Kunnanvaltuusto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kirkkonummen kunnan lausunto kuntarajan siirrosta Siikajärven kylässä

KIRDno-2017-475

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry ja Hotelli Nuuksio ovat tehneet esityksen Siikajärven kylän läntisen osan kuntarajan siirtämisestä Espoon kaupunkiin (liite). Esitys on saapunut Kirkkonummen kuntaan 29.3.2017. Esityksessä on perusteltu kuntajaon muuttamisen tarvetta mm. yhdyskuntarakenteella, alueen liikenneyhteyksillä, palvelujen saatavuudella ja turvallisuudella sekä kaavoitus- ja vesihuollon kehittämisen suunnitelmilla.

Kuntarakennelain 29.12.2009/1698 mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai valtiovarainministeriö. Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnoista tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot valtiovarainministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta eli 29.9.2017 mennessä. Kunnanhallitus pyytää Espoon kaupungilta lausuntoa 30.8.2017 mennessä.

Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta kuntarakennelain 19 §:ssä mainituilla perusteilla.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnanhallitus pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös muut kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet.

 

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely: 

Hans Hedberg ehdotti seuraavaa lisäystä: "kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin". Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin ja Katarina Penkert kannattivat Hedbergin lisäysehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1 pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet ja

2 todeta, että kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Espoon kaupunginvaltuuston antama lausunto on saapunut kuntaan 21.8.2017. Lausunto on liitteenä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 4.9.2017 ja antaa kunnan lausunnon valtiovarainministeriölle. Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi on laatinut lausuntoehdotuksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 hyväksyä liitteenä olevan lausunnon annettavaksi kunnanvaltuustolle

2 ehdottaa, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

 

Käsittely 28.8.2017 kunnanhallitus:  

Matti Kaurila teki seuraavan lisäysehdotuksen päätöskohdaksi 3: Kunnanhallitus pytää kuntatekniikan ja kuntakehityksen tutkimaan Hotelli Nuuksion elinkeinopoliittisen kaavoitusaloitteeseen liittyen voidaanko hotelli- ja majoitustoimintaa kehittää ko. kiinteistön asemakaavoituksella tai muilla toimin.

Pekka M. Sinisalo ja puheenjohtaja Timo Haapaniemi kannattivat lisäysehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotuksen kohdat 1 ja 2 on hyväksytty yksimielisesti, ja että lisäysehdotuksesta äänestetään seuraavasti: lisäystä kannattavat äänestävät JAA ja lisäystä vastustavat äänestävät EI. Lisäystä kannatti (JAA) 5 henkilöä ja lisäystä vastusti (EI) 8 henkilöä. Lisäystä ei hyväksytty äänin 8-5.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 38%

    Matti Kaurila, Pekka Sinisalo, Katarina Penkert, Timo Haapaniemi, Antti Kilappa

  • Ei 8 kpl 62%

    Hans Hedberg, Anna Aintila, Ari Harinen, Antti Salonen, Ulf Kjerin, Pirkko Lehtinen, Emmi Wehka-Aho, Reetta Hyvärinen

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanvaltuusto 4.9.2017

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

 

Käsittely:

Kuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa ja vastasi valtuutettujen kysymyksiin.

Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström teki seuraavan lisäysehdotuksen:

Lisäys kunnan lausuntoon: Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla"

Kim Åströmin lisäysehdotys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1

tehdä kunnanhallituksen ehdottaman lausuntoon seuraavat lisätykset:

Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla".

2

antaa lausunnon, jossa on mukana valtuuston päättämä lisäys valtiovarainministeriölle. Lausunto on pykälän liitteenä.

Valmistelija

Jussi Vaanola, jussi.vaanola@kirkkonummi.fi
Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry ja Hotelli Nuuksio ovat tehneet esityksen Siikajärven kylän läntisen osan kuntarajan siirtämisestä Espoon kaupunkiin. Esitys on saapunut Kirkkonummen kuntaan 29.3.2017. Esityksessä on perusteltu kuntajaon muuttamisen tarvetta mm. yhdyskuntarakenteella, alueen liikenneyhteyksillä, palvelujen saatavuudella ja turvallisuudella sekä kaavoitus- ja vesihuollon kehittämisen suunnitelmilla.

Kuntarakennelain 11 §:n mukaiset Kirkkonummen kunnan ja Espoon kaupungin lausunnot sekä niihin liittyvä taustamateriaali on toimitettu valtiovarainministeriölle 12.9.2017. Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain 14 §:n mukaisesti määrännyt esityksen valmistelevasta käsittelystä. Ministeriö on hankkinut esityksestä kuntarakennelain 14 §:n 2 momentin mukaisesti Maanmittauslaitoksen ja Uudenmaan maistraatin lausunnot.

