Kunnanvaltuusto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen (hankenumero 40120) hyväksyminen piirustuksen 3298 mukaisesti

KIRDno-2017-311

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 37

 

Laguksenpuistoksi nimetty kaavahanke sijaitsee Veikkolassa, Lamminjärven etelärannalla, Turuntien ja Lamminjärven välisellä alueella Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu entisen Veikkolan parantolan maat rakennuksineen. Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan alueen luonnos laaditaan vuonna 2014. Asemakaava on Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan mukainen hanke. Alueen koko on noin 12 ha, josta noin 4 ha on vesialueita.

Käynnistämissopimus

Kunnanhallitus hyväksyi 20.5.2013 (§ 261) Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen käynnistämissopimuksen. Samalla kunnanhallitus päätti evästää kaavoitusta seuraavasti:

-asemakaavamuutoksen yhteydessä on tutkittava Veikkolan alueen mm. hoitokotitoimintaan varattujen tonttien riittävyys korttelin 132 mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä.

-kaavamuutoksessa on huomioitava olemassa oleva rakennuskanta ja voimassa olevan asemakaava ja sen asemakaavamerkinnät sekä määrä-ykset.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen Veikkolan parantolan rakennukset asuinkäyttöön. Lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet. Tavoitteena on myös parantaa rantapolun toteuttamismahdollisuuksia Lamminjärven rannalla.

Asemakaavan muutosluonnos

Muutoksessa Suomen Mielenterveysseuran omistavalla entisen Veikkolan Parantolan alueella kaavamerkintä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueet (YS) on muutettu asuntokortteleiksi (A, AO ja AR). Parantolan vanhat rakennukset on merkitty suojeltavaksi (sr). Näiden alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4830 k-m2, voimassa olevaan kaavan verrattuna lisäys on 400 k-m2.

Hoivakoti Tammikartanon tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja sille on merkitty lisärakennusoikeutta 740 k-m2.

Kaava-alueen itäosalla on rivitalojen korttelialue (AR) merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tämän korttelin luoteisrajalle on merkitty uusi katuyhteys, Saunapellontie. Katuyhteys on tarpeen, jotta erillispientalojen tonteille saadaan järjestettyä liittymät katualueelle.

Luonnoksen nähtävillä olo

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 23.4.2015 (§ 25) asettaa

Laguksenpuiston asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä MRL:n 62§:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä 18.5 – 18.6.2015. Nähtävillä olon aikana jätettiin 12 mielipidettä, määräajan jälkeen on jätetty kaksi mielipidettä.

Luonnoksesta pyydettyjen lausuntojen johdosta on alueelta nähtävillä olon jälkeen tehty arkeologinen selvitys, meluselvitys sekä liito-oravaselvitys. lisäksi parantolan alueesta on tehty maisemaselvitys sekä rakennushistoriallinen selvitys.

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutosehdotuksessa liito-oravien alueita (s-1) on laajennettu ja tästä johtuen on korttelin 131 tontin 9 rakennusoikeutta vähennetty 200 k-m2. Kaavakartalle on parantolan pihapiiriin merkitty muinaismuistoalue (sm) arkeologisen selvityksen mukaisesti. Parantolan lähiympäristössä oleviin AO-kortteleihin on lisätty määräys, että uudisrakentamisessa ympäristö on otettava huomioon (/s). Vanhatien linja on merkitty historialliseksi tieksi (sh), tie on vanha Vihdin maantie nk. Meritie.

Saunapellontien nimi on muutettu Vuohenojankujaksi, Veikkolassa erilaisissa tehtävissä toimineen Mauno Vuohenojan mukaan. Em. kadun varrelle on Lamminjärven rantaan lisätty yksi AO-tontti. Korttelissa 136 on niille tonteille, joiden tehokkuusluku oli e=0,10 korotettu tehokkuuslukua e=0,20:ksi. Kaava-alueen itäosaan on merkitty pohjavesialueen raja.

