Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Valtuustoaloite 9/2017: kirkkonummelaisten seniorien digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi (lisäpykälä)

KIRDno-2017-442

Perustelut

Valtuutetut Anneli Granström, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Piia Aallonharja, Miika Engström, Patrik Lundell ja Kari Hujanen jättivät valtuuston kokouksessa 19.6.2017 seuraavan aloitteen:

"

Osallistuin 1.6. Diginummi tapahtumaan Kirkkonummen kunnantalolla. Siellä todettiin: Kirkkonummella on digitalisaatio hoidettu Suomen keskivertoa paremmin, digitalisaatio on otettu oppimisen tueksi varhaiskasvatuksesta jatkuen yo-kokeisiin asti. Samoin osa kuntalaisten lupa-asioista hoituu digitaalisesti (Lupapiste.fi). Voidaan sanoa, että lasten, nuorten ja työikäisen väestön digiasiat ovat Kirkkonummella hoidettu kohtuullisen hyvin.

Toisaalta dokumentista:

”Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2014-2017”, käy ilmi, että internetiä säännöllisesti tai silloin tällöin käyttäviä yli 75 –vuotiaita on 51%. Se ei tarkoita vielä, että he käyttäisivät digitaalisia palveluita.

 

Eläkeläisten digitaalisen palvelujen käytön edut ovat:

 1. eläkeläinen pystyy hoitamaan itsenäisesti omia asioitaan, joka ehkäisee syrjäytymistä

 2. terveyspalvelut ja terveyden seuranta siirtyy nettiin ja on tärkeää, että eläkeläinen pystyy hoitamaan omat terveysasiansa mahdollisimman pitkään itsenäisesti

 3. tuo säästöjä ajassa ja rahan henkilölle itselleen

 4. parantaa elämänlaatua sosiaalisten kontaktien kautta

Eläkeläisten digitaalisen palvelujen käytön esteet ovat:

 • tietoteknisten taitojen puute

 • ei ole varaa hankkia päätelaitetta

 • kynnys käyttää internetiä on korkea – uuden tekniikan pelko, varovaisuus turvallisuuden suhteen

 • iän tuomat rajoitteet, huonontunut näkö ja motoriikka

Edellä todetun perusteella Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta

 1. ryhtyy selvittämään kuinka moni yli 65 vuotias kuntalainen ei käytä internetiä ja siellä olevia julkisia- ja yksityisiä palveluita
   

 2. ryhtyy selvittämään mitä mahdollisuuksia kunnalla on avustaa pienituloisia eläkeläisiä päätelaitehankinnassa, esim.
  - kunta kustantaa päätelaitteen pienituloisille eläkeläisille joilla on vaikea liikkua
  - kunnalla olisi tablettilainaamo eläkeläisille
   

 3. ryhtyy selvittämään miten eläkeläiset saadaan opastettua internetiin ja sen palveluiden käyttöön, esim.
  - työttömät nuoret eläkeläisten opastajina
  - Enter ry mallinen vertaistukineuvonta
  - tietoiskut palvelutaloihin, kerhoihin, kirjastoon, harrastusryhmiin joilla eläkeläiset liikkuvat
   

 4. laatii toimenpidesuunnitelman mahdollisimman monen yli 65 vuotiaan kuntalaisen internetin ja digitaalisten palvelujen käyttämisen edesauttamiseksi
   

 5. allokoi resurssit hankkeelle

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat