Kunnanvaltuusto, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti

KIRDno-2017-127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.2.2014 (§ 4) päättänyt asettaa Masalan osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon MRL § 38:n ja 128 §:n mukaisesti kaavan lainvoimaiseksituloon saakka, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä, rakennusten vähäisiä laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen mukaisia ta­lous­ra­ken­nuk­sia, eikä maatilatalouden harjoittamisen kannalta välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakennuskielto päättyy 18.3.2019.

Kaavoitustilanne

Masalan osayleiskaavan laatiminen on pantu käyntiin kaavoitusohjelman mukaisesti vuonna 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin 21.11.2013 (§ 86). Osayleiskaavan valmisteluaineisto (ent. kaavaluonnos) oli kuntatekniikan lautakunnan käsittelyssä 31.8.2017 (§ 18) sekä 26.10.2017 (§ 53), jolloin lautakunta päätti asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 13.11.-15.12.2017. Nähtävilläoloaikana järjestettiin asukastilaisuus 21.11.2017.

Masalan osayleiskaavan kaavaehdotusta varten laaditaan tällä hetkellä puuttuvia taustaselvityksiä. Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2019.

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimassaoloajan pidentäminen ja alueen laajentaminen

MRL:n mukaan rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella. Kunnan hakemuksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi erityisestä syystä jatkaa tämän jälkeen rakennuskieltoa vielä enintään viidellä vuodella.

Osayleiskaavoitettavan alueen rakennuskiellon voimassaoloaikaa esitetään pidennettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesti viidellä vuodella. Alueelle esitetään MRL:n 38 §:n mukaista rakennuskieltoa ja 128 §:n mukaista toimenpiderajoitusta.

Rakennuskieltoaluetta esitetään laajennettavaksi siltä osin kuin Masalan osayleiskaavan aluetta on laajennettu. Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistovaiheessa kaava-alueeseen liitettiin aiemmin Luoman osayleiskaavan alueeseen kuulunut Sjövikin alue.

Poikkeukset ja lievennykset

Kielto ei koske asemakaavoitettuja alueita. Kielto ei koske myöskään olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä, rakennusten laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen mukaisia talous­ra­ken­nuk­sia, eikä maatilatalouden harjoittamisen kannalta välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Toimenpidekiellolla tarkoitetaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (toimenpiderajoitus). Kyseiset toimenpiteet edellyttävät erillisen luvan. Lupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Perustelut

Kaavoitettavalle alueelle kohdistuu rakentamispainetta. Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen perusteluna on antaa suunnittelurauha kaavoittamiselle ja varmistaa alueen säilyminen muuttumattomana suunnittelun ajan siten, ettei alueen rakentumisesta aiheudu haittaa myöhemmälle kaavan toteuttamiselle.

MRL:n pykälät ilmenevät asian liitteestä.

 

Asiakirjat:
- Masalan osayleiskaavan kunnanvaltuuston 3.2.2014 (§ 4) päätöksen mukainen rakennuskieltoalue
- Masalan osayleiskaavan laajennettu rakennuskieltoalue

Oheismateriaali:
- Maankäyttö- ja rakennuslaki § 38 ja § 128

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se

1.
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti enintään viidellä vuodella tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.

2.
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen mukaisesti

3.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Kati Kettunen teki muutosesityksen, jonka mukaan rakennuskieltoa jatketaan 2 vuotta.

Ehdotusta kannattivat Matti Kaurila ja Anneli Granström.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja palautusehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus = JAA, Kati Kettusen muutosesitys = EI

Pohjaesityksen puolesta äänesti kolme (3); Pekka Jäppinen, Viveca Lahti ja Oskar Holopainen. Kati Kettusen muutosesityksen puolesta äänesti seitsemän (7); Kati Kettunen, Kim Männikkö, Matti Kaurila, Nina Serow, Anneli Granström, Miisa Jeremejew ja Jarmo Uimonen. Tyhjää äänesti yksi (1); Erkki Ahlsten.

Kati Kettusen muutosesitys voitti äänin seitsemän (7) - kolme (3) ja lisäksi annettiin yksi (1) tyhjä ääni.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se

1.
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.

2.
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen mukaisesti

3.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle

Valmistelija

Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto

1
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman

2
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto-​ ja toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen mukaisesti

3
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto

1
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman

2
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto-​ ja toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen mukaisesti

3
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle.

 

Käsittely:

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi ja kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen olivat läsnä tämän pykälän aikana ja vastasivat valtuutettujen kysymyksiin.

Keskustelun aikana valtuutettu Kati Kettunen teki seuraavan muutosehdotuksen:

Teknisenä korjauksena päätöskohtaan: päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään kahdella vuodella.

Valtuutetut Timo Haapaniemi, Matti Kaurila, Hanna Haikonen, Erkki Majanen ja Markus Viitanen kannattivat Kati Kettusen muutosehdotusta.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Kati Kettunen oli tehnyt muutosehdotuksen jota oli kannatettu.

Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että muutosehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kati Kettusen muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Kati Kettusen muutosehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

29 JAA -ääntä ja 22 EI -ääntä. Valtuutettu Veikko Vanhamäki ilmoitti suullisesti että hän äänestää EI, sihteeri tallensi Vanhamäen EI -äänen sähköiseen äänestysjärjestelmään.

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

  • Jaa 29 kpl 57%

    Johanna Fleming, Hans Hedberg, Markus Myllyniemi, Eja Björkqvist, Pirkko Lehtinen, Jukka Tammi, Anna Kylmänen, Noora Piili, Sanni Jäppinen, Elina Utriainen, Ari Harinen, Saara Huhmarniemi, Outi Saloranta-Eriksson, Pekka Oksanen, Irja Bergholm, Antti Kilappa, Minna Hakapää, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Antti Salonen, Anna Aintila, Tero Suominen, Maarit Orko, Anna-Mari Toikka, Marjut Frantsi-Lankia, Anders Adlercreutz, Reetta Hyvärinen, Patrik Lundell, Kim Männikko

  • Ei 22 kpl 43%

    Kati Kettunen, Pekka Sinisalo, Markku Viitanen, Tony Björk, Piia Aallonharja, Timo Haapaniemi, Matti Kaurila, Mikko Kara, Riikka Purra, Raija Vahasalo, Miika Engström, Pekka Rehn, Ulla Seppälä, Anneli Granström, Erkki Majanen, Bodil Lindholm, Kim Åström, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen, Hanna Haikonen, Katarina Helander, Veikko Vanhamäki


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-​oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.