Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2017: Veikkolan Kalljärven radikaalihoito

KIRDno-2018-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Soini, ympäristöpäällikkö, sari.soini@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuutetut Marjokaisa Piironen, Outi Saloranta-Eriksson ja Emmi Wehka-aho jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina valtuuston kokouksessa 29.5.2017 seuraavan aloitteen:

"KIRVES ry:n kuntalaisaloite 11 vuotta sitten (2006) ehdotti Veikkolan Kalljärven radikaalihoitoa. Aloitteen ansiosta kunta teetti Kalljärven kunnostussuunnitelman, joka valmistui vuonna 2010.  Suunnitelman mukaan lähinnä vain jatkettaisiin entiseen tapaan tehokalastusta. 

Kunnan jätevedet laskettiin 1960-1970-luvulla pienpudistamon kautta Kalljärveen, ja jätevesistä peräisin olevia ravinteita varastoitui järven pohjalle. Ravinnevarastot ja alusveden alhainen happipitoisuus aiheuttavat edelleen voimakkaan sisäisen kuormituksen. KIRVES ja vesialueen omistajat ovat antaneet Kalljärvelle ensiapua hoitokalastamalla sitä jo kahdenkymmenen (20) vuoden ajan yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. On osoittautunut, että nykyisillä hoitotoimenpiteillä Kalljärven surkeaan tilaan ei pystytä vaikuttamaan.  

Kalljärven pelastamiseksi tarvitaan radikaali kunnostussuunnitelma ja sen pikainen toteuttaminen.  Yhtenä vaihtoehtona tulee tutkia kemikaalikäsittelyn sopivuutta Kalljärveen. Suomessa on viitisenkymmentä järveä kunnostettu kemiallisesti vuosien varrella eli tutkimustietoa tästäkin on saatavissa. Rymättylän Kirkkojärvi oli niistä ensimmäinen vuonna 2002.  

Radikaalikunnostuksen lisäksi järven ulkoinen kuormitus pitää saada kuriin. Kunnan vesilaitoksen tulee lisätä valvontaa ja tarvittaessa ottaa käyttöön pakkokeinoja niin, että vesistöjen valuma-alueilla asuvat liittyvat kunnallistekniikkaan. Myöskään haja-asutuksen kuormitus ei ilman valvontaa vähene toivotulla tavalla. Kalljärven rantojen ja siihen laskevien ojien ja purojen suojavyöhykkeiden leveyttä pitää reilusti lisätä. 

Koko Uudenmaan alueella on kolme järveä, joiden tila on surkea. Kalljärvi on yksi näistä. Luonnonläheinen Kirkkonummi on nyt ollut hoitamatta keskeisellä sijainnilla olevan järven tilaa vuosikymmeniä. Samalla kuitenkin kunta kaavoittaa uuden asuinalueen ja uimarannan samaisen järven rannalle. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että: 

1. Kirkkonummi yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja vesialueiden omistajien kanssa selvittää pikaisesti mahdollisuudet ja kustannusvaikutukset edellä kuvattuihin toimenpiteisiin ja  

2. Valmistelee suunnitelman Kalljärven kunnostamiseksi rakennus- ja ympäristölautakunnan päätettäväksi 31.5.2018 mennessä. "

Aloitteen olivat Marjokaisa Piirosen, Outi Saloranta-Erikssonin ja Emmi Wehka-ahon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Antti Kilappa, Jens Sørensen, Kati Kettunen, Patrik Lundell, Anders Adlercreutz, Stefan Gustafsson, Pekka M. Sinisalo, Anna Aintila, Sanna Hartikainen, Marjut Frantsi-Lankia, Pekka Jäppinen, Kaj Nurmi, Pirkko Lehtinen, Tero Kovala, Maija Lounamaa, Ulf Kjerin, Ralf Grönberg ja Matti Kaurila.

Ehdotus

Esittelijä

Sari Soini, ympäristöpäällikkö, sari.soini@kirkkonummi.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää:

1

antaa liitteen mukaisen selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen

2

lähettää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

antaa kunnanvaltuustolle liitteenä olevan rakennus- ja ympäristölautakunnan vastauksen ja

2

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto pitää rakennus- ja ympäristölautakunnan vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

 

Käsittely 28.5.2018:

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n edustaja Jaana Pönni oli kokouksessa tämän pykälän aikana vastaamassa valtuutettujen esittämiin kysymyksiin.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.