Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Veikkolan meluesteen rakentaminen

KIRDno-2018-624

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Aiesopimus käsittää hankkeen, jossa parannetaan Vt1:n melusuojausta Veikkolan kohdalla. Tämän aiesopimuksen mukainen melusuojauksen parannushanke on pituudeltaan n. 2,5 km. Hanke sisältää meluesteiden rakentamisen sekä mahdolliset muutokset liittyviin katuihin ja kevyen liikenteen järjestelyihin. Hankkeen laajuus perustuu 1.12.2015 hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Valtatie sekä muut katu- ja tiejärjestelyt säilyvät ennallaan. Valtatie kulkee Veikkolan taajaman kohdalla Perälänjärven ja Lamminjärven välissä, joiden rannoilla on paljon asutusta. Liikenne on valtatien rakentamisen jälkeen moninkertaistunut, kuten myös taajaman asukasmääräkin. Vuoden 2010 KVL oli 34700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä vielä 60 %. Valtatien melualueella asuu ennustevuonna noin 450 asukasta. Nykyiset meluntorjuntatoimet koostuvat Lamminpääntien kohdalla olevista meluvalleista ja rakenteilla olevasta meluvallista lähellä Veikkolan liittymää. 

Hyväksytyn tiesuunnitelman lähtökohtana on käytetty suunnitelmaa ”Turunväylän (V1) varustaminen meluesteillä, Veikkolan kohta, Kirkkonummi, Tiesuunnitelma, Uudenmaan tiepiiri 1999” sekä ”Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 – 2012, Tiehallinto, 2008. Hankkeen pohjoispuolelle on alustavasti suunniteltu Espoo – Lohja rautatievaraus. Hankkeen rakennussuunnitelma on tarkoitus käynnistää kesällä 2018.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 8.000.000 €. Kustannusarvio perustuu vuonna 2018 laadittuun hankkeen tiesuunnitelman tarkennukseen, jolloin maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin helmikuunlukema oli 113,2 (MAKU 2010=100). Vaiheen 1 kustannusarvio on 4.000.000 €. Kustannukset jaetaan siten, että Liikenneviraston osuus on 75 % ja Kirkkonummen kunnan 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Liikenneviraston esitys on, että investointi toteutetaan kahdessa vaiheessa ja että ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan kunnan ja Liikenneviraston kesken tasan 50/50. Liikennevirasto rakentaa hankkeen 2. vaiheen kustannuksellaan, kunnan osuuden ollessa 0 %. Rakennusvaihe 2 toteutetaan myöhemmin yhdessä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Liite:
- sopimus

Oheismateriaali:
- opaskarttaote toiminta-alueesta

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta.

2.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.

3.
hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää


1.
esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta.


2.
esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.


3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 7.5.2018 käsittely: 

Ari Harinen ehdotti asian palauttamista valmisteluun seuraavasti: "Palautuksen aikana tutkitaan mahdollisuus tiivistää ja lisätä asukasmäärää alueella ennen lopullisen päätöksen tekoa ja tutkitaan rakennuslupa; riittääkö metrin korkuinen aita, jos rakennusmäärää ei olennaisesti lisätä". Hans Hedberg ja Ulf Kjerin kannattivat Harisen palautusehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei kuitenkaan hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: jatkokäsittely on JAA ja palautusehdotus on EI. Äänet menivät tasan 6-6 ja yksi tyhjä, joten asia ratkesi puheenjohtajan äänellä (EI). Asia päätettiin palauttaa valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi seuraavasti: Palautuksen aikana tutkitaan mahdollisuus tiivistää ja lisätä asukasmäärää alueella ennen lopullisen päätöksen tekoa ja tutkitaan rakennuslupa; riittääkö metrin korkuinen aita, jos rakennusmäärää ei olennaisesti lisätä.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 46%

    Katarina Helander, Antti Salonen, Matti Kaurila, Vesa-Pekka Sainio, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi

  • Ei 6 kpl 46%

    Antti Kilappa, Ari Harinen, Hans Hedberg, Ulf Kjerin, Rita Holopainen, Timo Haapaniemi

  • Tyhjä 1 kpl 8%

    Pirkko Lehtinen

Valmistelija

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 7.5.2018 palauttaa asian valmisteltavaksi seuraavasti: Palautuksen aikana tutkitaan mahdollisuus tiivistää ja lisätä asukasmäärää alueella ennen lopullisen päätöksen tekoa ja tutkitaan rakennuslupa;​ riittääkö metrin korkuinen aita,​ jos rakennusmäärää ei olennaisesti lisätä.

Palautuksen aikana sopimuksen kirjausta meluesteen 2. vaiheen toteuttamisesta on tarkennettu.

Melukaide on tavallisesti betoninen rakenne, joka toimii samalla meluesteenä ja tiekaiteena. Kaide sijoitetaan ajoradan viereen, koska melueste suojaa parhaiten sen ollessa mahdollisimman lähellä melun lähdettä. Melukaiteen korkeus on yleensä 1,0-1,2 metriä tien reunan tasosta. Se voidaan kuitenkin rakentaa jopa 1,6 metrin korkuisena. Tässä kohteessa yleissuunnitelun yhteydessä on päädytty 1,5 m korkeaan melukaiteeseen halutun melusuojauksen saavuttamiseksi.

Kaavoitusyksikön selvitys mahdollisuudesta lisätä asukasmäärää alueella on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1.
esittää kunnanvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta.

2.
esittää kunnanvaltuustolle,​ että hankkeelle varataan vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1
valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta.

2
hankkeelle varataan vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.