Kunnanvaltuusto, kokous 3.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Vastaus valtuustoaloitteeseen 8/2018: Kirkkonummen tiet kuntoon

KIRDno-2018-622

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummella valtion kunnossapidossa olevat tiet ovat monin paikoin luokattomassa kunnossa. Puutteellisen kunnossapidon johdosta teissä on laajalti halkeamia, patteja, kuoppia ja isoja reikiä. Teiden rappioitunut kunto aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin. Huomion keskittyessä kuoppien väistelyyn, muun liikenteen ja esim. riista-eläinten havainnointi heikkenee olennaisesti. Mopoilla, moottoripyörillä ja pyöräilijöille syvät kuopat ja epätasaisuudet ovat itsessäänkin hengenvaarallisia. Erityisen huonossa kunnossa ovat ainakin Kabanovintie, Lamminpääntie, Masalantie, Överbyntie ja Porkkalantie, joista viimeksi mainittu on muutenkin vaaralliseksi luokiteltu. Aiemmat paikkakorjaukset ovat olleet laaduttomia tai riittämättömiä, sillä kuopat uusiutuvat nopeasti.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet edellytämme kunnalta aktiivisempaa otetta valtion tieviranomaisen kanssa käytyihin neuvotteluihin ja vastaavien virkamiesten yhteydenottoa Ely-keskukseen, jotta tilanne saataisiin Kirkkonummella edes tyydyttävälle tasolle. Edellytämme, että vastauksena valtuustoaloitteeseen on esitetty ne toimenpiteet, joilla Kirkkonummella on edesautettu sitä, että tiet, joilla liikumme, olisivat paremmassa kunnossa ja niiden kunnossapito hyvällä tasolla. Edellytämme myös, että kunta julkaisee kartan tai listan siitä mille tasolle eri teiden ylläpito kuuluu, sekä ohjeet kuntalaisille miten teiden huonosta kunnosta tai aiheutuneista vahingoista voi reklamoida."

 

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Kim Åström, Erkki Majanen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Ulla Seppälä, Ari Harinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Matti Kaurila, Mikko Kara, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Noora Piili, Tero Suominen, Johanna Fleming, Reetta Hyvärinen, Minna Hakapää, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Raija Vahasalo, Elina Utriainen, Irja Bergholm, Anders Adlercreutz, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Saara Huhmarniemi, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Patrik Lundell, Eero Lankia, Marjut Frantsi-Lankia, Tony Björk, Kim Männikkö, Anna Aintila, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson ja Katarina Helander.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liikenneviraston tuoreesta tienkäyttäjätyytyväistutkimuksesta ilmenee, että tienkäyttäjät ovat yhä tyytymättömämpiä valtion teiden talvihoitoon. Kulunut talvi oli tienpitäjän näkökulmasta vaikea ja runsasluminen. Syksy oli sateinen ja teiden rakenteisiin kulkeutui vettä, lämpötila liikkuessaan nollan molemmin puolin päällysteet rikkouituivat ja on ollut paha routakevät.

Tienpitäjä (valtio, kunta tai tiekunta / tieosakkaat) vastaavat teiden kunnosta. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katua liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Liikennevirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta yhdessä alueellisten Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) kanssa. Palautteiden antamisessa maanteiden kunnosta tulee olla yhteydessä liikenteen asiakaspalveluun. Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100) voi ilmoittaa liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista.

Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut vastaavat kunnan katujen kunnossapidosta. Palautetta katujen kunnossapidosta ja ilmenneistä vaurioista voi antaa kunnan palautejärjestelmän kautta https://www.kirkkonummi.fi/palaute-kadut-torit-tiet. Yksityistien tienpidosta vastaavat tiekunnat ja tieosakkaat tai kiinteistöjen omistajat.

Kunnossapitopalvelut ylläpitää katu-, yksityistie ja viherrekistereitä. Rekistereiden myötä on ollut mahdollista laatia kartta, josta ilmenee tienpitäjät katukohtaisesti. Kartta löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta https://www.kirkkonummi.fi/kunnossapito

Teiden kuntoon vaikuttaa liikennemäärät ja perustiedonpidon määrärahat. Kunta on tuonut perustienpidon riittämättömät määrärahat esille ELY:n ja kuntien viranomaisneuvotteluissa sekä ilmaissut huolensa alemman luokan maantieverkon kunnosta ”Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma” -lausunnoissaan. Tienpidon nykytilannetta on käsitelty seudullisen liikennejärjestelmäsuunnittelun projekteissa ja hankkeissa. Kunta välittää saapuneet palautteet ja tiedot yhteydenotoista Kirkkonummen maanteiden kunnossapidosta vastaaville.

Kunta on käyttänyt kaikki viralliset kanavat nostaakseen yleisten teiden kunnossapidon tasoa kunnan alueella. Asia on otettu esille myös epävirallisissa keskusteluissa ELY:n edustajien kanssa. Kunnalla ei ole käytössään taloudellisia tai muita painostuskeinoja asian edistämiseksi. Kannattaa pohtia, edistäisikö asiaa, jos kunnan luottamusmiehet ja poliittiset päättäjät viestisivät taustaryhmiensä kautta kansanedustajille ja edelleen valtakunnalliseen päätöksentekoon, että perustienpidon määrärahoja tulisi pikaisesti korottaa, ennen kuin rakenteelliset vauriot nostavat teiden korjausvelan moninkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että antaa edellä esitetyn vastauksena valtuustoaloitteeseen 8/2018: Kirkkonummen tiet kuntoon!

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää kuntatekniikan lautakunnan vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää kuntatekniikan lautakunnan vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

 

Käsittely, kunnanvaltuusto 3.9.2018:

Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström teki seuraavan palautusehdotuksen:

Palautus evästyksin:

Ylempien tahojen päätöksenteon vaikuttamisen tueksi laaditaan listaus ja/tai tilasto ongelmallisten teiden ja siltojen kuntoluokista, käyttäjämääristä ja onnettomuuksista. Laadittava erikseen tai yhdessä muiden lähikuntien kanssa virallinen lausunto teiden korjausmäärärahojen akuutista lisäystarpeesta.

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Kim Åström on tehnyt palautusehdotuksen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi palautusehdotuksen yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi seuraavin evästyksin:

Ylempien tahojen päätöksenteon vaikuttamisen tueksi laaditaan listaus ja/tai tilasto ongelmallisten teiden ja siltojen kuntoluokista, käyttäjämääristä ja onnettomuuksista. Laadittava erikseen tai yhdessä muiden lähikuntien kanssa virallinen lausunto teiden korjausmäärärahojen akuutista lisäystarpeesta.

 


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.