Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Valtuustoaloite 8/2017: Turunväylän Veikkolan kohdan melusuojauksen toteutuksen vauhdittaminen (lisäpykälä)

KIRDno-2017-441

Perustelut

Valtuutetut Susan Honka, Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina valtuuston kokouksessa 19.6.2017 seuraavan aloitteen:

"Turunväylän (Tarvontietä) on aikoinaan -60 ja -70 luvuilla rakennettu sen aikaista Veikkolan asutusta halkoen. Veikkolaan suunnitellun meluesteen kohdalle on rakennuskaava tullut ensimmäisen kerran voimaan vuonna 1967.

Vuosikymmenten kuluessa on Turunväylän liikennemäärät moninkertaistuneet erityisesti kun Helsingin ja Turun koko välille valmistui moottoritie. Liikennemäärien kasvun myötä on myös liikenteen aiheuttama melu kasvanut sietämättömäksi ja häiritsevän melun vaikutusalue on levinnyt yhä laajemmalle alueelle ja sen vaikutuspiirissä on satoja talouksia.

Turunväylän melusuojauksen toteutus on odottanut alueen kaavojen päivittämistä ja lainvoimaista (tiesuunnitelmaa) melusuojaussuunnitelmaa. Asemakaavat ovat nyt kunnossa ja melusuojauksen suunnitelmat ovat saaneet lainvoiman 18.2.2016. Alkuperäisen Veikkona rakennuskaavan päivitykset mahdollistavat nyt merkittävän määrän uusia asuintaloja melusuojauksen toteutuksen jälkeen. Turunväylän melusuojauksen toteutus edellyttää nyt valtionvallan rakentamispäätöstä ja rahoitusta. Kunta on jo sitoutunut 25 % osuudella hankkeen toteutukseen.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut edellytämme kunnalta aktiivisempaa otetta ja suurempaa varautumista hankkeen toteutuksen vauhdittamiseksi. Edellytämme, että vastauksena valtuustoaloitteeseen on esitetty ne toimenpiteet, jolla hanketta on vauhditettu ja kuinka vuoden 2018 talousarviossa ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen toteutukseen."

Aloitteen olivat Susan Hongan, Mikko Karan, Matti Kaurilan ja Ulla Seppälän lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Raija Vahasalo, Kati Kettunen,  ? Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Veikko Vanhamäki, Pekka Oksanen, Erkki Majanen, Outi Saloranta-Eriksson, Anders Adlercreutz, Hans Hedberg, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Tony Björk, Miikka Engström, Patrik Lundell, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Anna Kylmänen, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho, Reetta Hyvärinen, Minna Hakapää, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen,  Johanna Fleming, Petri Ronkainen ja Katarina Penkert.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat