Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 1/2016 - Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelman päivittäminen

KIRDno-2017-53

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilmari Viljanen, ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 1/2016, Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelman päivittäminen

 

133/10.03.01.00/2016

 

Kunnanvaltuusto 08.02.2016 § 14

                                           

Valtuutettu Matti Kaurila jätti valtuuston kokouksessa 8.2.2016 seuraavan aloitteen:

 

"Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.1.2010. Monelta osin kehittämissuunnitelman kohteet on toteutettu ja nykytilanne ja -tarpeet eivät vastaa olemassa olevaa kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelman rakentamisohjelma on syytä päivittää nykytilannetta vastaavaksi ja erityinen paino tulee olla suunnitelmassa esitetyillä kevytliikenneverkoston koulumatkahankkeilla, joilla mm. saavutetaan säästöjä kunnan koulukuljetuksissa.

 

Rakentamisaikataulu tulee olla valmiina keväällä 2016, jotta sen linjaukset voidaan ottaa huomioon vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien investointiesityksissä."

 

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Matti Kaurilan lisäksi Timo Haapaniemi, Tiina Karlsson, Kati Kettunen, Jussi Määttä, Anna-Lotta Wichmann, Pekka Rehn, Anders Adlercreutz, Susan Honka, Raija Vahasalo, Thorolf Sjölund, Emmi Wehka-aho, Outi Saloranta-Eriksson, Irja Bergholm, Ulf Kjerin, Patrik Lundell, Erkki Majanen, Jarmo Uimonen, Pekka Jäppinen, Mikael Gerkman, Tero Suominen, Ari Harinen, Ari Liuhta, Antti Salonen, Johanna Isomäki-Reik, Eero Lankia, Michaela Lindholm, Anna Aintila, Antti Kilappa, Marjokaisa Piironen, Suvi Terho, Minna Hakapää, Antti-Jussi Manninen, Pekka M. Sinisalo, Sanna Hartikainen, Heidi Kuittinen, Ville Salmela, Katja Sankalahti, Veikko Vanhamäki, Pirkko Lehtinen ja Minna Pirttijärvi.

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

_____

 

 

 

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 §

 

_____

 

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 34

                                           

Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelma on nyt päivitetty, uusi suunnitelma kulkee nimellä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma.    

 

 

 

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 1/2016 -

 

 

 

Käsittely                             

Keskustelun aikana asia päätettiin jättää pöydälle yksimielisesti.

 

Käydyn keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa ehdotti evästykseksi,

että ulkoilureittien ja luontopoluston osalta tulee tehdä oma,

erillinen tarkastelu. Puheenjohtaja Kati Kettunen kannatti ehdotusta.

                                           

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että tuli äänestää

evästyksestä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin,

ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat

jäsen Maija Lounamaan evästystä, äänestävät EI.

Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Männikkö ja Strandberg)

ja 9 EI-ääntä (Kettunen, Salmela, Jäppinen, Hagelberg, Lounamaa, Heikkinen, Rehn, Seppänen, Uimonen).

 

 

Päätös                               

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisättynä

kannatetulla evästyksellä seuraavaan lautakunnan käsittelyyn:

Ulkoilureittien ja luontopoluston osalta tulee tehdä oma, erillinen tarkastelu.

 

 

Tiedoksi                             

kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

 

 

Muutoksenhakuohje          

muutoksenhakukielto, koska asia koskee valmistelua

 

 

_____

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 49

                                           

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut. Luontopoluston ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma tullaan tekemään erillisenä työnä ja sen laadinta alkaa syksyn aikana. 

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 1/2016.

 

Päätös                                    

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi                                  

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

 

Muutoksenhakuohje               

muutoksenhakukielto

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut. Luontopoluston ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma tullaan tekemään erillisenä työnä ja sen laadinta alkaa syksyn aikana. 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että:

1. antaa yllä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen

2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan. 

Hans Hedberg teki käsittelyn aikana muutosehdotuksen: Ennen ulkoilureittien ja luontopolkujen suunnittelua, tulee maanomistajien tai kiinteistön haltian kanssa tehdä sopimus asiasta.

Matti Kaurila teki käsittelyn aikana muutosehdotuksen: Kunnanhallitus päättää, että luontopoluston kehittämissuunnitelma valmistellaan siten, että kunnanvaltuusto voi tehdä päätöksen suunnitelmasta vuoden 2017 aikana.  

Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana on tehty kaksi ehdotusta, joita kumpaakin on kannatettu. Hans Hedbergin tekemää muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Hedbergin muutosehdotus hyväksyttiin äänin 10-2. 

Matti Kaurilan tekemä muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla: Ennen ulkoilureittien ja luontopolkujen suunnittelua, tulee maanomistajien tai kiinteistön haltijan kanssa tehdä sopimus asiasta ja luontopoluston kehittämissuunnitelma valmistellaan siten, että kunnanvaltuusto voi tehdä päätöksen suunnitelmasta vuoden 2017 aikana.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 17%

    Ari Harinen, Pirkko Lehtinen

  • Ei 10 kpl 83%

    Juha Tarvainen, Pekka Sinisalo, Timo Haapaniemi, Reijo Munther, Raija Vahasalo, Michaela Lindholm, Rita Holopainen, Hans Hedberg, Matti Kaurila, Anna-Lotta Wichmann

Valmistelija

  • Ilmari Viljanen, ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tarkennuksena että vastaukseen aloitteeseen lisätään seuraava kunnanhallituksen hyväksymä muutos: Ennen ulkoilureittien ja luontopolkujen suunnittelua, tulee maanomistajien tai kiinteistön haltijan kanssa tehdä sopimus asiasta ja luontopoluston kehittämissuunnitelma valmistellaan siten, että kunnanvaltuusto voi tehdä päätöksen suunnitelmasta vuoden 2017 aikana.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat