Kunnanvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hankintapäätös / tilintarkastusyhteisön valinta

KIRDno-2018-711

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Hasu, Controller, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kokoukseen esitellään tilintarkastuksen kilpailutuksen tulokset.

 

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön § 110:n perusteella Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tilintarkastusyhteisön kuntalain 122 §:n mukaisesti.

Kirkkonummen kunnan tarkastuslautakunta on valmistellut tilintarkastuspalveluiden hankintaa ennen tarjouskilpailuasiakirjojen julkaisemista ja tarkastuslautakunta on päättänyt tarjouspyyntöluonnoksen hyväksymisestä 29.8.2018 (§ 35).

 

Hankintakertomus

Tilintarkastuspalveluiden hankintaan liittyvä tarjouspyyntö (Tarjouspyyntö 197562/  Kirkkonummen kunnan sekä kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinta/ KonDno 2018/365)  koskee Kirkkonummen kunnan kuntalain hallinnon ja talouden tarkastuspalveluluita, Kirkkonummen kunnan kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuslain mukaisia tilintarkastuspalveluita sekä eräitä muita tarjouspyynnössä mainittuja palveluita (kuten erityistilintarkastukset, EU-hankkeiden tarkastukset sekä koulutuspalvelut)  koskien tilikausia 2019-2021. Tarjouspyyntöön on sisällytetty tilikausia 2022 ja 2023 koskeva optio.

Hankinnassa on käytetty avointa menettelyä. Puheena olevan hankinnan kokonaisarvo ylittää siihen sovellettavan, tavara- ja palveluhankintoja koskevan EU-kynnysarvon (221.000 euroa/ alv 0%).

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosassa (TED-tietokanta) 5.10.2018 (ilmoituksen numero 2018/S 192-4343079).  Lisäksi hankinnasta on ilmoitettu  työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituspalvelussa (HILMA)  4.10.2018   (ilmoituksen numero 2018-020546)  sekä Tarjouspalvelu.fi – portaalissa.

Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat olleet saatavilla sähköisesti täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi.

Tarjoukset on tullut lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa

https://tarjouspalvelu.fi 08.11.2018 klo 12.00 mennessä.

Tarjouspyynnössä määrättyyn määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:  KPMG Oy Ab (y-tunnus 1805485-9), PwC Julkistarkastus Oy (y-tunnus 1064970-0) sekä BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6). Saapuneet tarjoukset on avattu 9.11.2018 Kirkkonummen kunnan hankintayksikkö-organisaatiossa. Tarjousten avaamisesta on muodostettu erillinen tarjousten avauspöytäkirja.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 80:n mukaan hankintayksikön on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:ssa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajan, jota koskee hankintalain 81 §:ssa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84—86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ilmoittamalla tästä hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.  Tarjouskilpailun ehtojen perusteella kahdelta (2) alustavan tarjousvertailun perusteella parhaaksi arvioidulta tarjoajalta on pyydetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset ennen hankintapäätöksen tekemistä. BDO Audiator Oy ei täytä tarjouspyynnön kohdan Soveltuvuusvaatimukset kohdan ko. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys kohdassa 3.4 Tilintarkastajien pätevyys mukaista soveltuvuusvaatimusta. Tarjouspyynnön ehtojen perusteella tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste, hankintalain 81 §:ssa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai tarjoaja ei täytä muita tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. BDO Audiator Oy esitetään suljettavaksi pois tarjouskilpailusta ja tarjous jätetään tästä huomioimatta tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevassa vertailussa edellä tarkoitettu soveltuvuusvaatimuksen (3.4 Tilintarkastajien pätevyys) mukaisen vaatimuksen jäädessä ko. tarjoajan osalta täyttymättä (siltä osin kuin tarjouksessa nimetyt tilintarkastajien tai tarkastuslautakunnan sihteerin pätevyys ei ole HT, KHT tai JHT ja siltä osin kuin tarjouksessa nimettyjä tilintarkastajia ei ole merkitty patentti- ja rekisterihallituksen  yläpitämään tilintarkastajarekisteriin). Valittavaksi ehdotettu tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Valituksi tulevalta tarjoajalta on tarkastettu tilaajavastuulain mukaiseen tilaajan selvittämisvelvollisuuteen liittyvät todistukset/ selvitykset.

 

Tarjouksen valintaperuste:

Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen eduksi vertaillen tarjouksia tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” sanotulla tavalla. Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena paras hinta-laatusuhde. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun oteutuista tarjouksista eniten vertailupisteitä saanut tarjous. Parasta hinta-laatu-suhdetta arvioidaan vertailuperusteilla, jotka ovat a) Hinta ja b) Laatu. Hinnan (a) painoarvo tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevassa vertailussa on 70 % ja laadun (b) 30 %.

