Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 6/2018: Kirkkonummen kunnan työntekijöille tasapuolinen kohtelu virkavapausanomuksiin

KIRDno-2018-438

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Bodil Lindholm jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen kunta tulee laatia yhtenäiset linjaukset/säännöt virkavapausanomuksiin.

Virka- ja työvapaat ovat harkinnanvaraisesti myönnettäviä ja päätösvalta on tällä hetkellä lähiesimiehellä. Käytäntö on liian kirjava eikä kohtele työntekijöitä tasapuolisesti.

Aloitteella tavoitellaan nykyistä tasapuolisempaa kohtelua kunnan työntekijöille.

Kirkkonummen kunnan tulee laatia yhdenmukaiset käytännöt asiassa ja tiedottaa viranhaltijoita/työntekijöitä niistä.

KVtes V luku 12 § 3 ohjeet: Kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen osalta. Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämisen perusteista, palkallisuudesta jne. ja tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille/työntekijöille. Kunta ei ole velvollinen myöntämään virkavapautta.

Kirkkonummella 5.3.2018

Bodil Lindholm"

Aloitteen olivat Bodil Lindholmin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Rita Holopainen, Tony Björk, Hans Hedberg, Patrik Lundell, Linda Basilier, Jerri Kämpe-Hellenius, Fredrik Pelin, Miikka Engström, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Pekka Oksanen, Pekka Rehn, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen, Outi Saloranta-Eriksson, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Veikko Vanhamäki, Anni-Mari Syväniemi, Jarmo Uimonen, Kim Åström, Noora Piili, Katarina Helander, Petri Ronkainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen ja Elina Utriainen.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

KVTES:n 5 luvun 12§ 3 momentissa todetaan, että harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka- ja työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään.

Harkinnanvaraisen virka-/ työloman myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana. KVTES:ssä todetaan myös, että kunnissa olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka-/ työvapaan myöntämisen perusteista ja tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille/ työntekijöille. 

Henkilöstöjaosto on 12.10.2016 (§42) päättänyt harkinnanvaraisten virkavapauksien ja työlomien myöntämisen periaatteista, koska käytännöt olivat aiemmin vaihdelleet eri toimialojen osalta.

Henkilöstöjaoston päätöksen mukaisesti Kirkkonummen kunnassa vakituisessa palvelusuhteessa oleville voidaan myöntää harkinnanvaraista, pitkää, yli kuukauden virkavapaata tai työlomaa pääsääntöisesti korkeintaan vuosi.

Henkilöstöjaoston päätöksestä on tiedotettu intranetissä ja tieto perusteista on HR-käsikirjassa. Kunnan hallintosäännössä on linjattu, että harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista päättää esimies henkilöstöjaoston linjausten mukaisesti.

Henkilöstöyksikön saamien tietojen perusteella harkinnanvaraista virkavapautta-/työlomaa on henkilöstöjaoston 12.10.2016 päätöksen jälkeen haettu muutamia kymmeniä. Pääosin virkavapaus-/ työloma on myönnetty haetun mukaisesti. Henkilöstöyksikön tiedossa on vain muutama hylätty anomus, joita on perusteltu KVTES:n mukaisesti tarkoituksenmukaisuusnäkökohdilla.

Saadun palautteen perusteella henkilöstöjaoston 12.10.2016 tekemä päätös harkinnanvaraisten virka-/työlomien myöntämisestä ja niiden periaatteista vaikuttaa toimivalta Kirkkonummen kunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

esittää kunnanhallitukselle, että tämä päätös annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen 6/2018 ja että kunnanhallitus pitää vastausta riittävänä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi Henkilöstöjaosto päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

 

Käsittely 28.5.2018:

Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos oli läsnä vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.