Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

KIRDno-2018-121

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman, -taseen ja -rahoituslaskelman liitteineen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Talousarvion toteutuminen

Koko kunnan toimintatuottojen toteuma oli 53,2 milj. euroa (TA 52,2 milj. euroa), toimintakulujen toteuma oli 250,9 milj. euroa (TA 245,5 milj. euroa). Toimintamenot kasvoivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 5,4 milj. euroa. Toimintakate oli -197,7 milj. euroa (TA -193,3 milj. euroa) eli ylitystä kertyi 2,3 %.

Tilikauden tulos oli 1,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 1,8 milj. euroa (TA 0,6 milj. euroa).

                                                                                                     

Investointien toteutuminen

Muutetun investointiosan menoista toteutui 65 % eli nettomenot olivat 23,7 milj. euroa.

 

Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tuloutetaan aikaisemmin tehdystä poistoerosta poistoerohankkeiden tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä, 19 137 euroa.

C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta siirretään 74 169 euroa Eerikinkartanon maa- ja metsätilan negatiivisen toimintakatteen tasaamiseksi. 

 

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä, 1 792 001,74 euroa, siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

 

Tilintarkastusprosessin vahvistusilmoitus

Tilintarkastusprosessiin liittyvänä käytäntönä kunnanhallitus antaa vahvistusilmoituksen suoritettavaan tilintarkastukseen, jonka kohteena on Kirkkonummen kunnan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä,

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

 

Vahvistuskirjeen voi allekirjoittaa kunnanhallituksen valtuuttamana kunnanjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

hyväksyä kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi

2

saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

3

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan tilintarkastuksen vahvistusilmoituksen

4

valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluontoisia tarkistuksia ja täsmennyksiä tilinpäätökseen.

5

ehdottaa kunnanvaltuustolle tilikauden 1 698 695,36 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

5.1

tuloutetaan aikaisemmin tehdystä poistoerosta poistoerohankkeiden tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä 19 137,38 euroa,

5.2

C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta siirretään 74 169,00 euroa Eerikinkartanon maa- ja metsätilan negatiivisen toimintakatteen tasaamiseksi,

5.3.

tilikauden ylijäämä 1 792 001,74 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

6

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 26.3.2018 käsittely: 

Ulf Kjerin teki seuraavan ehdotuksen: "Ehdotan, ettei C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta siirretä 74 169,00 euroa Eerikinkartanon maa- ja metsätilan negatiivisen toimintakatteen tasaamiseksi, koska rahastolla on myöskin toinen tehtävä eli opintotukien ja kultturituavustusten jakaminen. Kunta on pitänyt rahaston merkittävän kiinteistön Navalan kartanon tyhjillään sisäilmaongelmien takia ja vuokratulot ovat jääneet saamatta, mutta siitä on kuitenkin koitunut ylläpitokuluja". Pekka M. Sinisalo, Anna Aintila ja Hans Hedberg kannattivat ehdotusta. Sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Kjerinin muutosehdotus on EI. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 7-3. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 54%

    Pirkko Lehtinen, Timo Haapaniemi, Antti Salonen, Ari Harinen, Hanna Haikonen, Antti Kilappa, Katarina Helander

  • Ei 4 kpl 31%

    Hans Hedberg, Anna Aintila, Ulf Kjerin, Pekka Sinisalo

  • Tyhjä 2 kpl 15%

    Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 3.5.2018 § 29

Kunnanhallitus on allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antanut sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi.

Kuntalain § 125 mukaan tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen jossa annetaan selostus tarkastuksen tuloksesta. Kertomuksessa todetaan voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaan tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 

 

Tarkastuslautakunnan ehdotus 3.5.2018 § 29:

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle sekä ottaa kantaa siihen voidaanko:                     

a) vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko

b) vastuuvapaus myöntää kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

 

Tarkastuslautakunnan päätös 3.5.2018 § 29:

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle sekä ehdottaa että:

a) vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään

b) vastuuvapaus myönnetään kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

 

Kunnanvaltuusto 28.5.2018:

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1

merkitä tilintarkastuskertomuksen 2017 tiedokseen

2

hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen

3

myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

 

Käsittely 28.5.2018:

Talousjohtaja Juha Hörkkö esitteli tilinpäätöksen.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.