 1. Hinta

Vertailuperusteen a) Hinta (kohdat a.1-a.7) perusteella edullisinta vertailuhintaa tarjonnut tarjoaja saa 70,00 vertailupistettä. Muiden tarjoajien vertailupisteet kohdan a) Hinta perusteella lasketaan kaavalla 70,00 x edullisin vertailuhinta / tarjottu vertailuhinta. Hinta arvioidaan kriteerillä, joka on vertailuhinta. Vertailuhintaan sisällytetään tarjouspyynnössä määrätyt kriteerit (a.1 a.7) tarjouspyynnössä määrätyin painotuksin.

Hinnan osalta suoritetun tarjousvertailun perusteella todettiin seuraavat vertailuhinnat sekä vertailupisteiden määrät:

 • KPMG Oy Ab: vertailuhinta 94.845,00 eur./ vertailupisteiden määrä 63,32
 • PwC Julkistarkastus Oy : vertailuhinta 86.800,00 eur./ vertailupisteiden määrä 70,00

Edullisin vertailuhinta: PwC Julkistarkastus Oy 86.800 eur.

                     

b. Laatu

Vertailuperusteeseen b) Laatu sisältyvät kriteerit b.1 (tarjouksessa nimetyn päävastuullisen JHT-tilintarkastajan työkokemus), b.2 (tarjouksessa nimettyjen kahden avustavan tilintarkastajan työkokemus) sekä b.3 (Tarjouksessa tarkastuslautakunnalle nimetyn sihteerin työkokemus).

Vertailuperusteen b) Laatu perusteella eniten peruspisteitä saanut (peruspisteet yhteensä kriteerien b.1- b.3 perusteella) tarjoaja saa 30,00 vertailupistettä. Muiden tarjoajien vertailupisteet kohdan b. Laatu perusteella lasketaan kaavalla 30,00 x tarjoajan perusperusteiden yhteismäärä kohdista b.1-3 / suurin peruspisteiden yhteismäärä tarjouksessa kohtien b.1-b.3 perusteella.

Laadun osalta todettiin seuraavat peruspisteiden (pp) määrät:

 • KPMG Oy Ab:  yhteensä 17,00 pp
 • b.1= 8,00 pp
 • b.2 =8,00  pp eli avustava tilintarkastaja I 3,00 pp ja avustava II 5,00 pp
 • b.3= 1,00 pp
   
 • PwC Julkistarkastus Oy: yhteensä 15,00 pp
 • b.1= 4,00 pp
 • b.2 =6,00  pp eli avustava tilintarkastaja I 3,00 pp ja avustava II 3,00 pp
 • b.3= 5,00 pp
   

Suurin peruspisteiden yhteismäärä kohdan b) Laatu perusteella KPMG Oy Ab, 17,00 pp

Vertailupisteet kohdan b.) Laatu perusteella:

 • KPMG Oy Ab: 30,00 vertailupistettä
 • PwC Julkistarkastus Oy: 26,47 vertailupistettä

Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun yhteenveto (edellä kohdan a) Hinta ja b) laatu perusteella saadut vertailupisteet yhteensä):

 •  KPMG Oy Ab: 94,06 vertailupistettä
 •  PwC Julkistarkastus Oy: 96,47 vertailupistettä

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous): PwC Julkistarkastus Oy 96,47 vertailupistettä (suurin vertailupisteiden yhteismäärä tarjousvertailuun otetuista tarjouksista)

Hankinnassa sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarkastuslautakunnan päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen. Saapuneet tarjoukset ja niihin liittyvät asiakirjat (lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja EU-hankinnassa liikesalaisuuksiin verrattavissa olevia hinnan muodostumisen perusteita ja osahinnoittelua) tulevat julkisiksi asianosaisille kun hankintapäätös (puheena olevassa hankinnassa kunnanvaltuuston hankintapäätös) on asiassa tehty. Saapuneet tarjoukset ja niihin liittyvät asiakirjat (lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja EU-hankinnassa liikesalaisuuksiin verrattavissa olevia hinnan muodostumisen perusteita ja osahinnoittelua) tulevat julkisiksi muille kuin asianosaisille kun hankintasopimus puheena olevassa hankinnassa on tehty. Hankinta-asiakirjoja (kuten saapuneita tarjouksia) säilytetään Kirkkonummen kunnan asiakirjahallinnossa. Hankinta-asiakirjoja voi tiedustella controller Ari Hasulta (etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi).  Hankintaprosessin aikana viranomaisella on harkintavalta (harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat) sen suhteen, mitä tietoja ja kenelle se voi antaa hankintaprosessin eri vaiheissa hankintapäätöksen teon ja sopimuksen allekirjoittamisen välisenä aikana.

