Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2015: Sadekatos Kirkkonummen rautatieasemalle

KIRDno-2017-102

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon lautakunta 18.05.2017 § 60

Rautatien laiturialueen omistaa ja sitä hallinnoi Liikennevirasto. Kunnan edustajat ovat ottaneet asian esille yhteistyöpalaverissa ja ilmoittaneet katosten tarpeellisuuden. Kunnalla ei ole oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin ratapihalla koska se on erityisaluetta sähköradan rakenteiden ja niistä johtuvien riskien vuoksi. Työskentely ei missään muodossa ole mahdollista ilman Liikennevirasto ohjausta ja valvontaa.

Tällä hetkellä kunta on yhteistyössä Liikenneviraston kanssa suunnittelemassa Asemankaaren alikulkusiltaa, rautatieaseman länsipuolelle. Siinä yhteydessä joudutaan tekemään ratapihalla raidejärjestelyjä ja alikulkusillasta rakennetaan ratapihalle useita portaikkoja juniin pääsyn helpottamiseksi. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista suunnitella ja toteuttaa myös ratapihalle sijoittuvat muut rakenteet, kuten tarvittava lisävalaistus, katokset ja penkit.

Valmistelija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, 050 414 0615, erunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Oheismateriaali: valtuustoaloite 4/2015, sadekatos Kirkkonummen rautatieasemalle

 

Ehdotus                              Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Palvelutuotannon lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksenaan kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 4/2015, Sadekatos Kirkkonummen rautatieasemalle.

Päätös                                Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi                              kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje           muutoksenhakikielto koska asia koskee valmistelua

_____

 

Kunnanhallitus 05.06.2017 § 202

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanvaltuustolle palvelutuotannon lautakunnan edellä esittämän vastauksen valtuustoaloitteeseen 4/2015.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua

________________________________________________

 

Kunnanvaltuusto 19.6.2017

 

 

Ehdotus

Kunnanvaltuusto:

Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle palvelutuotannon lautakunnan edellä esittämän vastauksen valtuustoaloitteeseen 4/2015.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat