Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2018: Aloite Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen ja käyttöönottaminen Kirkkonummen kunnassa

KIRDno-2018-436

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Pekka M. Sinisalo jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:

"Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa on sitoumus tasa-arvon toteuttamiseksi kunnassa. Allekirjoittamalla peruskirjan kunta vahvistaa sitoutumistaan tasa-arvon edistämiseen tasa-arvonlainsäädäntömme mukaisesti. Peruskirja on laadittu yhteistyössä Euroopan kuntajärjestöjen kanssa. Suomen Kuntaliitto suosittelee kunnille ja maakunnille sen hyväksymistä. Uudenmaan Liitto on hyväksynyt peruskirjan.

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja kattaa kunnan

  • poliittisen roolin ja demokraattisen vastuun
  • palvelujen tarjoan roolin
  • työnantajaroolin
  • roolin kestävän kehityksen edistäjänä
  • roolin sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisijänä

Kunnan palvelut vaikuttavat suoraan asukkaiden tasa-arvon ja hyvinvoinnin toteutumiseen, ja sen vuoksi eri-ikäisten naisten ja miesten tarpeet on otettava huomioon palveluja koskevissa päätöksissä. Peruskirja antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten naisten ja miesten välistä tasa-arvoa voidaan edistää käytännössä esimerkiksi asumisen, terveyden, sosiaalipalveluiden, vapaa-ajan, liikenteen ja julkisten hankintojen näkökulmasta.

Peruskirjan allekirjoittamisen myötä kunta sitoutuu laatimaan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman, jossa tulee esittää tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit peruskirjan tavoitteiden toteuttamiseksi.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kunta

  • hyväksyisi Eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan,
  • tekisi sen mukaisesti päätöksen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja
  • kirjaisi suunnitelmaan selkeät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä määrittelyt tavoitteiden arvioinnista ja seurannasta sekä vastuutahoista.

Maaliskuun 5. päivänä 2018

Pekka M. Sinisalo"

Aloitteen olivat Pekka M. Sinisalon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Bodil Lindholm ja Linda Basilier.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2006.Tämän jälkeen asiaan palattiin syksyllä 2016, jolloin laadittiin ja hyväksyttiin Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (hyväksytty henkilöstöjaostossa 12.10.2016). Samalla sovittiin, että suunnitelma päivitetään vuosittain. Päivitys on tehty viimeksi syksyllä 2017 (hyväksytty henkilöstöjaostossa 15.11.2017) ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tulee seuraavan kerran henkilöstöjaoston käsittelyyn syksyllä 2018 palkkakartoituksen kera.

Koska Kirkkonummen kunnassa on käytössä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kattaa se sukupuolten tasa-arvon lisäksi myös yhdenvertaisuusnäkökulman ja syrjinnän kiellon. Suunnitelma on tehty henkilöstöpolitiikan näkökulmasta.

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyjä sitoutuu laatimaan toimintasuunnitelman tai täydentämään sitä peruskirjan pohjalta kahden vuoden kuluessa. Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on jo nyt vuosittainen toimintasuunnitelmaosio.

Syksyllä 2018 Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettäessä voidaan suunnitelmaa laajentaa työnantajaroolia laajemmaksi suunnitelmaksi, jolloin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan vaatimukset täyttyvät.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

1 esittää kunnanhallitukselle eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymistä.

2 esittää, että Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä lisätään eurooppalaisen tasa-arvon perusteiden mukaiset vaatimukset kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

3 esittää kunnanhallitukselle, että tämä päätös annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen 4/2018 ja että kunnanhallitus pitää vastausta riittävänä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi Henkilöstöjaosto päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.