Hankinnan jakaminen osin: hankintaa ei ole jaettu osiin. Hankintayksikön näkemyksen mukaan puheena olevan hankinnan jakaminen osiin vaikeuttaisi teknisesti sopimuksen kohteena olevan palvelun toteuttamista sekä sopimuksen eri osien sopimuskumppaneiden koordinointi heikentäisi mahdollisuuksia toteuttaa sopimuksen kohteena oleva palvelu sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Hankintasopimus: Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankinnan kokonaisarvo (mukaan lukien hankintasopimukseen liittyvä optiomahdollisuus) on noin 500.000 euroa (alv 0%).

Tarkastuslautakunnan tilintarkastusyhteisön valintaa koskevaan esitykseen ei ole liitetty muutoksenhakuohjausta (oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Keskeiset sovelletut oikeussäännökset:

 • laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista: § 74, § 80-86, § 93, § 97 ja § 138
 • kuntalaki § 121-122
 • laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 §:n 3-, 6- ja 8-kohdat
 • Kirkkonummen kunnan hallintosääntö § 110

 

Oheismateriaali:

- Tilintarkastuspalveluiden hankintaa koskeva tarjouspyyntö 197562/Kirkkonummen kunnan sekä kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinta (KonDno 2018/365) liitteineen (liitteet 1-5)

Ehdotus

Päätetään esityksestä valtuustolle tilintarkastajan valinnasta.

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1

sulkea pois tarjouskilpailusta BDO Audiator Oy:n tarjouspyynnössä esitettyjen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi selostusosassa kohdassa ”Tarjoajien soveltuvuuden arviointi” sanotuin perusteluin,

2

valita Kirkkonummen kunnan ja kuntakonsernin tilintarkastusyhteisöksi  tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen  PwC Julkistarkastus Oy: (y-tunnus 1064970-0)  ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT Outi Koskisen,

3

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan puheena olevaan hankintaan liittyvän, tilikausien 2019-2021 tilintarkastuspalveluita (mukaan lukien tilikausia 2022 ja 2023 koskeva optio) hankintasopimuksen PwC Julkistarkastus Oy:n (y-tunnus 1064970-0) kanssa,

4

todeta, että tarjouskilpailussa valitun tilintarkastusyhteisön toimikautta voi­daan jatkaa tilikausia 2022 ja 2023 koskevalla optiolla, jonka käyttämisestä kunnanvaltuusto tekee erillisen päätöksen tarkastuslautakunnan eh­do­tuk­ses­ta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päät­ty­mis­tä.

 

Käsittely:

Tarkastuslautakunnan sihteeri Janne Majoinen poistui kokouksesta klo 20.04 tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja Ulla Seppälä toimi sihteerinä tämän pykälän aikana.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto päättää

1

sulkea pois tarjouskilpailusta BDO Audiator Oy:n tarjouspyynnössä esitettyjen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi selostusosassa kohdassa ”Tarjoajien soveltuvuuden arviointi” sanotuin perusteluin,​

2

valita Kirkkonummen kunnan ja kuntakonsernin tilintarkastusyhteisöksi  tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen  PwC Julkistarkastus Oy: (y-​tunnus 1064970-​0)  ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT Outi Koskisen,​

3

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan puheena olevaan hankintaan liittyvän,​ tilikausien 2019-​2021 tilintarkastuspalveluita (mukaan lukien tilikausia 2022 ja 2023 koskeva optio) hankintasopimuksen PwC Julkistarkastus Oy:n (y-​tunnus 1064970-​0) kanssa,​

4

todeta,​ että tarjouskilpailussa valitun tilintarkastusyhteisön toimikautta voidaan jatkaa tilikausia 2022 ja 2023 koskevalla optiolla,​ jonka käyttämisestä kunnanvaltuusto tekee erillisen päätöksen tarkastuslautakunnan ehdotuksesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Tämä muutoksenhakuohje koskee julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
 

I   Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viestin lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä myös ilmi, mitä päätöstä se koskee (päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin, päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero), sekä oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Kirjaamo
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Kunnantalo, Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1. krs, Kirkkonummi
Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00
puh. vaihde 09 29671, faksi 09 8786 053
sähköposti: kirjaamo(at)kirkkonummi.fi
 

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan (HL 43 § 3 mom. mukainen puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kilpailuttaminen) ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viestin lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I (Hankintaoikaisuohje) mainittuun toimitusosoitteeseen. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mitä päätöstä se koskee (päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin, päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero).

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Markkinaoikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan julkisia hankintoja koskevien asioiden käsittelystä hankinnan arvon mukaan porrastettuja oikeudenkäyntimaksuja.
Jos hankinnan arvo on alle miljoona euroa, on käsittelymaksu 2.000 €.
Jos hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, on käsittelymaksu 4.000 €.
Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, on käsittelymaksu 6.000 euroa.

Edellä mainitun maksun sijasta peritään 500 euron oikeudenkäyntimaksu, jos markkinaoikeus poistaa asian käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, markkinaoikeus jättää asian tutkimatta tai asia jää sillensä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Maksu peritään asian vireillepanijalta eli muutoksenhakijalta tai hänen sijaansa tulleelta.