Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin nykytila

KIRDno-2017-1167

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Anu Karkinen, tiedottamaan kunnan lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin nykytilasta ja sisällöstä,

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta kehottaa niitä henkilöitä jotka eivät ole täyttäneet pakollista sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuttaan – varsinkin johtavia viranhaltijoita -  huolehtimaan sen täyttämisestä välittömästi.

Tarkastuslautakunta evästää edelleen, että tiedot kerätään suostumuksen perusteella kaikilta valtuutetuilta ja varavaltuutetuilta ja johtavilta viranhaltijoilta. Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on uudessa kuntalaissa säädetty täysin uusi tehtävä, eli kuntalain 84 §:ssä mainittujen sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vienti valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuudet tulee ilmoittaa kuntalain mukaisesti ensimmäisen kerran seuraavien kuntavaalien jälkeen vuonna 2017. Sidonnaisuusrekisteri julkistetaan kunnan tietoverkossa.

Lähtökohtaisesti jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja sen oikeellisuudesta, mutta tarkastuslautakunnalla olisi valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuudet ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestä ja vaalikelpoisuusesteistä asioista päätettäessä. 

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 109 § mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuudet tiedoksi kunnanvaltuustolle kerran vuodessa.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen

1

tarkastuslautakunnan ilmoituksen sidonnaisuusilmoitusten tämän hetkisestä tilanteesta ja 

2

että tarkastuslautakunta ilmoittaa kunnanvaltuustolle, että tarkastuslautakunta kehottaa niitä henkilöitä jotka eivät ole täyttäneet lakisääteistä sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuttaan, huolehtimaan sen täyttämisestä välittömästi

3

että tarkastuslautakunta kehottaa kaikkia ei-lakisääteisen ilmoitusvelvoitteen piirissä olevia valtuutettuja, varavaltuutettuja sekä johtavia viranhaltijoita ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan vaapaaehtoiseen sidonnaisuusrekisteriin.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.