Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kuntalaisaloite: kuntarajan siirto Siikajärven kylässä, lausuntoehdotus valtuustolle

KIRDno-2017-475

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry ja Hotelli Nuuksio ovat tehneet esityksen Siikajärven kylän läntisen osan kuntarajan siirtämisestä Espoon kaupunkiin (liite). Esitys on saapunut Kirkkonummen kuntaan 29.3.2017. Esityksessä on perusteltu kuntajaon muuttamisen tarvetta mm. yhdyskuntarakenteella, alueen liikenneyhteyksillä, palvelujen saatavuudella ja turvallisuudella sekä kaavoitus- ja vesihuollon kehittämisen suunnitelmilla.

Kuntarakennelain 29.12.2009/1698 mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai valtiovarainministeriö. Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnoista tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot valtiovarainministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta eli 29.9.2017 mennessä. Kunnanhallitus pyytää Espoon kaupungilta lausuntoa 30.8.2017 mennessä.

Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta kuntarakennelain 19 §:ssä mainituilla perusteilla.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnanhallitus pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös muut kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet.

 

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely: 

Hans Hedberg ehdotti seuraavaa lisäystä: "kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin". Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin ja Katarina Penkert kannattivat Hedbergin lisäysehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1 pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet ja

2 todeta, että kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Espoon kaupunginvaltuuston antama lausunto on saapunut kuntaan 21.8.2017. Lausunto on liitteenä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 4.9.2017 ja antaa kunnan lausunnon valtiovarainministeriölle. Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi on laatinut lausuntoehdotuksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 hyväksyä liitteenä olevan lausunnon annettavaksi kunnanvaltuustolle

2 ehdottaa, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

 

Käsittely 28.8.2017 kunnanhallitus:  

Matti Kaurila teki seuraavan lisäysehdotuksen päätöskohdaksi 3: Kunnanhallitus pytää kuntatekniikan ja kuntakehityksen tutkimaan Hotelli Nuuksion elinkeinopoliittisen kaavoitusaloitteeseen liittyen voidaanko hotelli- ja majoitustoimintaa kehittää ko. kiinteistön asemakaavoituksella tai muilla toimin.

Pekka M. Sinisalo ja puheenjohtaja Timo Haapaniemi kannattivat lisäysehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotuksen kohdat 1 ja 2 on hyväksytty yksimielisesti, ja että lisäysehdotuksesta äänestetään seuraavasti: lisäystä kannattavat äänestävät JAA ja lisäystä vastustavat äänestävät EI. Lisäystä kannatti (JAA) 5 henkilöä ja lisäystä vastusti (EI) 8 henkilöä. Lisäystä ei hyväksytty äänin 8-5.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanvaltuusto 4.9.2017

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

 

Käsittely:

Kuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa ja vastasi valtuutettujen kysymyksiin.

Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström teki seuraavan lisäysehdotuksen:

Lisäys kunnan lausuntoon: Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla"

Kim Åströmin lisäysehdotys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1

tehdä kunnanhallituksen ehdottaman lausuntoon seuraavat lisätykset:

Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla".

2

antaa lausunnon, jossa on mukana valtuuston päättämä lisäys valtiovarainministeriölle. Lausunto on pykälän liitteenä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.