Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Hankintavaltuudet vuonna 2018

KIRDno-2017-1407

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Oili Toivanen, hankintapäällikkö, oili.toivanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 105 §:n (Hankinnat) mukaan kunnanvaltuusto vahvistaa toimielimien ja viranhaltijoiden hankintavaltuudet.

Toimielimet ja viranhaltijat, joilla on hankintavaltuudet, voivat tehdä hankintapäätöksiä saamiensa hankintavaltuuksien puitteissa. Hankintavaltuudet määräytyvät hankinnan kokonaishinnan tai sopimuskauden ennakoidun hankinta-arvon pohjalta. Hankinta-arvoon on laskettava mukaan myös hankinnan mahdolliset optiot eli hankintaan sisältyvä mahdollinen lisähankinta tai sopimuskauden pidennys. Hankinnan arvo lasketaan neljän ensimmäisen vuoden ajalta, vaikka sopimus olisi toistaiseksi voimassa tai sen voimassaoloaika olisi yli neljä vuotta. Hankinta-arvoon ei lasketa mukaan arvonlisäveroa.

Vuonna 2018 hankintavaltuudet ovat seuraavat:

Kunnanhallitus

päättää konsernihallinnon hankinnoista sekä konsernihallinnon, toimialojen ja Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen yhteisistä hankinnoista, joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 300 000 euroa. Kunnanhallitus voi delegoida toimivaltaansa.

Toimielimet

päättävät toimialansa ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen hankinnoista, joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 300 000 euroa. Toimielin voi delegoida toimivaltaansa.

Toimialajohtajat, hallintojohtaja ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja

päättävät - toimialajohtajat toimialansa, hallintojohtaja konsernihallinnon ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta - hankinnoista 300 000 euroon saakka (ilman arvonlisäveroa). Toimialajohtaja, hallintojohtaja ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja voivat delegoida toimivaltaansa.

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja tai hankintapäällikkö

päättää kunnan yhteisistä hankinnoista 300 000 euroon saakka (ilman arvonlisäveroa).

Toimielimien käyttösuunnitelmien yhteydessä nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt

päättävät hankinnoista käyttösuunnitelmassa saamiensa euromääräisten hankintavaltuuksien ja vastuullaan olevien toimialan tai vastaavasti konsernihallinnon tai liikelaitoksen määrärahojen puitteissa. Käyttösuunnitelmassa nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt voivat delegoida toimivaltaansa nimetylle, alaiselleen viranhaltijalle, ellei käyttösuunnitelmassa muuta määrätä.

Lisäksi käyttösuunnitelman liitteessä luetellaan henkilöt, joiden työtehtäviin liittyy tilausten tekeminen, ja määritellään kyseisten henkilöiden tilausoikeudet.

 

Delegointipäätökset

Toimielimen tai viranhaltijan on tehtävä hankintavaltuutta koskevan toimivallan delegoinnista delegointipäätös, joka kirjataan asianhallintaan tietylle asianumerolle, joka koskee sen toimielimen käyttösuunnitelmaa, johon sisältyvien määrärahojen hankintavaltuuksia ollaan delegoimassa.

Delegointipäätöksessä on yksilöitävä hankinnan tarkoitus, mitä käyttösuunnitelman käyttötalous- tai investointiosan kohtaa ja laskentatunnistetta delegointipäätös koskee sekä hankintavaltuuden euromääräinen enimmäisarvo. Delegoitavan hankintavaltuuden enimmäismäärä voi olla enintään delegointia tekevän viranhaltijan hankintavaltuuden suuruinen.

Ne viranhaltijat, jotka saavat delegointipäätöksen nojalla hankintavaltuuksia, eivät voi uudelleen delegoida saamiaan hankintavaltuuksia.

 

Tilausoikeudet

Kun hankinnasta tai kilpailutetun sopimuksen käytöstä on tehty hankintapäätös, on tilaus hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Jos kunnan hankintaohje edellyttää hankintapäätöksen tekemistä, on sen jolla on hankintavaltuudet, tehtävä hankintapäätös ennen kuin tilaus tehdään.

Tilausoikeus tarkoittaa oikeutta tehdä tilauksia määrärahojen puitteissa sopimustoimittajalta tai pienhankintana kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Vain tilausoikeuden omaava viranhaltija tai toimenhaltija voi tilata tai ostaa tavaroita tai palveluja.

Tilausoikeus on niillä viranhaltijoilla, joilla on hankintavaltuudet eli toimialajohtajilla, hallintojohtajalla, Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtajalla, kunnanjohtajalla, hankintapäälliköllä ja käyttösuunnitelmissa nimetyillä tilivelvollisilla vastuuhenkilöillä. Tilausoikeus on myös viranhaltijoilla, joille hankintavaltuuksia on delegoitu.

Toimialajohtajat, hallintojohtaja, Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja ja tilivelvolliset vastuuhenkilöt voivat antaa tilausoikeuksia myös erikseen nimetyille viranhaltijoille ja toimenhaltijoille henkilön työtehtäviin perustuen. Nämä tilausoikeudet tulee määritellä käyttösuunnitelman liitteessä, jota voidaan päivittää asianomaisen toimialajohtajan tai vastaavasti hallintojohtajan tai Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtajan päätöksellä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hankintavaltuuksista vuodelle 2018 tämän ehdotuksen mukaisesti

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 20.11.2017 käsittely:

Hankintapäällikkö Oili Toivanen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Oili Toivanen, hankintapäällikkö, oili.toivanen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hankintavaltuuksista vuodelle 2018 kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.