Kunnanvaltuusto, kokous 3.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2018-2020

KIRDno-2018-832

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava valtuustokausittain yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman tulee perustua väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

 

Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu olemassa olevaa tilannetta ja lisätty alustavia viitteitä siitä, mitä vaikutuksia Sote-muutoksella voi olla. HYKS-alueen kuntien järjestämissuunnitelma koskee kautta 2017–2020 ollen päivitystä kaudelle 2013–2016 laaditulle suunnitelmalle. Mikäli Sote- ja maakuntauudistuksen lait ja lakimuutokset astuvat esitetyn kaltaisina voimaan, siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu kunnilta maakunnille 1.1.2020 alkaen. Tuolloin järjestämissuunnitelmien laadinta ja seurantavelvoite näyttäisi kunnilta väistyvän ja seurantavastuu järjestämisestä siirtyvän maakunnalle.

 

HYKS-alueen järjestämissuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Keravan sekä HYKS:n ja HUS:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksen (PKS-SOSTER) ja HUS:n toimitusjohtajan nimeämässä työryhmässä. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut HUS:n perusterveydenhuollon yksikön johtaja ja sihteerinä saman yksikön kehittämispäällikkö. Kukin kunta on nimennyt työryhmään oman edustajansa.

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta

1

merkitsee tiedoksi liitteenä olevan ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2018 ja 2020

2

toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Perusturvalautakunta

1

merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2018 ja 2020

2

toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Valmistelija

Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

1

merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2018 ja 2020

2

toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan ehdotuksen HYKS-​sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2018 ja 2020.

 

Käsittely:

Perusturvajohtaja Jaana Koskela esitteli asiaa ja vastasi valtuutettujen kysymyksiin.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.