen.
Tavoitteen toteutumisen seuranta voidaan kytkeä lapsiystävällinen kunta -työryhmän seurattavaksi.


Esityslistan liite:
- sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen


Valmistelija: vapaa-aikatoimen johtaja Katja Linnakylä, puh. 0405884926 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen.

2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

 

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti asian jättämistä pöydälle liitteen puuttumisen vuoksi. Hans Hedberg kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Katja Linnakylä, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 14.8.2017

Kunnanhallitus päätti 26.6.2017 jättää asian pöydälle. Puuttuva liite on lisätty.


Esityslistan liite:
- sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen
- valtuustoaloite, harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus


Valmistelija: vapaa-aikatoimen johtaja Katja Linnakylä, puh. 0405884926 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen.

2  ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

 

Kunnanhallitus 14.8.2017 käsittely:

Emmi Wehka-aho ehdotti, että seuranta kytketään lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin, jossa asiaa käsitellään yhteistyössä lastensuojelun ja sosiaalitoimen kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti

1 antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen

2 että seuranta kytketään lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin, jossa asiaa käsitellään yhteistyössä lastensuojelun ja sosiaalitoimen kanssa ja

3 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto 4.9.2017

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättä merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja valtuustoaloitetta loppuun käisteltynä.

Käsittely:

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset:

Varavaltuutettu Krista Petäjäjärvi teki ensin seuraavan lisäysehdotuksen ja muutti sen myöhemmin ponsiehdotukseksi:

Kunnan tulee kasvattaa rooliaan suhteessa eri seuroihin ja harrastustoimintaa järjestäviin tahoihin, jotta he olisivat kannustettuja kehittämään erilaisia stipendijärjestelmiä ja muita muotoja, jotka mahdollistaisivat harrastustoiminnan myös vähävaraisille lapsille ja nuorille. Tämän lisäksi kunnan tulee huolehtia siitä, että siinä toiminnassa jota he itse järjestävät on mahdollista hakea vapautusta harrastustoiminnan kulujen kattamiseksi.

Ponsiesitystä ei käsitelty, sillä asia palautettiin käsittelyyn.

 

Valtuutettu Erkki Majanen teki seuraavan palautusehdotuksen:

"On laadittava tarkentava selvitys: tuoko menettelytapa arvonlisävelvoitetta yhdistyksille, ja onko vastauksessa ristiriitoja ja luoko se toimintaan lisäbyrokratiaa."

Valtuutettu Matti Kaurila kannatti Majasen palautusehdotusta, joten puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot kohdistetaan asian jatkamiseen tai palauttamiseen.

Puheenjohtaja julisti asian jatkamista tai palauttamista koskevan keskustelun päättyneeksi ja totesi, että kunnanvaltuusto ei hyväksynyt yksimielisesti asian palauttamista.

Äänestys

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää asian jatkamisesta siten, että ne jotka ovat kannattavat asian jatkamista, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat asian palauttamista, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää palauttaa asian Majasen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 18 JAA ääntä ja 33 EI ääntä.

Erkki Majasen palautusehdotus sai enemmän ääniä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Palautuksen aikana laaditaan tarkentava selvitys: tuoko menettelytapa arvonlisävelvoitetta yhdistyksille, ja onko vastauksessa ristiriitoja ja luoko se toimintaan lisäbyrokratiaa.

Äänestystulokset

  • Jaa 18 kpl 35%

    Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen, Riikka Purra, Antti Kilappa, Anneli Granström, Outi Saloranta-Eriksson, Vesa-Pekka Sainio, Linda Basilier, Bodil Lindholm, Saara Huhmarniemi, Kim Männikko, Minna Hakapää, Maarit Orko, Anna-Mari Toikka, Piia Aallonharja, Anna Aintila, Markus Myllyniemi, Antti Salonen

  • Ei 33 kpl 65%

    Tony Björk, Ulla Seppälä, Mikko Kara, Kim Åström, Patrik Lundell, Anders Adlercreutz, Hanna Haikonen, Matti Kaurila, Katarina Penkert, Raija Vahasalo, Ari Harinen, Pekka Oksanen, Anni-Mari Syväniemi, Timo Haapaniemi, Miika Engström, Irja Bergholm, Kati Kettunen, Veikko Vanhamäki, Ulf Kjerin, Erkki Majanen, Petri Ronkainen, Noora Piili, Pekka Rehn, Jerri Kämpe-Hellenius, Roope Penttilä, Krista Petäjäjärvi, Tero Suominen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Marjut Frantsi-Lankia, Pirkko Lehtinen, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.