Kunnanvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Valtuustoaloite nro 1/2019 - aloite osallistuvan budjetoinnin käyttöön ottamisesta kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien ja kunnan toiminnan avoimuuden lisäämiseksi (lisäpykälä)

KIRDno-2019-141

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä kunnanvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 seuraavan aloitteen:

"Valtuuston hyväksymässä Kirkkonummen kuntastrategiassa vuosille 2018-2021 luvataan lisätä kuntalaisten osallistumsimahdollisuuksia. Strategiassa Kirkkonummen arvoksi on valittu avoimuus. Perustehtäväksi määritellään ”Hyvinvointia kirkkonummelaisille –yhdessä, tillsammans!”

Kuntalaki edellyttää, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oltava oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Laki velvoittaa valtuuston pitävän huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista ja kannustaa ottamaan asukkaat mukaan esimerkiksi talouden suunnitteluun.

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa lisätä asukkaiden päätösvaltaa ja toimijuutta sekä vahvistaa päätöksenteon avoimuutta. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa talouden suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa eri tavoin ja sitä on kokeilut rohkaisevin tuloksin useissa Suomen kunnissa. Esimerkiksi Helsingissä osoitetaan vuosittain tietty määräraha asukkaiden ideoiden toteuttamiseen. Helsinkiläiset äänestävät annetuista ideoista ja eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan. Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu myös esimerkiksi Tuusulassa. Parhaimmillaan osallistuva budjetointi rakentaa eri toimijoiden välistä yhteystyötä ja auttaa kohdentamaan julkisia varoja tehokkaasti kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Me allekirjoittaneet esitämme, että lisätäksemme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja toteuttaaksemme päätettyä strategiaa, kunta selvittää osallistuvan budjetoinnin toteuttamismahdollisuuksia Kirkkonummella ja tekee esityksen osallistuvan budjetoinnin kokeilusta. Esityksen tulee valmistua niin, että osallistuvan budjetoinnin kokeilu on mahdollista ottaa huomioon vuoden 2020 talousarviossa.

Kirkkonummella 28.1.2019

Vihreä valtuustoryhmä"

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Sanni Jäppinen, Reetta Hyvärinen, Anna Kylmänen, Maarit Orko, Anna-Mari Toikka, Saara Huhmarniemi, Elina Utriainen, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Noora Piili, Minna Hakapää, Kari Hujanen, Marjut Frantsi-Lankia, Outi Saloranta-Eriksson, Antti Kilappa, Linda Basilier, Tony Björk, Miika Engström, Antti Salonen, Patrik Lundell, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen, Piia Aallonharja, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Kim Åström, Katarina Helander, Timo Haapaniemi, Ulf Kjerin ja Anders Adlercreutz.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.