Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman hyväksyminen

KIRDno-2017-484

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen

2

jättää kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pöydälle, kunnes talousarviotoimikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan tarkastuslautakunnan aikaisemmin syksyllä päättämän talousarvioehdotuksen muotoon.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

merkitä tiedokseen kunnanjohtajan tarkennetun talousarvioehdotuksen

2

jättää kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pöydälle, kunnes talousarviotoimikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja on toimialojen talousarvioehdotusten pohjalta laatinut ehdotuksensa talousarvioksi, joka esiteltiin kunnanhallituksessa 6.11.2017 ja joka jätettiin pöydälle talousarviotoimikunnan käsittelyä varten.

Kunnanjohtaja on tehnyt seuraavan muutoksen ehdotukseensa 6.11.2017: tarkastuslautakunnan toimintakatteeksi esitetään lautakunnan esityksen mukaan - 74 000 euroa 6.11.2017 ehdotuksessan olevan - 69 172 euron sijaan.

Talousarvioneuvottelukunta käsittelee kunnanjohtajan talousarvioehdotusta 17.-19.11.2017.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa 17.-19.11.2017 käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Kunnanhallitus 20.11.2017 käsittely: 

Esittelijä antoi ehdotuksensa seuraavasti: 

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen kunnanjohtajan tarkennetun, neuvottelutuloksen mukaisen talousarvioehdotuksen

2

antaa talousarvioehdotuksensa kunnanvaltuustolle 4.12.2017

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Päätös

Kokouksessa annetun ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen 20.11.2017 ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmaksi.Käsittely Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Saga Lavi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Adlercreutz pitivät talousarviota koskevan puheenvuoron. Tämän jälkeen ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuoronsa: Kokoomus pj. Erkki Majanen, RKP pj Tony Björk, Vihreät pj. Outi Saloranta-Eriksson, SDP pj. Markus Myllyniemi, PS, pj . Riikka Purra, KD pj. Rita Holopainen, Keskusta vpj. Antti Salonen, Vasemmistoliitto pj. Irja Bergholm, Kirkkonummen Siniset, pj Pekka M. Sinisalo.Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto pitää ensin yleiskeskustelun ja sen jälkeen käsitellään ja hyväksytään talousarvio kappale kappaleelta.Sivistystoimen kohdalla valtuutettu Outi Saloranta-Eriksson totesi, että s. 48 Etsivä - nuorisotyön kohdalla on jäänyt pois ruotsinkielisen Etsivä - nuorisotyön järjestämistä koskeva osuus ja ehdotti teknisenä muutoksena että kohta lisätään talousarviokirjaan. Lisätään kohta teknisenä täydennyksenä.       

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019 - 2029 kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisena yksimielisesti. Teknisenä muutoksena sivulle 48 lisätään ruotsinkielisen Etsivä - nuorisotyön järjestämistä koskeva osuus.Pöytäkirjan liite Kv 4.12.2017 § 82: Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelma 


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelleTähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. ValitusviranomainenMuutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. ValitusaikaValitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. TiedoksisaantiAsianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Kunnallisvalituksen perusteetKunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että - -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai- -päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältöValitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: –          päätös, johon haetaan muutosta–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirjelmän toimittaminenValituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella: Helsingin hallinto-oikeusTuomioistuimet-taloRadanrakentajantie 500520 HELSINKI Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069Telekopio: 029 56 42000Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Virastoaika: 8.00 - 16.15 Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen käsittelyn maksullisuusTuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. VahingonkorvausasiatHallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat. TyösopimusasiatHallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.