Ehdotuksen nähtävillä olo

Kunnanhallitus päätti 12.12.2016 (§ 418) asettaa Laguksenpuiston asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä MRL:n 65§:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti. Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 9.1 – 10.2.2017. Nähtävillä olon aikana jätettiin 3 muistutusta, määräajan jälkeen on jätetty yksi muistutus.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta on korttelin 162 AO/s –korttelialuetta pienennetty niin, että vanhat tammet jäävät viereisen jugendhuvilan tontille ja korttelialueen pohjoisosassa VL-alueen rajaa on muutettu siten, että osa liito-oravalle tärkeät puut sijoittuvat VL-alueelle. Korttelialueelle on lisätty määräys uudisrakennusten rakennustavasta ja värityksestä.

Lisäksi on muutettu Turuntien varren tonttien melumääräyksiä ja Vuohenojankujan ja Lamminjärven välissä olevien tonttien pohjoisreunalle on merkitty puilla ja pensailla istutettava alue.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen, maanomistajilta joita tehdyt muutokset koskevat, pyydetään kommentit muutoksista. Näin asemakaavanmuutos ei ole tarpeen asettaa uudestaan nähtäville.

Suomen Mielenterveysseuran, Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisrannan, Velage Oy:n sekä Tammikartanon omistajien kanssa on tehtävä maankäyttösopimus ennen kaavamuutoksen lopullista hyväksymistä.

Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09)2967 2533,

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:

-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen kaavamuutoskartan, piir. nro 3298

-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.

se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

2.

se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro 3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL:n 52 §:n mukaisesti

3.

se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus

 

 

Päätös Esittelijän ehdotuksesta asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa lautakunnan kokouksessa 31.5.

 

Tiedoksi kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

 

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

 

_____

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 45

 

Laguksenpuistoksi nimetty kaavahanke sijaitsee Veikkolassa, Lamminjärven etelärannalla, Turuntien ja Lamminjärven välisellä alueella Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu entisen Veikkolan parantolan maat rakennuksineen. Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan alueen luonnos laaditaan vuonna 2014. Asemakaava on Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan mukainen hanke. Alueen koko on noin 12 ha, josta noin 4 ha on vesialueita.

Käynnistämissopimus

Kunnanhallitus hyväksyi 20.5.2013 (§ 261) Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen käynnistämissopimuksen. Samalla kunnanhallitus päätti evästää kaavoitusta seuraavasti:

-asemakaavamuutoksen yhteydessä on tutkittava Veikkolan alueen mm. hoitokotitoimintaan varattujen tonttien riittävyys korttelin 132 mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä.

-kaavamuutoksessa on huomioitava olemassa oleva rakennuskanta ja voimassa olevan asemakaava ja sen asemakaavamerkinnät sekä määrä-ykset.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen Veikkolan parantolan rakennukset asuinkäyttöön. Lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet. Tavoitteena on myös parantaa rantapolun toteuttamismahdollisuuksia Lamminjärven rannalla.

Asemakaavan muutosluonnos

Muutoksessa Suomen Mielenterveysseuran omistavalla entisen Veikkolan Parantolan alueella kaavamerkintä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueet (YS) on muutettu asuntokortteleiksi (A, AO ja AR). Parantolan vanhat rakennukset on merkitty suojeltavaksi (sr). Näiden alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4830 k-m2, voimassa olevaan kaavan verrattuna lisäys on 400 k-m2.

Hoivakoti Tammikartanon tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja sille on merkitty lisärakennusoikeutta 740 k-m2.

Kaava-alueen itäosalla on rivitalojen korttelialue (AR) merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tämän korttelin luoteisrajalle on merkitty uusi katuyhteys, Saunapellontie. Katuyhteys on tarpeen, jotta erillispientalojen tonteille saadaan järjestettyä liittymät katualueelle.

Luonnoksen nähtävillä olo

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 23.4.2015 (§ 25) asettaa

Laguksenpuiston asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä MRL:n 62§:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä 18.5 – 18.6.2015. Nähtävillä olon aikana jätettiin 12 mielipidettä, määräajan jälkeen on jätetty kaksi mielipidettä.

