Kunnanvaltuusto, kokous 3.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Vastaus valt.aloitteeseen 11/2017 - Kevytliikenne turvallisemmaksi. Ajonopeusmerkinnät Volsintielle

KIRDno-2017-1217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuutettu Pirkko Lehtinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 9.10.2017 seuraavan aloitteen:

"Volsintien osuudella Överbyntieltä Vilhonkummuntielle on yhteensä seitsemän (7) suojatietä, joista yksi on korotettu. Sillä tieosuudella liikkuu paljon koululaisia ja ikäihmisiä kävellen ja pyöräillen. Tiesouudella kuten koko kuntakeksuksen alueella autojen nopeusrajoitus on 40 km tunnissa. Siitä on Volsintiellä liikennemerkki ja tiehen maalattu rajoitusmerkintä haja-asutusalueen muuttuessa taajama-alueeksi Myllykyläntien lähettyvillä. Sen jälkeen ei muistutusta ajonopeudesta ole.

On tietysti kansalaisvelvollisuus muistaa keskusta-alueen yleinen ajonopeus, mutta näin ei todellisuudessa kuitenkaan tapahdu. Edellä mainitulla tieosuudella ajetaa ihan tavallisesti melkoisesti lujempaa vauhtia. Siitä aiheutuu vaaratilanteista ja sydämentykytystä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tuolla tieosuudellahan sijaitsee ikäihmisten Palvelukeskus ja palvelutalon asunnot minkä lisäksi siinä liikkuu todella paljon koululaisia.

Kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseksi me allekirjoittaneet ehdotamme, että ko. tieosuudelle maalattaisiin tien pintaan merkintä ajonopeudesta ainakin Vilhonkummun risteyksen jälkeen ennen korotettua suojatietä, sekä Lindalintien jälkeen ennen Lehmuskartanoa ja Palvelukeskusta. Olisi myös hyvä harkita mahdollisuutta korottaa Palvelutalon luona oleva suojatie.

Kirkkonummella 9.10.2017

Pirkko Lehtinen"

Aloitteen olivat Pirkko Lehtisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Markus Myllyniemi, Ari Harinen, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Saara Huhmarniemi, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Maarit Orko, Emmi Wehka-aho, Anna-Mari Toikka, Krista Petäjäjärvi, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Salonen, Patrik Lundell, Tony Björk, Miikka Engström, Linda Basilier, Ulf Kjerin, Veikko Vanhamäki, Mikko Kara, Vesa-Pekka Sainio, Sanna Hartikainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Kim Åström, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi ja Anders Adlercreutz

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuutettu Pirkko Lehtinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 9.10.2017 seuraavan aloitteen:

"Volsintien osuudella Överbyntieltä Vilhonkummuntielle on yhteensä seitsemän (7) suojatietä, joista yksi on korotettu. Sillä tieosuudella liikkuu paljon koululaisia ja ikäihmisiä kävellen ja pyöräillen. Tiesouudella kuten koko kuntakeskuksen alueella autojen nopeusrajoitus on 40 km tunnissa. Siitä on Volsintiellä liikennemerkki ja tiehen maalattu rajoitusmerkintä haja-asutusalueen muuttuessa taajama-alueeksi Myllykyläntien lähettyvillä. Sen jälkeen ei muistutusta ajonopeudesta ole.

On tietysti kansalaisvelvollisuus muistaa keskusta-alueen yleinen ajonopeus, mutta näin ei todellisuudessa kuitenkaan tapahdu. Edellä mainitulla tieosuudella ajetaa ihan tavallisesti melkoisesti lujempaa vauhtia. Siitä aiheutuu vaaratilanteista ja sydämentykytystä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tuolla tieosuudellahan sijaitsee ikäihmisten palvelukeskus ja palvelutalon asunnot, minkä lisäksi siinä liikkuu todella paljon koululaisia.

Kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseksi me allekirjoittaneet ehdotamme, että ko. tieosuudelle maalattaisiin tien pintaan merkintä ajonopeudesta ainakin Vilhonkummun risteyksen jälkeen ennen korotettua suojatietä, sekä Lindalintien jälkeen ennen Lehmuskartanoa ja Palvelukeskusta. Olisi myös hyvä harkita mahdollisuutta korottaa Palvelutalon luona oleva suojatie."

Aloitteen olivat Pirkko Lehtisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Markus Myllyniemi, Ari Harinen, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Saara Huhmarniemi, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Maarit Orko, Emmi Wehka-aho, Anna-Mari Toikka, Krista Petäjäjärvi, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Salonen, Patrik Lundell, Tony Björk, Miikka Engström, Linda Basilier, Ulf Kjerin, Veikko Vanhamäki, Mikko Kara, Vesa-Pekka Sainio, Sanna Hartikainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Kim Åström, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi ja Anders Adlercreutz

Vastaus valtuustoaloitteeseen 11/2017

Kunnallistekniikan investointihankkeissa on varattu vuodelle 2018 yhteensä 45.000 € mm. kuntalaisten tekemien liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttamiseen.

Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 15.3.2018 § 31 käsitellyt kaikki vuonna 2017 kuntalaisten tai muiden tahojen tekemät liikenneturvallisuusaloitteet. Kokouksessa päätettiin yhtenä turvallisuutta parantavana toimenpiteenä, että Volsintielle maalataan vuoden 2018 aikana valtuustoaloitteessa esille tuodut kaksi nopeusrajoitusmaalausta. Nopeusrajoitukset maalataan Volsintielle Vilhonkummuntien ja Överbyntien risteyksien jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksena kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle valtuustoaloitteeseen 11/2017 Kevytliikenne turvallisemmaksi. Ajonopeusmerkintöjen tekeminen tien pintaan Volsintielle.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää kuntatekniikan lautakunnan vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä. 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää kuntatekniikan lautakunnan vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä. 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.