Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Siirtokelpoisten koulurakennusten määrärahojen hyväksyminen

KIRDno-2018-767

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto 3.5.2018 § 37 "Hankintapäätös, Nissnikun koulun siirtokelpoinen koulu":

KIRDno-2018-535
Valmistelija: Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Taustaa

Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon jaosto päätti kokouksessaan 8.2.2018 §15 käynnistää Gesterbyn, Nissnikun ja Kirkkoharjun koulujen väistötilojen hankinnan. Väistötilat päätettiin toteuttaa siirtokelpoisilla rakennuksilla, jotka tullaan sijoittamaan koulujen tontille. Hankinta toteutetaan siten että kunta toimii tiloissa vuokralaisena.

Kunnan toimitilapalvelut on pyytänyt tarjoukset erillisllä tarjouspyynnöillä eri kouluille. Nissnikun koululle on pyydetty 240 oppilaan siirtokelpoisesta koulurakennuksesta.

Hankintamenettely

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinnan ennakoitu arvo ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Hankintailmoitus ja sen liittenä oleva tarjouspyyntö on jätetty julkaistavaksi HILMA-palvelussa ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa 13.3.2018.

Tarjoukset tuli jättää 26.4.2018 klo 12:00 mennessä.

Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudelllinen edullisuus, halvin hinta.

Saadut tarjoukset

Täydennetään ennen kokousta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 6).

Määräaikaan mennessä 26.4.2018 klo 12:00 saatiin tarjoukset kolmelta palvelun tuottajalta:

  • Parmaco Oy      (vertailuhinta 345 613 €)
  • Elementit-E Oy  (vertailuhinta 374 500 €)
  • M-Partners Oy   (vertailuhinta 372 649 €)

Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä

Hankintapäätös

Kunnanhallituksen myöntämän hankintavaltuuden mukaan EU-kynnysarvon ylittävissä palveluhankinnoissa hankintapäätöksen tekee palvelutuotannon jaosto sen hyväksymän käyttösuunnitelman ja talousarvion määrärahojen puitteissa.


Liite:
- tarjousten vertailutaulukko (tuodaan kokoukseen)

Ehdotus

Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
valita halvimman vertailuhinnan tarjonneen Parmaco Oy:n ehdolla

2.
, että hankinta ei ole kuntaa sitova ennen kuin päätös on lainvoimainen ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankinnasta aiheutuvat vuokrakustannukset. Sopimus voidaan allekirjoittaa kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

______

Palvelutuotannon jaosto 3.5.2018 § 38 "Hankintapäätös, Kirkkoharjun koulun siirtokelpoinen koulu":

KIRDno-2018-534
Valmistelija: Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Taustaa

Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon jaosto päätti kokouksessaan 8.2.2018 §15 käynnistää Gesterbyn, Nissnikun ja Kirkkoharjun koulujen väistötilojen hankinnan. Väistötilat päätettiin toteuttaa siirtokelpoisilla rakennuksilla, jotka tullaan sijoittamaan koulujen tontille. Hankinta toteutetaan siten että kunta toimii tiloissa vuokralaisena.

Kunnan toimitilapalvelut on pyytänyt tarjoukset erillisllä tarjouspyynnöillä eri kouluille. Kirkkoharjun koululle on pyydetty tarjous 240 oppilaan siirtokelpoisesta koulurakennuksesta sekä kahden samanlaisen rakennuksen optiot.

Hankintamenettely

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinnan ennakoitu arvo ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Hankintailmoitus ja sen liittenä oleva tarjouspyyntö on jätetty julkaistavaksi HILMA-palvelussa ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa 13.3.2018.

Tarjoukset tuli jättää 26.4.2018 klo 12:00 mennessä.

Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudelllinen edullisuus, halvin hinta.

Saadut tarjoukset

Täydennetään ennen kokousta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 6).