Kuntarakennelain 14 §:n 3 momentin mukaisesti ministeriö on kehottanut Kirkkonummen kuntaa varaamaan asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä (liite). Huomautus tuli tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus oli julkaistu kunnassa. Asiaa koskeva kuulutus julkaistiin siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan ja kuulutus oli nähtävillä 4.12.2017-3.1.2018 välisenä aikana. Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot antavat kuntarakennelain 14 §:n mukaisesti esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lausuntonsa. Kirkkonummen kunnan lausunto ja tehdyt huomautukset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 31.1.2018 mennessä.

Asiassa saapui yksi huomautus, jonka teki Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry (liite). Huomautuksessa asiaa on käsitelty eri näkökohdista seitsemässä eri luvussa. Huomautuksessa todetaan, että Kirkkonummen kunta olisi esittänyt lausunnossaan virheellisiä tietoja. Huomautuksessa virheelliseksi väitettyjen kunnan lausunnon tietojen osalta Kirkkonummen kunta toteaa seuraavan:

Asiassa saapuneen huomautuksen mukaan Kirkkonummen kunta ei ole perustellut antamaansa lausuntoaan. Kunnan kanta väittämään on se, että perustelut on esitetty tarkasteluun liittyvien eri näkökulmien avulla, jotka on otsikoitu asianmukaisesti.

Huomautuksen mukaan Kirkkonummen kunnan lausunnossa mainitaan virheellisesti, ettei osayleiskaava ole edennyt kaavaluonnoksen päättäjäkäsittelyyn. Kunnan kanta väittämään on se, että tieto osayleiskaavan etenemättömyydestä on ollut ajantasainen kunnan päätöksentekokäsittelyssä ja annettaessa lausunto 12.9.2017 ministeriölle.

Kirkkonummen kunnan lausunnossa todetaan huomautuksen mukaan, että nykyinen tieyhteys Turuntieltä Siikajärven alueelle on yksityistie. Kunnan kanta väittämään on se, että tämä kunnan lausunnossa esitetty toteamus on saapuneen huomautuksen mukaisesti virheellinen ja huomautus tästä on aiheellinen.

Huomautuksen mukaan Kirkkonummen kunnan lausunnon mukainen tieto siitä, että kuntarajan molemmin puolin olisi etupäässä loma-asumisen aluetta, on virheellinen. Kunnan kanta väittämään on se, että kokonaisuutena katsoen kunta on edelleen sitä mieltä, että maankäyttö on etupäässä loma-asumisen aluetta, vaikka Espoon kaupungin puolella vakituisia asuntoja on jonkin verran enemmän.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1

uudistaa asiassa 4.9.2017 lausumansa kuntarakennelain 11 §;n mukaisen lausuntonsa

2

antaa asiassa saapunutta huomautusta koskevana lausuntona yllä kuvatun kantansa

3

antaa kyseiset lausunnot valtiovarainministeriölle

4

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 22.1.2018 käsittely: 

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.  

Timo Haapaniemi ehdotti seuraavaa lisäystä lausuntoon: Kuntaan on saapunut tätä aluetta koskeva kaavoitusaloite joka on osittain elinkeinopoliittinen. Elinkeinopoliittinen osa käsitellään kiireellisenä kunnan toimintamallin mukaisesti. Ratkaisuja arvioidaan kevään 2018 aikana. Lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä: Kuntaan on saapunut tätä aluetta koskeva kaavoitusaloite joka on osittain elinkeinopoliittinen. Elinkeinopoliittinen osa käsitellään kiireellisenä kunnan toimintamallin mukaisesti. Ratkaisuja arvioidaan kevään 2018 aikana.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
  • Jussi Vaanola, jussi.vaanola@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto

1

uudistaa asiassa 4.9.2017 lausumansa kuntarakennelain 11 §;​n mukaisen lausuntonsa kunnanhallituksen 22.1.2018 hyväksymällä lisäyksellä: Kuntaan on saapunut tätä aluetta koskeva kaavoitusaloite joka on osittain elinkeinopoliittinen. Elinkeinopoliittinen osa käsitellään kiireellisenä kunnan toimintamallin mukaisesti. Ratkaisuja arvioidaan kevään 2018 aikana.

2

antaa asiassa saapunutta huomautusta koskevana lausuntona yllä kuvatun kantansa

3

antaa kyseiset lausunnot valtiovarainministeriölle

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana valtuutettu Irja Bergholm teki seuraavanlaisen muutosehdotuksen:

Ehdotan, että Kirkkonummen kunnanvaltuusto puoltaa kuntarajan siirtämistä Siikajärven kylässä Espoon kaupungille.

Muutosehdotus ei saanut kannatusta joten se raukesi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.