Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan suunnitteluohje vuosille 2019 - 2021

KIRDno-2017-484

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi
Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-21 taloussuunnitelman valmistelu käynnistetään edellisen vuoden tapaan suunnitteluohjeella. Sen mukaan toimielinten talousarvioesitykset on laadittava seuraavien reunaehtojen mukaisesti eli niiden on pohjauduttava:

 • Kuntastrategiaan ja sitä toteuttaviin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmiin
 • Väestösuunnitteeseen (6/2018)
 • Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2017 ja ennusteet vuosille 2018 - 2021
 • Kuluttajahintaindeksi +1,4 % toteumatilanteeseen 6/2018 nähden (sovelletaan muihin kuin palkkamenoihin)
 • Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +3,0% 2019 (kunta-alan sopimus 1.2.2018 – 31.3.2020)
 • Sisäiset palvelut tilausvolyymimuutosten ja edellä mainittujen indeksimuutosten mukaisesti
 • HSL liikelaitos ja HUS kuntayhtymä, jotka ovat erikseen sitovia määrärahoja, varataan määräraha ko. sidosryhmiltä saadun kustannusarvion mukaisena
  Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden ei saa ylittää   verorahoituksen kasvuarvioprosenttia.
  Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.
  Talousarvion laadinnan aikataulu:
 • Kunnanvaltuuston lähetekeskustelu 28.5.2018
 • Toimielinten ehdotukset 5.10.2018 mennessä
 • Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 5.11.2018
 • Valtuusto, veroprosentit 12.11.2018
 • Kunnanhallitus 26.11.2018

Valtuuston talousarviokäsittely 15.12.2018

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

antaa toimialoille ja tytäryhteisöille edellä selostusosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 laatimista varten

2

esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018 

3

tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 21.5.2018:

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen pohjaehdotukseen:  kohtaan 2 lisätään lause ......ja joulukuun valtuuston kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta. Tällöin päätösehdotus kokonaisuudessaan on seuraava: 

Kunnanhallitus päättää

1

antaa toimialoille ja tytäryhteisöille edellä selostusosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 laatimista varten

2

esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018 ja joulukuun valtuuston kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta 

3

tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Hanna Haikonen teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Lisätään talousarvioon 2016 ja 2017 toteumat taustatiedoksi ja seurannan kannalta helpommin käytettäväksi käsittelyssä". Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Muutetun ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että lisätään talousarvioon 2016 ja 2017 toteumat taustatiedoksi ja seurannan kannalta helpommin käytettäväksi käsittelyssä.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018 ja joulukuun valtuuston kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta.

 

Käsittely 28.5.2018:

Ryhmäpuheenvuorot pidettiin valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä seuraavasti:

- KOK / Erkki Majanen

- RKP / KD / Tony Björk

Vihr / Outi Saloranta-Eriksson

SDP / Markus Myllyniemi

PS / Riikka Purra

Keskusta / Marjut Frantsi-Lankia

Siniset / Pekka M. Sinisalo

 

Valtuutetut Minna Hakapää ja Anni-Mari Syväniemi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.