Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vuoden 2018 talousarviomuutokset koskien puheterapiapalveluita sekä 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta

KIRDno-2017-484

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi
Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Maakuntahallinnon lainvalmistelussa on lähdetty siitä, että kuntien puheterapiapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Kirkkonummen kunnassa perusturvapalveluiden puheterapiayksikön lisäksi on sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialalla varhaiskasvatuksessa ollut kolmen puheterapeutin ja vastaavien palveluiden ostopalvelumäärärahat. Kunnanjohtaja on tehnyt kaksi viranhaltijapäätöstä 26.2.2018 § 4 ja § 6, joissa yhteensä kolmen puheterapeutin vakanssit siirrettiin varhaiskasvatuksesta perusturvapalveluihin 1.3.2018 alkaen. Vakansseihin liittyvien määrärahojen tilastoinnin oikeellisuuden kannalta esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistystoimen määrärahavaraukset sekä tämän vuoden toteutuneet henkilöstö- ja ostopalvelumenot siirretään perusturvapalveluihin ao. kustannuspaikalle 1.1.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa 152 617 euron talousarviomäärärahansiirtoa suomenkieliseltä ja 47500 euroa ruotsinkieliseltä varhaiskasvatukselta (KP 3611).

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.3.2018, että 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun liittyen sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen määrärahoja lisätään 100 000 € ja 26 000 €. Poiketen tehdystä päätöksestä esitetään, että vastaavilla euromäärillä vähennetään tuloarvioita. Todennäköisesti kokeilun vaikutus näkyy erityisesti maksukertymien vähentymisenä, joita 20 % valtionosuus ei kata. 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1.1

siirtää sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialalta siirretään vuoden 2018 talousarviomäärärahaa 200 117 euroa perusturvapalveluiden toimialalle kattamaan puheterapeuttien siirrosta sekä vastaavien palveluiden ostoista siirtyneet kustannukset

1.2

muuttaa maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun myönnetty 126 000 euron lisämääräraha 126 000 euron tuloarvion vähennykseksi

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää

1

siirtää sivistys-​ ja vapaa-​aikapalveluiden toimialalta siirretään vuoden 2018 talousarviomäärärahaa 200 117 euroa perusturvapalveluiden toimialalle kattamaan puheterapeuttien siirrosta sekä vastaavien palveluiden ostoista siirtyneet kustannukset

2

muuttaa maksuttoman 5-​vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun myönnetty 126 000 euron lisämääräraha 126 000 euron tuloarvion vähennykseksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.