Kunnanvaltuusto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valtuustoaloite 3/2018: Kirkkonummella toimivien yritysten yritysneuvonnan ja -yhteistyön parantaminen (lisäpykälä)

KIRDno-2018-246

Perustelut

Valtuutettu Carl-Johan Kajanti jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummella tai Kirkkonummelta käsin toimii yrityksiä, joiden ainoa tai päätoiminen toimipiste sijaitsee Kirkkonummella, mutta joiden virallinen kotipaikkakunta on muu kuin Kirkkonummi. Tästä johtuen vuosittaista yhteisöverokertymää siirtyy kunnan näkökulmasta turhaan kuntarajojen ulkopuolelle. Varsinkin Kirkkonummella asuvien yrittäjien osalta, tämä lienee useammin lapsus kuin tietoinen valinta. Yrityksen maksama yhteisövero kohdistuu osaksi sen ilmoittamalle kotikunnalle, ja todennäköisesti moni yrittäjä maksaa mieluiten veronsa samaan kuntaan, jonka palveluita hänen perheensä käyttää.

Eräässä, melko pienessä otannassa, 51 yritystä 92:sta olivat ilmoittaneet kotikunnakseen muun kuin Kirkkonummen. Näistä yrityksistä noin puolet ovat kuitenkin ilmoittaneet pääasialliseksi tai ainoaksi käyntiosoitteekseen Kirkkonummella sijaitsevan osoitteen. Näiden yritysten tuloksellisesti positiivisten vuosien yhteenlaskettu keskimääräinen liiketulos on noin 1,065 M€ per vuosi (2014-2017). Kuntaliiton asiantuntijan antaman karkean arvion mukaan, tuosta summasta maksetusta yhteisöverosta noin 66.000 € / vuosi olisi jakautunut Kirkkonummelle, mikäli kaikki ko. yritykset olisivat olleet kirjoilla Kirkkonummella vuosina 2014-2017.  

Koska tämä aloite ei aivan kaikkia yrityksiä koske, on tärkeä mainita, että lisäksi on monta yritystä, joilla on kunnan vetovoimaisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmista tärkeä rooli työtilaisuuksien tarjoamisen ja kuntalaisille suunnatun palvelutarjonnan parantamisen kautta. Aloitteen allekirjoittajat haluavat korostaa myös näiden yritysten ja kunnan välisen yhteistyön tärkeyttä. 

Kirkkonummi haluaa olla houkutteleva kotikunta niin ihmisille kuin yrityksille. Yritysten toimintaedellytyksiä pitää Kirkkonummella entisestään parantaa, ja heille kohdistettua palvelutarjontaa laajentaa. Hyvinvoiva yritys on kotikunnalleen tärkeä taloudellinen tukipilari, sekä suoraan että välillisesti. Jos yrityksen kotipaikaksi on nimetty muu kunta kuin Kirkkonummi, osa tukipilarista sijaitsee siinä kunnassa, ei Kirkkonummella. Tällä saralla kunnalla olisi paljon voitettavaa jo pelkällä tiedottamisella, mutta myös aktiivisesti neuvontaa ja tukea tarjoamalla.  

Varsinkin PK-yritysten arjessa on usein rajatusti aikaa ylimääräiseen byrokratiaan. Yrityksen kotipaikkakunnan vaihtaminen vaatii oman byrokraattisen ponnistuksen, sekä maksaa yritykselle hiukan vajaa 300€. Jos Kirkkonummi kykenisi vastaamaan näihin kahteen haasteeseen sekä informoimaan asiasta paremmin, Kirkkonummelle jäisi vielä suurempi osa tänne kuuluvasta verokertymästä. Poistakaamme turhat kynnykset tässä asiassa.

Me allekirjoittaneet ehdotamme seuraavaa:

Heti toteutettavina toimenpiteinä:

 1. Parantaa ja selkeyttää asiaan liittyvää informaatiota kunnan kotisivuilla.
 2. Aktiivisesti jatkaa yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa ja erikseen pohtia yhteistyömahdollisuuksia mainitussa asiassa
 3. Tiedottaa Kirkkonummella toimiville, mutta muualla kirjoilla oleville PK-yrityksille asian tärkeydestä, sekä opastaa samoja yrityksiä, miten asian muuttamiseksi voi toimia jo nyt.
 4. Tiedottaa yrityksiä myös muista käytännön asioista/muutoksista, jotka liittyvät yrityksen kotipaikkakunnan muuttamiseen, esim. mikroyritysten mahdollisuudesta hakea Leader-rahoitusta. Jos kunta ei ole neljännen kohdan osalta valmis heti tiedottamaan, niin asiaa toivotaan ensin kartoitettavan/selvitettävän.

 Selvitettäviä asioita:

 1. Selvittää kuinka monta yritystä tämä tällä hetkellä Kirkkonummella koskee sekä selvittää kuinka monta muualla sijaitsevan mikroyrityksen yrittäjä asuu Kirkkonummella.
 2. Kartoittaa kunnan mahdollisuuksia opastaa, tukea ja auttaa yrityksiä kotipaikkakunnan muuttamisessa, ja mikäli mahdollista, aktiivisesti tarjota näitä ratkaisuja & mahdollisuuksia yrityksille.
 3. Kartoittaa kunnan mahdollisuutta vastata taloudellisesti muutoksen aiheuttamasta hallinnollisesta kulusta.
  1. ja tämän ollessa mahdollista, myös harkita sen maksamista
 4. Tehdä kaikkia yllä mainittuja asioita tavalla, joka entisestään parantaa kunnan ja yritysten sekä kunnan ja yrittäjäjärjestöjen välistä dialogia.
  1. esim. samalla selvittäen mitä yrittäjät ja yritykset (koti)kunnaltaan toivovat ja odottavat."

Aloitteen olivat Carl-Johan Kajannin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Ulf Kjerin, Hans Hedberg, Kim Männikkö, Tony Björk, Miika Engström, Anna Aintila, Patrik Lundell, Rita Holopainen, Eero Lankia, Timo Haapaniemi, Petri Ronkainen, Katarina Helander, Kim Åström, Hanna Haikonen, Linda Basilier, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho, Noora Piili, Elina Utriainen, Ari Harinen, Irja Bergholm, Pekka Jäppinen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Piia Aallonharja ja Anneli Granström.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.