Määräaikaan mennessä 26.4.2018 12:00 saatiin tarjoukset kolmelta palvelun tuottajalta. M-Partners Oy:n tarjous hylättiin hankintayksikön pyytämän lisäselvityksen jälkeen, koska tarjoushintaa ei oltu ilmoitettu tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset saatiin seuraavilta toimittajilta:

  • Parmaco Oy      (vertailuhinta 1 070 388 €)
  • Elementit-E Oy  (vertailuhinta 1 128 000 €)

Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Hankintapäätös

Kunnanhallituksen myöntämän hankintavaltuuden mukaan EU-kynnysarvon ylittävissä palveluhankinnoissa hankintapäätöksen tekee palvelutuotannon jaosto sen hyväksymän käyttösuunnitelman ja talousarvion määrärahojen puitteissa.


Liite:
- tarjousten vertailutaulukko (tuodaan kokoukseen)

Ehdotus

Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
valita halvimman vertailuhinnan tarjonneen Parmaco Oy:n ehdolla

2.
, että hankinta ei ole kuntaa sitova ennen kuin päätös on lainvoimainen ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankinnasta aiheutuvat vuokrakustannukset. Sopimus voidaan allekirjoittaa kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.

3.
todeta että kahden tarjouspyynnön mukaisen optiorakennuksen käytöstä päätetään erikseen

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

_____

 

Kuntatekniikan lautakunta 17.5.2018:

Palvelutuotannan jaosto on päättänyt hankkia Gesterbyn, Nissnikun ja Kirkkoharjun kouluille väistötiloja. Väistötilojen vuokrakustannukset ovat liittenä. Kirkkoharjun koulun osalta on mahdollista käyttää kahden lisärakennuksen hankintaan optiota, jonka käytöstä palvelutuotannon jaosto päättää erikseen. Väistötilojen vuokrakustannukseen on varauduttava vuosien 2019-2023 talousarvioissa. Lisäksi vuonna 2019 on varauduttava väistötilojen kalustamiseen tarvittavaan investointimäärärahaan.

Liite:
- siirtokelpoisten rakennusten kokonaiskustannukset

Ehdotus:

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy väistötilojen vuokrakustannukset liitteen mukaisesti.

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus 21.5.2018:

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy väistötilojen vuokrakustannukset liitteen mukaisesti.

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy väistötilojen vuokrakustannukset liitteen mukaisesti.

 

Käsittely 28.5.2018:

Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström teki seuraavan muutosehdotuksen:

Valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset vuosittaiset kokonaiskustannukset optioineen lisämäärärahana väistötilojen vuokrakustannuksiin ja muihin sisäilmaa parantaviin toimiin.

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Kim Åström oli tehnyt muutosehdotuksen jota oli kannatettu. Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi että muutosehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kim Åströmin muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Kim Åströmin muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 26 JAA -ääntä, 22 EI -ääntä, yksi poissa. Sähköinen äänestysjärjestelmään ei tallentunut Erkki Majasen EI -ääni eikä Hans Hedbergin JAA -ääni, joten ne lisätään äänestykseen manuaalisesti. Äänestystulos on siten: 27 JAA -ääntä (Anders Adlercreutz, Anna Aintila, Linda Basilier, Miika Engström, Johanna Fleming, Marjut Frantsi-Lankia, Hans Hedberg, Antti Kilappa, Ulf Kjerin, Pirkko Lehtinen, Bodil Lindholm, Patrik Lundell, Markus Myllyniemi, Kim Männikkö, Pekka Oksanen, Maarit Orko, Noora Piili, Antti Salonen, Tero Suominen, Jukka Tammi, Elina Utriainen, Emmi Wehka-aho, Eja Björkqvist, Anna-Mari Toikka, Fredrik Pelin, Miisa Jeremejew ja Pekka Jäppinen), 23 EI -ääntä (Piia Aallonharja, Tony Björk, Anneli Granström, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Minna Hakapää, Katarina Helander, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Carl-Johan Kajanti, Mikko Kara, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Erkki Majanen, Riikka Purra, Pekka Rehn, Outi Saloranta-Eriksson, Ulla Seppälä, Pekka M. Sinisalo, Ann-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Kim Åström ja Susan Honka), yksi poissa (Irja Bergholm).

Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

Toimitilapäällikkö Jarno Köykkä oli kokouksessa läsnä vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.