Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Vastaus valtuustoaloitteeseen 8/2017: Turunväylän Veikkolan kohdan melusuojauksen toteutuksen vauhdittaminen

KIRDno-2017-441

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Susan Honka, Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina valtuuston kokouksessa 19.6.2017 seuraavan aloitteen:

"Turunväylän (Tarvontietä) on aikoinaan -60 ja -70 luvuilla rakennettu sen aikaista Veikkolan asutusta halkoen. Veikkolaan suunnitellun meluesteen kohdalle on rakennuskaava tullut ensimmäisen kerran voimaan vuonna 1967.

Vuosikymmenten kuluessa on Turunväylän liikennemäärät moninkertaistuneet erityisesti kun Helsingin ja Turun koko välille valmistui moottoritie. Liikennemäärien kasvun myötä on myös liikenteen aiheuttama melu kasvanut sietämättömäksi ja häiritsevän melun vaikutusalue on levinnyt yhä laajemmalle alueelle ja sen vaikutuspiirissä on satoja talouksia.

Turunväylän melusuojauksen toteutus on odottanut alueen kaavojen päivittämistä ja lainvoimaista (tiesuunnitelmaa) melusuojaussuunnitelmaa. Asemakaavat ovat nyt kunnossa ja melusuojauksen suunnitelmat ovat saaneet lainvoiman 18.2.2016. Alkuperäisen Veikkona rakennuskaavan päivitykset mahdollistavat nyt merkittävän määrän uusia asuintaloja melusuojauksen toteutuksen jälkeen. Turunväylän melusuojauksen toteutus edellyttää nyt valtionvallan rakentamispäätöstä ja rahoitusta. Kunta on jo sitoutunut 25 % osuudella hankkeen toteutukseen.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut edellytämme kunnalta aktiivisempaa otetta ja suurempaa varautumista hankkeen toteutuksen vauhdittamiseksi. Edellytämme, että vastauksena valtuustoaloitteeseen on esitetty ne toimenpiteet, jolla hanketta on vauhditettu ja kuinka vuoden 2018 talousarviossa ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen toteutukseen."

Aloitteen olivat Susan Hongan, Mikko Karan, Matti Kaurilan ja Ulla Seppälän lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Raija Vahasalo, Kati Kettunen,  ? Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Veikko Vanhamäki, Pekka Oksanen, Erkki Majanen, Outi Saloranta-Eriksson, Anders Adlercreutz, Hans Hedberg, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Tony Björk, Miikka Engström, Patrik Lundell, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Anna Kylmänen, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho, Reetta Hyvärinen, Minna Hakapää, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen,  Johanna Fleming, Petri Ronkainen ja Katarina Penkert.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunta on neuvotellut Liikenneviraston kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan parannetaan Vt1:n melusuojausta Veikkolan kohdalla. Tämän aiesopimuksen mukainen melusuojauksen parannushanke on pituudeltaan n. 2,5 km. Hanke sisältää meluesteiden rakentamisen sekä mahdolliset muutokset liittyviin katuihin ja kevyen liikenteen järjestelyihin. Hankkeen laajuus perustuu 1.12.2015 hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Valtatie sekä muut katu- ja tiejärjestelyt säilyvät ennallaan. Valtatie kulkee Veikkolan taajaman kohdalla Perälänjärven ja Lamminjärven välissä, joiden rannoilla on paljon asutusta. Liikenne on valtatien rakentamisen jälkeen moninkertaistunut, kuten myös taajaman asukasmääräkin. Vuoden 2010 KVL oli 34700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä vielä 60 %. Valtatien melualueella asuu ennustevuonna noin 450 asukasta. Nykyiset meluntorjuntatoimet koostuvat Lamminpääntien kohdalla olevista meluvalleista ja rakenteilla olevasta meluvallista lähellä Veikkolan liittymää. 

Hyväksytyn tiesuunnitelman lähtökohtana on käytetty suunnitelmaa ”Turunväylän (V1) varustaminen meluesteillä, Veikkolan kohta, Kirkkonummi, Tiesuunnitelma, Uudenmaan tiepiiri 1999” sekä ”Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 – 2012, Tiehallinto, 2008. Hankkeen pohjoispuolelle on alustavasti suunniteltu Espoo – Lohja rautatievaraus. Hankkeen rakennussuunnitelma on tarkoitus käynnistää kesällä 2018.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 8.000.000 €. Kustannusarvio perustuu vuonna 2018 laadittuun hankkeen tiesuunnitelman tarkennukseen, jolloin maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin helmikuunlukema oli 113,2 (MAKU 2010=100). Vaiheen 1 kustannusarvio on 4.000.000 €. Kustannukset jaetaan siten, että Liikenneviraston osuus on 75 % ja Kirkkonummen kunnan 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Liikenneviraston esitys on, että investointi toteutetaan kahdessa vaiheessa ja että ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan kunnan ja Liikenneviraston kesken tasan 50/50. Liikennevirasto rakentaa hankkeen 2. vaiheen kustannuksellaan, kunnan osuuden ollessa 0 %. Rakennusvaihe 2 toteutetaan myöhemmin, toteutusaikataukusta sovitaan kun Turunväylän viereisen Länsiradan vireillä oleva yleissuunnittelu on valmistunut.

Kuntatekniikan lautakunta on päättänyt kokouksessaan 19.4.2018 § 50 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta ja esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €. Kunnanhallitus on käsitellyt sopimusta kokouksissaan 7.5.2018 ja 21.5.2018.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.