Luonnoksesta pyydettyjen lausuntojen johdosta on alueelta nähtävillä olon jälkeen tehty arkeologinen selvitys, meluselvitys sekä liito-oravaselvitys. lisäksi parantolan alueesta on tehty maisemaselvitys sekä rakennushistoriallinen selvitys.

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutosehdotuksessa liito-oravien alueita (s-1) on laajennettu ja tästä johtuen on korttelin 131 tontin 9 rakennusoikeutta vähennetty 200 k-m2. Kaavakartalle on parantolan pihapiiriin merkitty muinaismuistoalue (sm) arkeologisen selvityksen mukaisesti. Parantolan lähiympäristössä oleviin AO-kortteleihin on lisätty määräys, että uudisrakentamisessa ympäristö on otettava huomioon (/s). Vanhatien linja on merkitty historialliseksi tieksi (sh), tie on vanha Vihdin maantie nk. Meritie.

Saunapellontien nimi on muutettu Vuohenojankujaksi, Veikkolassa erilaisissa tehtävissä toimineen Mauno Vuohenojan mukaan. Em. kadun varrelle on Lamminjärven rantaan lisätty yksi AO-tontti. Korttelissa 136 on niille tonteille, joiden tehokkuusluku oli e=0,10 korotettu tehokkuuslukua e=0,20:ksi. Kaava-alueen itäosaan on merkitty pohjavesialueen raja.

Ehdotuksen nähtävillä olo

Kunnanhallitus päätti 12.12.2016 (§ 418) asettaa Laguksenpuiston asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä MRL:n 65§:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti. Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 9.1 – 10.2.2017. Nähtävillä olon aikana jätettiin 3 muistutusta, määräajan jälkeen on jätetty yksi muistutus.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta on korttelin 162 AO/s –korttelialuetta pienennetty niin, että vanhat tammet jäävät viereisen jugendhuvilan tontille ja korttelialueen pohjoisosassa VL-alueen rajaa on muutettu siten, että osa liito-oravalle tärkeät puut sijoittuvat VL-alueelle. Korttelialueelle on lisätty määräys uudisrakennusten rakennustavasta ja värityksestä.

Lisäksi on muutettu Turuntien varren tonttien melumääräyksiä ja Vuohenojankujan ja Lamminjärven välissä olevien tonttien pohjoisreunalle on merkitty puilla ja pensailla istutettava alue.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen, maanomistajilta joita tehdyt muutokset koskevat, pyydetään kommentit muutoksista. Näin asemakaavanmuutos ei ole tarpeen asettaa uudestaan nähtäville.

Suomen Mielenterveysseuran, Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisrannan, Velage Oy:n sekä Tammikartanon omistajien kanssa on tehtävä maankäyttösopimus ennen kaavamuutoksen lopullista hyväksymistä.

Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09)2967 2533,

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:

-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen kaavamuutoskartan, piir. nro 3298

-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1 se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

2 se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro 3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL:n 52 §:n mukaisesti

3 se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus

Käsittely Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson esitteli hankkeen lautakunnalle.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

 

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

 

Kunnanhallitus 14.8.2017

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyn jälkeen maanomistajilta, joita nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset koskivat, pyydettiin kommentteja muutoksista 22.6.2017 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään kommenttia.

Esityslistan liitteet:

-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen kaavamuutoskartan, piir. nro 3298

-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin (Kaavoittajan vastineet, jotka kunnanhallitus hyväksyy, merkitään kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteeksi. Niistä voi valittaa vasta valtuuston päätöksenteon jälkeen.  Valtuuston päätös ja kaavoittajan vastineet toimitetaan lausunnon ja muistutuksen antajille valtuustokäsittelyn jälkeen.) 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää että

1 se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

2 se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro 3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL:n 52 §:n mukaisesti

 3 se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 30.10.2017 (§ 190) hyväksynyt kunnan ja Suomen Mielenterveysseura ry:n sekä kunnan ja Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisrannan väliset maankäyttösopimukset ja kiinteistönluovutuksen esisopimukset. Sopimukset on allekirjoitettu 11.12.2017 sekä 5.1.2018.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää MRL:n 52 §:n mukaisesti hyväksyä Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro 3298 mukaisena.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.